ดร.เอกพันธ์ ปิณฑวณิช ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (in Thai)
December 23, 2019
PhD student thesis proposal defense: Mr. Bidhayak Das
January 8, 2020

จับชีพจรสังคม: ความท้าทายสันติสุขไทย” กับ ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ (in Thai)

จับชีพจรสังคม: ความท้าทายสันติสุขไทย

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 อาจารย์ ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกำกับและให้ความเห็นแก่โครงการวิจัยเรื่อง ดัชนีชี้วัดสันติภาพสังคมไทย โดยได้บรรยายในหัวข้อ “จับชีพจรสังคม: ความท้าทายสันติสุขไทย” ในโอกาสที่โครงการวิจัยดังกล่าวได้จัดเวทีสาธารณะเพื่อรายงานผลการวิจัย และรับฟังความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดสันติภาพสำหรับสังคมไทยต่อไป ณ สถาบันพระปกเกล้า

เครดิตภาพ: สถาบันพระปกเกล้า