หน้าแรก บทความ | รายงาน โครงการวิจัย โครงการที่ 13 โครงการอบรมการสื่อสารอย่างสันติ (ปี 2556)

โครงการที่ 13 โครงการอบรมการสื่อสารอย่างสันติ (ปี 2556)

พิมพ์ PDF

โครงการอบรมการสื่อสารอย่างสันติ (ปี 2556)

1. ชื่อโครงการ: โครงการอบรมการสื่อสารอย่างสันติ

2. วัตถุประสงค์ :

1) เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและเสริมสร้างทักษะในการสื่อสารอย่างสันติให้แก่นักศึกษาและเยาวชน
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพในการรับฟังและการให้ความเข้าใจตนเองและผู้อื่นในบริบทสถานการณ์ความขัดแย้งได้  
3) เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารที่สร้างสรรค์เพื่อคลี่คลายและแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งไปสู่ความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างกันได้

3. วิทยากร

1. คณาจารย์และนักวิชาการ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
2. ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

4. ผู้เข้าร่วมโครงการ

นักศึกษาและเยาวชน จำนวนประมาณ 25-30 คน/รุ่น
จัด 2 รุ่น รวมทั้งสิ้นประมาณ 60 คน

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มตั้งแต่  ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับหลักการสื่อสารอย่างสันติ และมีทักษะในการรับฟังที่ดี
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ทักษะในการสื่อสารอย่างสันติเบื้องต้นเพื่อเข้าใจตนเอง-ผู้อื่นและสร้างความสัมพันธ์ที่เปี่ยมด้วยความกรุณาต่อกันได้
3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ในสถานการณ์ความขัดแย้งในบริบทของตนเองและนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้

6. การดำเนินการและเนื้อหาการอบรม

เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ  ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนทักษะผ่านกิจกรรมที่หลายหลายโดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์ตรงในชีวิตของผู้เรียน ระยะเวลาในการอบรมประมาณ 15 ชั่วโมง ( 2 วัน 1 คืน) จัด 2 รุ่น รวมระยะเวลาการจัดทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย
1. พื้นฐานความเป็นมาและหลักการของการสื่อสารอย่างสันติ
2. องค์ประกอบสี่ประการในการสื่อสาร: การสังเกต ความรู้สึก ความต้องการ การขอร้อง
3. การใช้ภาษา 4 แบบ
4. การฝึกใช้องค์ประกอบทั้งสี่ (กิจกรรมตัวที / ต้นไม้แห่งการสื่อสาร)

7 .แผนผังการดำเนินงาน ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานฝึกอบรม <----------->
2. ประสานงานเชิญวิทยากร <----------->
3. ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้เข้าอบรม <----------->
4. ดำเนินการอบรม <----------->
5. เรียบเรียงสรุปรายงานการอบรม <----------->
6. รายงานสรุปโครงการ
<-------->

ดาวน์โหลดเอกสาร WORD