หน้าแรก ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ปี 2558

โครงการอบรมการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ปี 2558

พิมพ์ PDF

 1. 1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรม “ การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ”

ปัจจุบันสังคมไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้งที่รุนแรงหลายกรณี ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางการเมือง  ความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ความขัดแย้งด้านทรัพยากรและนโยบายขนาดใหญ่ของรัฐ  กระนั้นการจัดการความขัดแย้งหรือการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งด้วยสันติวิธีในสังคมไทยก็ยังถือเป็นเรื่องใหม่ การเรียนรู้เรื่องสันติวิธียังคงจำกัดอยู่ในกลุ่มแคบๆและเป็นไปอย่างค่อนข้างกระท่อนกระแท่น ยิ่งไปกว่านั้นยังมีคนจำนวนไม่มากนักที่เชื่อว่าสันติวิธีเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

เพื่อให้การองค์ความรู้และทักษะด้านสันติวิธีเกิดการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางสันติวิธีและการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งในบริบทต่างๆ  รวมทั้งความรู้ความเข้าใจในการสร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับสันติวิธีให้กับสังคม โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมสันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งขึ้น ดังมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. 2. วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและทักษะในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งสู่สังคมวงกว้าง

2. เพื่อสร้างจิตสำนึกพลเมืองที่คำนึงถึงหลักเหตุผลเพื่อคนส่วนใหญ่ และเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างบนพื้นฐานของประชาธิปไตย

3. เพื่อพัฒนาสำหรับเป็นวิชาเลือกในภาคเรียนฤดูร้อนของนักศึกษาปริญญาโท

 1. 3. วิทยากร
  1. คณาจารย์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
  2. ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
 2. 4. ผู้เข้าร่วมโครงการ

นักศึกษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้สนใจทั่วไป

 1. 5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.   ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแนวทางสันติวิธีและการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งในบริบทต่างๆ

2.   บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้และบทเรียนที่ได้จากการจัดอบรมไปปรับใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

 1. 6. การดำเนินการและเนื้อหาการอบรม

การอบรมมีทั้งหมด 6 modules แต่ละ module อบรม 4 วัน วันละ 6 ชั่วโมง 30 นาที ( วันที่ลงพื้นที่   9 ชั่วโมง )   มีค่าเท่ากับ 1.5 หน่วยกิต ถ้า นศ. สนใจลงเป็นวิชาเลือกต้องเรียนอย่างน้อย 2 modules เพื่อเก็บจำนวนหน่วยกิตเท่ากับ 3 หน่วยกิต (ทั้งนี้ นศ.ต้องเรียน module ที่ 1 ก่อนถึงจะเรียน module อื่นได้)

* หมายเหตุ: เงื่อนไขการเก็บหน่วยกิจนี้ใช้เฉพาะนักศึกษาปริญญาตรี  ที่ลงทะเบียนในรายวิชาเลือกเสรีของสถาบันฯ และนักศึกษาในคณะที่มีข้อตกลงในการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเลือกเสรีกับสถาบันฯ เท่านั้น

โดยมีข้อมูลโดยสังเขปดังนี้

Modules

คำอธิบาย

ผู้รับผิดชอบ

วัน

I สิทธิมนุษยชน: ความรู้เบื้องต้นและแนวปฏิบัติ

เพื่อผู้เรียนจะได้เข้าใจแนวความคิดพื้นฐาน มุมมอง ลักษณะเด่น จุดร่วม-จุดต่าง ตลอดจนพัฒนาการของสาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาที่หลากหลายโดยใช้แนวความคิดพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การสร้างข้อถกเถียงและวิวาทะที่สามารถนำไปใช้ทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมปัจจุบันได้

อาจารย์เบญจรัตน์  แซ่ฉั่ว และอาจารย์วัชรฤทัย บุญธินันท์

17 – 20 มิถุนายน 2558

เวลา 9.00 – 16.00 น.

