กิจกรรมศิลปะเพื่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ
September 9, 2019
“Asia-Pacific Regional Forum on Education, Language and the Human Rights of Minorities”
September 20, 2019

เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถักทอสายสัมพันธ์ พุทธ ฮินดูและมุสลิม ในหัวข้อ”สันติภาพชุมชนในศรีลังกา” (In Thai)