หน้าแรก หลักสูตรของเรา Master of Arts Human Rights & Peace Studies (Thai Program )

Master Program(Thai Program )

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (ภาคปกติ)

พิมพ์ PDF

หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2560  เน้นวิธีการเรียนรู้แบบสหวิทยาการและการมี ส่วนร่วมระหว่างผู้เรียนและผู้สอน   มุ่งให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนทักษะในการทำความเข้าใจ   และอธิบายปรากฏการณ์การทำงานทางสังคมที่ซับซ้อน สามารถวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในระดับต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน   ความรุนแรงและความขัดแย้งและสามารถวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาสังคม  ผ่านมุมมองด้านสิทธิมนุษยชนและสันติวิธีเพื่อแปรผลการเรียนรู้ไปสู่การทำงานสาขาต่าง ๆ

ปรัชญาความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาให้การศึกษาด้านทฤษฎีวิธีวิจัยและการศึกษาปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศไทยรวมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่มีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสันติภาพและสันติวิธีอย่างเชื่อมโยงมีพลวัตและเป็นสหวิทยาการเพื่อเสริมองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพอย่างเป็นระบบแก่ผู้เรียนทั้งนี้หลักสูตรฯเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจและการวิเคราะห์โครงสร้างบริบทสังคมไทยและการนำมาตรฐานและกลไกสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับสากลและระดับชาติมาใช้ในบริบทท้องถิ่นเพื่อเสริมการทำงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสันติภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและมีความรู้ด้านศีลธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในมิติและบริบทต่างๆของสังคม

นอกจากนี้หลักสูตรยังมุ่งเสริมทักษะปฏิบัติการและการวิเคราะห์ให้แก่นักศึกษา โดยการให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการวิจัย และบริการวิชาการของคณาจารย์ในโครงการจัดตั้ง การเข้าร่วมโครงการต่างๆเหล่านี้เป็นโอกาสที่นักศึกษาจะได้นำความรู้เชิงวิชาการไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานสาขาต่างๆ  และยังเป็นการช่วยส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสันติภาพให้เกิดขึ้นและตั้งมั่นเข้มแข็งในสังคมอีกด้วย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

2. นักวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

3. ผู้นำองค์กรภาครัฐและเอกชนที่ทำหน้าที่ในการกำหนดหรือส่งเสริมนโยบายเชิงสังคมต่างๆ

4. กระบวนกร และผู้ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน สันติภาพ และการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง

5. อาชีพอื่น ๆ เช่น พนักงานภาคธุรกิจเอกชน ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และในสังกัดกระทรวงต่างๆที่รับผิดชอบประเด็นสังคม การเมือง การเมืองระหว่างประเทศ และสิ่งแวดล้อม ผู้สื่อข่าวสังคม การเมือง การเมืองระหว่างประเทศ และสิ่งแวดล้อม ที่มีความจำเป็นต้องใช้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ ทั้งนี้ ความรู้ในสาขาวิชาดังกล่าวสามารถนำมาปรับใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวัน และในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก ๒

หมวดวิชาบังคับ                                                                               ๑๕      หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า                                                                   ๙     หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์                                                                                    ๑๒      หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ

มสสส ๕๐๐ แนวคิดและหลักการสิทธิมนุษยชน                                   ๓ (๓-๐-๖)       หน่วยกิต

มสสส ๕๐๑ ปรัชญาสันติภาพและทฤษฎีความรุนแรง                            ๓ (๓-๐-๖)       หน่วยกิต

มสสส ๕๐๒ มาตรฐานและกลไกสิทธิมนุษยชน                                   ๓ (๓-๐-๖)       หน่วยกิต

มสสส ๕๐๓ การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งและทักษะพื้นฐาน                  ๓ (๓-๐-๖)       หน่วยกิต

มสสส ๕๐๔ วิธีวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ                             ๓ (๓-๐-๖)       หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก

มสสส ๕๑๐ ประเด็นปัจจุบันเรื่องสิทธิมนุษยชนและ/หรือสันติภาพ                            ๓ (๓-๐-๖)  หน่วยกิต

มสสส ๕๑๑ ประชาสังคม ขบวนการทางสังคม กับสิทธิมนุษยชนและ/หรือสันติภาพ      ๓ (๓-๐-๖)  หน่วยกิต

มสสส ๕๑๒ เพศสภาพ สิทธิมนุษยชน และสันติภาพ                                             ๓ (๓-๐-๖)  หน่วยกิต

มสสส ๕๑๓ การเมืองเรื่องสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา                                         ๓ (๓-๐-๖)  หน่วยกิต

มสสส ๕๑๔ ยุทธศาสตร์และทักษะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน             ๓ (๓-๐-๖)  หน่วยกิต

มสสส ๕๑๕ การจัดการความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม              ๓ (๓-๐-๖)  หน่วยกิต

มสสส ๕๑๖ เทคโนโลยี ความรุนแรง และสันติวิธี                                                 ๓ (๓-๐-๖)  หน่วยกิต

มสสส ๕๑๗ สานเสวนาและการเป็นคนกลาง                                                       ๓ (๓-๐-๖)  หน่วยกิต

มสสส ๕๑๘ การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งในบริบทไทย                                        ๓ (๓-๐-๖)  หน่วยกิต

มสสส ๕๑๙ ปฏิบัติการสันติวิธี                                                                         ๓ (๓-๐-๖)  หน่วยกิต

มสสส ๕๒๐ การศึกษาอิสระและการสัมมนาเรื่องสิทธิมนุษยชนและ/หรือสันติภาพ       ๓ (๓-๐-๖)  หน่วยกิต

นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกดังกล่าวข้างต้น  นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนได้จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และจากรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ตามความสนใจ  ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและประธานหลักสูตร

วิทยานิพนธ์

มสสส ๖๙๘ วิทยานิพนธ์                                                  ๑๒ (๐-๓๖-๐)    หน่วยกิต

*ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรณีมีการเสนอปรับปรุงหลักสูตร


ดาวน์โหลด>>ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร
น.ส.มานียา รักษาผล  (E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน )
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา อาคารปัญญาพิพัฒน์ ชั้น 1 ม. มหิดล ศาลายา
โทรศัพท์ 0 2441 0813 ต่อ 1113 โทรสาร 0 2441 0872, 0 2441 0873