II เครื่องมือการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง: ปฏิบัติการไร้ความรุนแรงและการเป็นคนกลาง

เรียนรู้เครื่องมือในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติวิธีและสร้างสรรค์ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นคนกลาง รูปแบบของการเป็นคนกลาง ความสำคัญของการเป็นคนกลาง การขับเคลื่อนของคนกลาง สามารถเข้าใจเรื่องการเจรจา สถานการณ์ที่มีการเจรจา กลยุทธ์ในการเจรจา การวิเคราะห์การเจรจา และขั้นตอนการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่การเจรจา

เรียนรู้เครื่องมือในการสื่อสารอย่างสันติ การสื่อสารที่มุ่งให้ผู้สื่อสารสามารถ ฟัง พูด ด้วยความกรุณา ด้วยความเข้าใจ สัมผัสได้ถึงความเป็นมนุษย์ของทุกผู้คน เรียนรู้วิธีการสื่อสารที่เอื้อให้เราสามารถสร้างความเข้าใจและแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์ทั้งกับผู้อื่นและตนเองโดยไม่ต้องใช้ความรุนแรง ฝึกฝนให้ผู้เข้าร่วมมีวิธีสานสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตามหลักการสื่อสารโดยไร้ความรุนแรง (Nonviolent Communications (NVC))โดย ดร.มาร์แชล  โรเซนเบอร์ก (Marshall Rosenberg)

เรียนรู้เครื่องมือการปฏิบัติการณ์ไร้ความรุนแรงอื่นๆ เช่นการรณรงค์ การประท้วงอย่างสงบและสันติ การขัดขวางอย่างสงบ การดื้อแพ่ง ขั้นตอนกระบวนการและการออกแบบการประท้วง การสื่อสารทางสังคมเพื่อให้สาธารณะชนได้รับรู้ผ่านการประท้วง การประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสภาพสังคมในปัจจุบัน

ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวนิช

และคุณวชิรวิทย์ สร้อยสูงเนิน

24 – 27 มิถุนายน 2558

เวลา 9.00 – 16.00 น.

III การสื่อสารอย่างสันติ

การสื่อสารอย่างสันติ เป็นวิธีการที่ถือกำเนิดและได้รับการพัฒนาขึ้นในต่างประเทศ ส่วนประสบการณ์การนำมาใช้ในประเทศนั้นยังมีไม่มากนัก การสื่อสารอย่างสันติจะช่วยรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์  โดยทั้งฝ่ายสามารถพัฒนาความเข้าใจของตนและผู้อื่นโดยอาศัยเครื่องมือ แนวคิดและวิธีการที่เหมาะสมกับสังคมไทย

คุณวริสรา มีภาษณี และคุณไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์

1 – 4 กรกฎาคม 2558

เวลา 9.00 – 16.00 น.

IV ความขัดแย้งด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจสถานการณ์และเหตุปัจจัยความขัดแย้งด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม แนวคิดวิธีการกระบวนการจัดการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งดังกล่าวอย่างสันติวิธี ทบทวนสถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวของประเทศในเชิงโครงสร้างและเชิงประเด็น ให้เห็นประเด็นความขัดแย้ง ผู้เกี่ยวข้อง ความรุนแรงและแนวโน้มปัญหา   อภิปรายกรอบความคิดในการศึกษาวิเคราะห์ความขัดแย้งด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์กรณีศึกษาความขัดแย้งที่สำคัญได้แก่ที่ดิน ป่าไม้ น้ำ  ลงพื้นที่ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในชุมชนที่คลองดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์

คุณเนตรดาว ยั่งยุบล และ

คุณพิพัฒน์  สุกกานต์วิวัฒน์

8 – 11 กรกฎาคม 2558

เวลา 9.00 – 16.00 น.

และลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงาน อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ออกเดินทางเวลา 07.00 น. เดินทางกลับเวลา 15.00 น.

