การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาฯ (EdPEx) ประจำปี 2563 (in Thai)
July 10, 2020
อ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ เป็นวิทยากรในหัวข้อ “ศาสนสัมพันธ์สู่การปฏิบัติจริง ภายใต้กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ฯ” (in Thai)
July 31, 2020

น.ส.วรปัญญ์ โภควนิช สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (in Thai)

ชื่อ-สกุล น.ส.วรปัญญ์ โภควนิช

รหัสนักศึกษา : 6038387 HPRP/M

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

เวลา 14.00 – 16.00 น.

ระยะเวลา : 2 ชั่วโมง