หน้าแรก บทความ | รายงาน โครงการวิจัย โครงการที่ 1 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติวิธีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลองดำเนินสะดวกและเครือข่าย ปีที่ 2

โครงการที่ 1 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติวิธีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลองดำเนินสะดวกและเครือข่าย ปีที่ 2

พิมพ์ PDF

1. ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติวิธีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลองดำเนินสะดวกและเครือข่าย ปีที่ 2

2. ส่วนงาน : สถาบันสิทธิมนุษยชนและและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

3. ลักษณะของโครงการ : โครงการของส่วนงาน

4. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ : 1 ปี ในปี 2556 (เป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ปี 2555-2557)

5. ความสอดคล้องกับนโยบาย

5.1  เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ
5.2 เป้าหมายการให้บริการของส่วนงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและชุมชน
5.3  สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี
5.4  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ยุทธศาสตร์หลัก Teaching and Leaming Excellence (สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศ)
5.5  สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในชุดปัจจุบัน ในการสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือขององค์กรชุมชน

6. วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

6.1 วัตถุประสงค์

1)  เพื่อทราบถึงความสัมพันธ์ของชุมชนและเครือข่ายกับทรัพยากรน้ำและปัญหาความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรน้ำ
2)  เพื่อทราบถึงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรน้ำและการดูแลรักษาลำคลองของเครือข่ายองค์กรชุมชนท้องถิ่น
3)  เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ขององค์กรชุมชนและเครือข่าย เพื่อแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งในการดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรน้ำโดยสันติวิธี

6.2 เป้าหมาย (จำแนกตามปีงบประมาณ ตั้งแต่เริ่มโครงการ-สิ้นสุด)

รายการ เป้าหมาย
2555 2556 2557
1) รายงานความรู้เกี่ยวกับชุมชนและความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับคลอง 1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง
2) รายงานสภาพปัญหาความขัดแย้งในการใช้น้ำและการจัดการสิ่งแวดล้อมในคลอง 1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง
3) รายงานความก้าวหน้าการจัดกระบวนการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งในการใช้น้ำและการจัดการสิ่งแวดล้อมในคลอง 1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง
4) รายงานสรุปองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้เพื่อแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งในการใช้น้ำและการจัดการสิ่งแวดล้อมในคลองอย่างสันติวิธี - - 3 เรื่อง

6.3 ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

1) ทราบถึงความรู้เกี่ยวกับชุมชนและความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับคลองดำเนินสะดวก
2) ทราบถึงสภาพปัญหาความขัดแย้งในการใช้น้ำในคลอง
3) ประชาชนในท้องถิ่นและบุคลากรสถาบันการศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งในการใช้น้ำ
4) ได้ทราบถึงองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ และกลไกการทำงานเพื่อแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งในการใช้น้ำอย่างสันติวิธี

7. วิธีดำเนินการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ การศึกษาวิจัยฯ มีขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานโดยสังเขปดังนี้

- ประชุมวางแผนเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ของทีมวิจัย
- ประชุมจำแนกบุคคล กลุ่มองค์กรชุมชนที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการน้ำ
- จัดประชุมกลุ่มองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ
- ลงปฏิบัติการในพื้นที่ศึกษารวบรวมข้อมูลการใช้น้ำและปัญหาการใช้น้ำของชุมชน
- จัดเวทีพูดคุยเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลและประเด็นการจัดการทรัพยากรลำคลองของชุมชน
- จัดทำรายงานความก้าวหน้าและรายงานสรุปองค์ความรู้ในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง
- นำเสนอรายงานผลการศึกษาต่อสาธารณะ
- พิมพ์เอกสารเผยแพร่ต่อสาธารณะ

8. ผลผลิต (OUTPUT)

ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนงาน ปี 2556
เชิงปริมาณ :
1. รายงานความรู้เกี่ยวกับชุมชนและเครือข่ายชุมชน เรื่อง 1
2. รายงานสภาพปัญหาความขัดแย้ง เรื่อง 1
3. รายงานความก้าวหน้ากระบวนการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง เรื่อง 1
เชิงคุณภาพ :
1. ยกระดับความรู้ความเข้าใจของผู้นำชุมชน ประชาชน และนักวิจัยในเรื่องความสัมพันธ์ของชุมชนกับคลอง
2. เกิดจิตสำนึกและความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคลอง
3. กลไกการจัดการน้ำคลองดำเนินสะดวกและเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคี

9. ผลลัพธ์ (OUTCOME) :

- องค์กรชุมชนคลองดำเนินสะดวกมีความรู้ความสามารถและความเข้มแข็งในการดูแลรักษาใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในลำคลอง
- เกิดเครือข่าย ในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาความเข้มแข็งและความร่วมมือขององค์กรชุมชน ๓ จังหวัด ราชบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร
- ประชาชนและภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งการใช้น้ำและการจัดการสิ่งแวดล้อมคลองดำเนินสะดวกและเครือข่ายอย่างสันติวิธี

10. ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของโครงการ

มีความคุ้มค่าเพราะทำวิจัยต่อยอดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ชุมชนและองค์กรพัฒนาในพื้นที่มีอยู่แล้วและได้ริเริ่มและประสบความสำเร็จบางส่วนแล้ว โดยไปเสริมศักยภาพและขยายเครือข่ายการทำงานของชุมชน จึงใช้งบประมาณไม่มากนักและใช้อย่างประหยัด

ดาวน์โหลดเอกสาร WORD