V ความขัดแย้งด้านสังคมการเมือง

ประชาธิปไตยเสรีนิยมและความอึดอัดขัดข้องทางการเมือง กรณีศึกษาปัญหาประชาธิปไตยในต่างประเทศ  ประชาธิปไตยไทย ราชาธิปไตย และสังคมวิทยาการเมืองไทยความขัดแย้ง เรื่องเล่าและประสบการณ์การแก้ไขความขัดแย้ง การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งทางการเมืองที่เน้นเรื่องการสานสัมพันธ์ การใฝ่รู้ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การยอมรับความเสี่ยง และการเยียวยาทั้งในระดับปัจเจกและสังคมปรากฏการณ์ นปช. ตัวละครในความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมืองเมื่อปี พ.ศ. 2553ปรากฏการณ์ กปปส. ตัวละครในความขัดแย้ง ข้อสันนิษฐานสาเหตุ  แนวโน้ม และแนวทางแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง การเฝ้าระวังความรุนแรงโดยฝ่ายสันติวิธีในเหตุการณ์ปีพ.ศ. 2556-7 กระบวนการและเนื้อหาการปฏิรูปการเมือง แนวคิดประชาธิปไตยแบบถกแถลง (deliberative democracy) ความเป็นไปได้ที่จะมีการพัฒนาประชาธิปไตยแบบถกแถลงเพื่อแก้ไขปัญหาประชาธิปไตยไทย

รศ.ดร.โคทม อารียา

และ

ผู้ช่วยอาจารย์ดวงหทัย  บูรณเจริญกิจ

15 - 18 กรกฎาคม  2558

เวลา 9.00 – 16.00 น.

VI การบริหารความขัดแย้งในระบบสาธารณสุขไทย

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสร้างบรรทัดฐานใหม่ของวิธีคิดและวิธีทำงานเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสร้างสรรค์ระหว่างผู้เกี่ยวข้องในระบบ  มีทักษะในการฟื้นคืนความสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานที่ดีจากผู้รับบริการและสาธารณะชน โดยการเพิ่มความสามารถบุคลากร ระดับบริหาร ระดับปฏิบัติการ ในการบริหารจัดการความขัดแย้ง ในประเด็นแนวคิดพื้นฐานสิทธิมนุษยชน สิทธิผู้ป่วย สิทธิวิชาชีพ ธรรมชาติความขัดแย้ง การวิเคราะห์ความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ทักษะการเจรจาไกล่เกลี่ย ตลอดจนเทคนิคการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนการเจรจาไกล่เกลี่ย ให้เกิดความพึงพอใจระหว่างคู่กรณี และการมีคุณสมบัติและบุคลิกภาพผู้ไกล่เกลี่ยด้านสาธารณสุขที่เหมาะสม

ดร.นพ.บรรพต  ต้นธีรวงศ์

22 – 25 กรกฎาคม 2558

เวลา 9.00 – 16.00 น.

 

 1. 7. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

การอบรมในแต่ละ module ใช้ระยะเวลา 4 วัน คือในวันพุธ - วันเสาร์ของทุกสัปดาห์ ตั้งแต่วันพุธที่ 17  มิถุนายน 2558 - วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 ทั้งนี้ วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2558 จะเป็นวันปฐมนิเทศโครงการ อันจะมีการแนะนำโครงการ รวมทั้งแนะนำวิทยากรและเนื้อหาการอบรมในแต่ละ module

 1. 8. ค่าลงทะเบียนการอบรม

ค่าลงทะเบียน module ละ 2,500 บาท

ค่าลงทะเบียน 6 modules รวม 12,500 บาท

สำหรับองค์กรที่ส่งผู้สมัครเข้าอบรมทุกๆ 5 คน มีค่าลงทะเบียน module ละ 2,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าลงทะเบียนได้ที่

น.ส.เขมิกา  กลิ่นเกษร โทร 02 4410813 - 5 ต่อ 1108 e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน