หน้าแรก บทความ | รายงาน โครงการวิจัย โครงการต่อเนื่องที่ 3 โครงการวิจัยเพื่อแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ในการจัดการทรัพยากร คลองดำเนินสะดวก

โครงการต่อเนื่องที่ 3 โครงการวิจัยเพื่อแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ในการจัดการทรัพยากร คลองดำเนินสะดวก

พิมพ์ PDF

ชื่อโครงการ โครงการวิจัยเพื่อแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ในการจัดการทรัพยากร คลองดำเนินสะดวก
(โครงการต่อยอด จาก โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากร จัดการความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำ)

1. ส่วนงาน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล

2. ลักษณะของโครงการ : โครงการของส่วนงาน

3. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ : ปี 2555-2557

4. ความสอดคล้องกับนโยบาย

4.1 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ
4.2 เป้าหมายการให้บริการของส่วนงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและชุมชน
4.3 สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี
4.4 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ยุทธศาสตร์หลัก Teaching and Leaming Excellence (สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศ)
4.5 สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในชุดปัจจุบัน

5. วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

5.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อทราบถึงความสัมพันธ์ของชุมชนกับทรัพยากรน้ำและปัญหาความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรน้ำ
2) เพื่อทราบถึงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรน้ำและการดูแลรักษาลำคลองของเครือข่ายองค์กรชุมชนท้องถิ่น
3) เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งในการดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรน้ำโดยสันติวิธี

6. เป้าหมาย (จำแนกตามปีงบประมาณ ตั้งแต่เริ่มโครงการ-สิ้นสุด)

รายการ เป้าหมาย
2555 2556 2557
1) รายงานความรู้เกี่ยวกับชุมชนและความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับคลอง 1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง
2) รายงานสภาพปัญหาความขัดแย้งในการใช้น้ำในคลอง 1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง
3) รายงานความก้าวหน้าการจัดกระบวนการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งในการใช้น้ำ 1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง
4) รายงานสรุปองค์ความรู้และการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งในการใช้น้ำอย่างสันติวิธี - - 3 เรื่อง

7. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

1) ทราบถึงความรู้เกี่ยวกับชุมชนและความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับคลองดำเนินสะดวก
2) ทราบถึงสภาพปัญหาความขัดแย้งในการใช้น้ำในคลอง
3) ประชาชนในท้องถิ่นและบุคลากรสถาบันการศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งในการใช้น้ำ
4) ได้ทราบถึงองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ และกลไกการทำงานเพื่อแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งในการใช้น้ำอย่างสันติวิธี

8. วิธีดำเนินการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ

การศึกษาวิจัยฯ มีขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานโดยสังเขปดังนี้
- ประชุมวางแผนเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ของทีมวิจัย
- ประชุมจำแนกบุคคล กลุ่มองค์กรชุมชนที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการน้ำ
- จัดประชุมกลุ่มองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ
- ลงปฏิบัติการในพื้นที่ศึกษารวบรวมข้อมูลการใช้น้ำและปัญหาการใช้น้ำของชุมชน
- จัดเวทีพูดคุยเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลและประเด็นการจัดการทรัพยากรลำคลองของชุมชน
- จัดทำรายงานความก้าวหน้าและรายงานสรุปองค์ความรู้ในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง
- นำเสนอรายงานผลการศึกษาต่อสาธารณะ
- พิมพ์เอกสารเผยแพร่ต่อสาธารณะ

9. ผลผลิต (OUTPUT)

ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนงาน
2555 2556 2557
เชิงปริมาณ :
1. รายงานความรู้เกี่ยวกับชุมชน เรื่อง 1 1 1
2. รายงานสภาพปัญหาความขัดแย้ง เรื่อง 1 1 1
3. รายงานความก้าวหน้ากระบวนการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง เรื่อง 1 1 1
4. รายงานสรุปองค์ความรู้และการจัดกระบวนการเรียนรู้ เรื่อง - - 1
5. ฐานข้อมูลการจัดการคลองดำเนินสะดวก ชุด - - 1
เชิงคุณภาพ :
1. ยกระดับความรู้วามเข้าใจของประชาชนและนักวิจัยในเรื่องความสัมพันธ์ของชุมชนกับคลอง
2. เกิดจิตสำนึกและความร่วมมือในการจัดการคลอง
3. กลไกการจัดการน้ำคลองดำเนินสะดวกแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคี

10. ผลลัพธ์ (OUTCOME) :

- 1.องค์กรชุมชนคลองดำเนินสะดวกมีความรู้ความสามารถและความเข้มแข็งในการดูแลรักษาใช้ประโยชน์ลำคลอง
- 2.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งการใช้น้ำคลองดำเนินสะดวกอย่างสันติวิธี

11. ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของโครงการ

มีความคุ้มค่าเพราะทำวิจัยต่อยอดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ชุมชนและองค์กรพัฒนาในพื้นที่มีอยู่แล้วและได้ริเริ่มและประสบความสำเร็จบางส่วนแล้ว โดยใช้งบประมาณไม่มากนักและใช้อย่างประหยัด

ดาวน์โหลดเอกสาร WORD