แถลงการณ์ศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2 ปี 2562
March 18, 2019
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา เปิดรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
June 21, 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการDesigning for the future 5 

ระหว่างวันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2562
ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

.
Download แบบฟอร์มตอบรับ: https://drive.google.com/…/1KV4TlOFNknkHtVoPVnfXlKaVs…/view…
.
โปรดส่งแบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมเพื่อยืนยันสิทธิ์ทาง E-mail: sangchan27@gmail.com และ bordin_bain@hotmail.com ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
.
ประสานงานได้ที่ คุณธนพล (ต้อม) 095-830-2909
.
*หมายเหตุ* การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด