ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการDesigning for the future 5 
May 24, 2019
Call for paper ” 2nd International Graduate Seminar on Human Rights and Democracy”
June 24, 2019

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา เปิดรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รายวิชาเลือกระดับบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา เปิดรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รายวิชาที่เปิดรับ

มสสส 500 แนวคิดและหลักการสิทธิมนุษยชน

มสสส 521 ปรัชญาและทฤษฎีสันติภาพและความรุนแรง

มสสส 528 แนวคิดและทักษะพื้นฐานของการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง

มสสส 504 วิธีวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ

สอบถามข้อมูล:

โทร 0 2441 0813 ต่อ 1113 หรือเข้าไปที่ https://graduate.mahidol.ac.th/thai/visitors/?g=1