PBPS 101

พิมพ์ PDF

ตารางสอนรายวิชา PBPS101 การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติวิธี
ปีการศึกษา 1/2556

-----------------------------------------------------------------------------

Section 1: วันพุธ 9:00 – 12:00 น.
ห้องเรียน 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล ศาลายา
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คาบที่ วันที่ เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน
1 12 มิ.ย. 56 09:00 – 12:00 ทฤษฎีสันติภาพ – บริบทของญาณวิทยา ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช
2 19 มิ.ย. 56 09:00 – 12:00 ทฤษฎีสันติภาพ – อัตลักษณ์และความรุนแรง ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช
3 26 มิ.ย. 56 09:00 – 12:00 ทฤษฎีสันติภาพ – ทฤษฎีความรุนแรง ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช
4 3 ก.ค. 56 09:00 – 12:00 ทฤษฎีสันติภาพ – ทฤษฎีความขัดแย้ง ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช
5 10 ก.ค. 56 09:00 – 12:00 การวิเคราะห์ความขัดแย้ง ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช
6 17 ก.ค. 56 09:00 – 12:00 การวิเคราะห์ความขัดแย้ง ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช
7 24 ก.ค. 56 09:00 – 12:00 การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติวิธี ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช
8 31 ก.ค. 56 09:00 – 12:00 การวิเคราะห์ความรุนแรง + ปฏิบัติการสันติวิธี อ.งามศุกร์ รัตนเสถียร
9 7 ส.ค. 56 09:00 – 12:00 การวิเคราะห์ความรุนแรง + ปฏิบัติการสันติวิธี อ.งามศุกร์ รัตนเสถียร
10 14 ส.ค. 56 09:00 – 12:00 การวิเคราะห์ความรุนแรง + ปฏิบัติการสันติวิธี อ.งามศุกร์ รัตนเสถียร
11 21 ส.ค. 56 09:00 – 12:00 การสื่อสารอย่างสันติ และสานเสวนา อ.อธิษฐาน์ คงทรัพย์
12 28 ส.ค. 56 09:00 – 12:00 การสื่อสารอย่างสันติ และสานเสวนา อ.อธิษฐาน์ คงทรัพย์
13 4 ก.ย. 56 09:00 – 12:00 การสื่อสารอย่างสันติ และสานเสวนา อ.อธิษฐาน์ คงทรัพย์
14 11 ก.ย. 56 09:00 – 12:00 การสื่อสารอย่างสันติ และสานเสวนา อ.อธิษฐาน์ คงทรัพย์
15 18 ก.ย. 56 09:00 – 12:00 นำเสนอรายงานและสรุปบทเรียน ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช

-----------------------------------------------------------------------------

Section 2: วันพุธ 13:00 – 16:00 น.
ห้องเรียน 217 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา
นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาล รามาธิบดี

คาบที่ วันที่ เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน
1 12 มิ.ย. 56 13:00 – 16:00 ทฤษฎีสันติภาพ – บริบทของญาณวิทยา ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช
2 19 มิ.ย. 56 13:00 – 16:00 ทฤษฎีสันติภาพ – อัตลักษณ์และความรุนแรง ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช
3 26 มิ.ย. 56 13:00 – 16:00 ทฤษฎีสันติภาพ – ทฤษฎีความรุนแรง ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช
4 3 ก.ค. 56 13:00 – 16:00 ทฤษฎีสันติภาพ – ทฤษฎีความขัดแย้ง ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช
5 10 ก.ค. 56 13:00 – 16:00 การวิเคราะห์ความขัดแย้ง ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช
6 17 ก.ค. 56 13:00 – 16:00 การวิเคราะห์ความขัดแย้ง ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช
7 24 ก.ค. 56 13:00 – 16:00 การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติวิธี ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช
8 31 ก.ค. 56 13:00 – 16:00 การวิเคราะห์ความรุนแรง + ปฏิบัติการสันติวิธี อ.งามศุกร์ รัตนเสถียร
9 7 ส.ค. 56 13:00 – 16:00 การวิเคราะห์ความรุนแรง + ปฏิบัติการสันติวิธี อ.งามศุกร์ รัตนเสถียร
10 14 ส.ค. 56 13:00 – 16:00 การวิเคราะห์ความรุนแรง + ปฏิบัติการสันติวิธี อ.งามศุกร์ รัตนเสถียร
11 21 ส.ค. 56 13:00 – 16:00 การสื่อสารอย่างสันติ และสานเสวนา อ.อธิษฐาน์ คงทรัพย์
12 28 ส.ค. 56 13:00 – 16:00 การสื่อสารอย่างสันติ และสานเสวนา อ.อธิษฐาน์ คงทรัพย์
13 4 ก.ย. 56 13:00 – 16:00 การสื่อสารอย่างสันติ และสานเสวนา อ.อธิษฐาน์ คงทรัพย์
14 11 ก.ย. 56 13:00 – 16:00 การสื่อสารอย่างสันติ และสานเสวนา อ.อธิษฐาน์ คงทรัพย์
15 18 ก.ย. 56 13:00 – 16:00 นำเสนอรายงานและสรุปบทเรียน ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช

