PhD student’s thesis proposal:MISS. SEPIDEH BAZRAFKAN
February 7, 2020
อ.ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ Religion, Identity and Interreligious Dialogue (in Thai)
February 24, 2020

การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย โดย รศ.ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ(in Thai)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการดำเนินงานของหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ โดยการจัดกิจจกรรมในครั้งมุ่งหวังให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และมีมาตรฐานตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นการทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ณ ห้อง 119 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา