หน้าแรก คลังข้อมูล ข่าวล่าสุด เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

พิมพ์ PDF

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา


รายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครและใบสมัคร ด้านล่างนี้