-----------------------------------------------------------------------------

Section 3: วันพุธ 13:00 – 16:00 น.
ห้องเรียน 211 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คาบที่ วันที่ เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน
1 12 มิ.ย. 56 13:00 – 16:00 การวิเคราะห์ความรุนแรง + ปฏิบัติการสันติวิธี อ.งามศุกร์ รัตนเสถียร
2 19 มิ.ย. 56 13:00 – 16:00 การวิเคราะห์ความรุนแรง + ปฏิบัติการสันติวิธี อ.งามศุกร์ รัตนเสถียร
3 26 มิ.ย. 56 13:00 – 16:00 การวิเคราะห์ความรุนแรง + ปฏิบัติการสันติวิธี อ.งามศุกร์ รัตนเสถียร
4 3 ก.ค. 56 13:00 – 16:00 การสื่อสารอย่างสันติ และสานเสวนา อ.อธิษฐาน์ คงทรัพย์
5 10 ก.ค. 56 13:00 – 16:00 การสื่อสารอย่างสันติ และสานเสวนา อ.อธิษฐาน์ คงทรัพย์
6 17 ก.ค. 56 13:00 – 16:00 การสื่อสารอย่างสันติ และสานเสวนา อ.อธิษฐาน์ คงทรัพย์
7 24 ก.ค. 56 13:00 – 16:00 การสื่อสารอย่างสันติ และสานเสวนา อ.อธิษฐาน์ คงทรัพย์
8 31 ก.ค. 56 13:00 – 16:00 ทฤษฎีสันติภาพ – บริบทของญาณวิทยา ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช
9 7 ส.ค. 56 13:00 – 16:00 ทฤษฎีสันติภาพ – อัตลักษณ์และความรุนแรง ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช
10 14 ส.ค. 56 13:00 – 16:00 ทฤษฎีสันติภาพ – ทฤษฎีความรุนแรง ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช
11 21 ส.ค. 56 13:00 – 16:00 ทฤษฎีสันติภาพ – ทฤษฎีความขัดแย้ง ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช
12 28 ส.ค. 56 13:00 – 16:00 การวิเคราะห์ความขัดแย้ง ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช
13 4 ก.ย. 56 13:00 – 16:00 การวิเคราะห์ความขัดแย้ง ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช
14 11 ก.ย. 56 13:00 – 16:00 การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติวิธี ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช
15 18 ก.ย. 56 13:00 – 16:00 นำเสนอรายงานและสรุปบทเรียน ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช

-----------------------------------------------------------------------------

Section 4: วันศุกร์ 9:00 – 12:00 น.
ห้องเรียน ห้อง 309 อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล ศาลายา

คาบที่ วันที่ เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน
1 14 มิ.ย. 56 13:00 – 16:00 ทฤษฎีสันติภาพ – บริบทของญาณวิทยา ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช
2 21 มิ.ย. 56 13:00 – 16:00 ทฤษฎีสันติภาพ – อัตลักษณ์และความรุนแรง ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช
3 28 มิ.ย. 56 13:00 – 16:00 ทฤษฎีสันติภาพ – ทฤษฎีความรุนแรง ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช
4 5 ก.ค. 56 13:00 – 16:00 ทฤษฎีสันติภาพ – ทฤษฎีความขัดแย้ง ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช
5 12 ก.ค. 56 13:00 – 16:00 การวิเคราะห์ความขัดแย้ง ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช
6 19 ก.ค. 56 13:00 – 16:00 การวิเคราะห์ความขัดแย้ง ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช
7 26 ก.ค. 56 13:00 – 16:00 การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติวิธี ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช
8 2 ส.ค. 56 13:00 – 16:00 การวิเคราะห์ความรุนแรง + ปฏิบัติการสันติวิธี อ.งามศุกร์ รัตนเสถียร
9 9 ส.ค. 56 13:00 – 16:00 การวิเคราะห์ความรุนแรง + ปฏิบัติการสันติวิธี อ.งามศุกร์ รัตนเสถียร
10 16 ส.ค. 56 13:00 – 16:00 การวิเคราะห์ความรุนแรง + ปฏิบัติการสันติวิธี อ.งามศุกร์ รัตนเสถียร
11 23 ส.ค. 56 13:00 – 16:00 การสื่อสารอย่างสันติ และสานเสวนา อ.อธิษฐาน์ คงทรัพย์
12 30 ส.ค. 56 13:00 – 16:00 การสื่อสารอย่างสันติ และสานเสวนา อ.อธิษฐาน์ คงทรัพย์
13 6 ก.ย. 56 13:00 – 16:00 การสื่อสารอย่างสันติ และสานเสวนา อ.อธิษฐาน์ คงทรัพย์
14 13 ก.ย. 56 13:00 – 16:00 การสื่อสารอย่างสันติ และสานเสวนา อ.อธิษฐาน์ คงทรัพย์
15 20 ก.ย. 56 13:00 – 16:00 นำเสนอรายงานและสรุปบทเรียน ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช

ดาวน์โหลดไฟล์ Word

https://dl.dropboxusercontent.com/u/40654844/documents/ihrp/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%20PBPS101%201_2556.doc