หน้าแรก บทความ | รายงาน โครงการวิจัย โครงการที่ 16 กิจกรรมสาธารณะด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โครงการที่ 16 กิจกรรมสาธารณะด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พิมพ์ PDF

กิจกรรมสาธารณะด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เสนอโดย โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักการและเหตุผล

ความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังไม่เพยงพอ ตลอดจนการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทางสังคมยังไม่มากเท่าที่ควร ซึ่งทำให้ประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่สามารถอ้างอิงเพื่อเรียกร้องสิทธิของตนเองได้อย่างถูกต้องและชอบธรรม

ในฐานะสถาบันทางวิชาการแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการจัดกาเรียนการสอนเรื่องสิทธิมนุษยชนเห็นความจำเป็นในการเพิ่มพูนความเข้าใจและสร้างการตระหนักรู้ในสาธารณชนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเปิดโอกาสให้หน่วยงาน องค์กร และคนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมร่วมกัน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและสร้างความตระหนักในเรื่องดังกล่าวในสังคม
2. เปิดพื้นที่ในการเรียนรู้และทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ข้าราชการนิสิตนักศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน กลุ่มเยาวชน ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสาขาที่เกี่ยวข้อง และคนทั่วไป
3. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านการศึกษาสิทธิมนุษยชน

แผนการดำเนินงาน

1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นทางสังคมว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
2. สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ข้าราชการนิสิตนักศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน กลุ่มเยาวชน ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสาขาที่เกี่ยวข้อง และคนทั่วไปที่เกี่ยวข้องและสนใจในประเด็นสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
3. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านการศึกษาสิทธิมนุษยชน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สาธารณชนเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน
2. เกิดเวทีวิชาการให้ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน  ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านสิทธิมนุษยชน
3. นำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับประเด็นดังกล่าวต่อไปได้
4. เกิดความเข้าใจและความร่วมมือในการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในและนอกประเทศ

ดาวน์โหลดเอกสาร WORD