Lastest News

CPG’s 8th Annual International Conference: “The Global Commons and the Governance of Unappropriated Spaces”

พิมพ์ PDFCPG Winter Academy on Human Rights & Development 2017

พิมพ์ PDFเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

พิมพ์ PDF

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา


รายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครและใบสมัคร ด้านล่างนี้งานประชุมวิชาการ Global Classroom ระหว่างวันที่ 22-26 พ.ค. 2560

พิมพ์ PDF

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย (นานาชาติ) ภายใต้สถาบันสิทธิและมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ European Inter-University Centre for Human and Democratisation (EIUC) เครือข่าย Global Campus of Human Rights จัดประชุมวิชาการ Global Classroom ขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 พ.ค. 2560 โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ เมืองเวนิซ ประเทศอิตาลี และการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นนอกเวนิซ และมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน ณ สถาบันสิทธิฯ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมภายใต้การสนับสนุนของสหภาพยุโรปที่มุ่งเน้นเสริมสร้างความเข้มแข็งผ่านกระบวนการสร้างกรอบการดำเนินงานที่ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และประชาธิปไตยทั่วโลกด้วยการส่งเสริมด้านการศึกษาระดับปริญญาโ ทในสาขาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย โดยมีการเปิดการเรียนการสอนใน 7 ภูมิภาคทั่วโลก ในทวีป ยุโรป อเมริกาใต้ แอฟริกา ตะวันออกกลางและ เอชียแปซิฟิก

Global Classroom เป็นเวทีสำหรับนักศึกษา และอาจารย์จากภูมิภาคต่างๆ ได้ร่วมกันนำเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการโดยหัวข้อการประชุมปีนี้คือ Securitisation and impact on Human Rights and Democratisation: Human Security in a Time of Insecurity (การทำให้ประเด็นความมั่นคงกับผลกระทบต่ออสิทธิมนุษยชนและกระบวนการประชาธิปไตย: ความมั่นคงของมนุษย์ในช่วงเวลาแห่งความไม่มั่นคง) นอกจากการนำเสนอผลงานวิจัยยังมีอภิปรายเกี่ยวกับความมั่นคงและผลกระทบต่อมนุษยชนและประชาธิปไตยในภูมิภาคต่างๆ

Global Classroom ได้รับเกียรติจากดร. เสรี นนทสูติ ผู้แทนประเทศไทยของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มาเป็นองค์ปาฐก (Keynote Speaker) รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิในด้านสิทธิมนุษยชนและการสนับสนุนประชาธิปไตยจากภูมิภาคอาเซียน เช่น Dr. Azmi Sharom (University of Malaya), Ms. Debbie Stothard, (ALTSEAN-Burma and FIDH) และเลขาธิการ EIUC ดร. Manfred Nowak เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านสิทธิมนุษยชน กับนักศึกษาจากภูมิภาคต่างๆด้วย

นอกจากนั้นมีการลงพื้นที่ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ไปพบหน่วยงาน NGOs ที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมประมงที่มหาชัย และเยี่ยมชมองค์กรชุมชน (community organisation) ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการดูแลให้คำปรึกษาครอบครัวแรงงานข้ามชาติ และในวันสุดท้ายของงานประชุมได้มีการเสวนาสาธารณะ และแถลงข่าวสรุปผลการประชุม ณ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย

 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (หลักสูตรไทย) ประจำปีการศึกษา 2560

พิมพ์ PDF

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขาวิชา โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
 2. มีประสบการณ์การทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. ผู้สมัครจะต้องส่งหัวข้อ Proposal /Concept paper คือ ข้อเขียนเชิงแนวคิด ในประเด็นที่ผู้สมัครสนใจจะจัดทำเป็นวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ความยาวประมาณ 4 – 5 หน้า ส่งมาที่ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ระบุหัวข้ออีเมล์ว่า “สมัครเรียน 2560”  ส่งเอกสารภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560
 4. ผู้ที่มีผลสอบผ่านภาษาอังกฤษต้องได้คะแนนสอบ ดังนี้

IELTS ที่ระดับ 3 คะแนนขึ้นไป หรือ

TOEFL-iBT ที่ระดับ 32 คะแนนขึ้นไป หรือ

TOEFL-ITP (เฉพาะที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย) ที่คะแนนระดับคะแนน 400 ขึ้นไป หรือ

MU GRAD TEST (Computer-based) ที่ระดับ 36 คะแนนขึ้นไป

หมายเหตุ : ผู้สมัครที่ยังไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ สามารถยื่นได้ก่อนเปิดภาคการศึกษาภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560

การรับสมัคร

 1. ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อ ส่งใบสมัครไปที่  E-mail Address: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการสมัคร  หรือ
 2. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์โดยวงเล็บมุมซอง สมัครเรียน  2560ไปที่ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล   เลขที่ 999  หมู่ที่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม 73170

หลักฐานการสมัคร

 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาปริญญาบัตร/หรือหนังสือรับรองการจบการศึกษา                                            จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนา Transcript ฉบับสมบูรณ์ตลอดหลักสูตร                                                      จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาผลคะแนนภาษาอังกฤษ                                                                           จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาบัตรประชาชน                                                                                        จำนวน 1 ฉบับ
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                                          จำนวน 1 ฉบับ
 7. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน  (ถ้ามี)                                                             จำนวน 1 ฉบับ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  โทร. 02-441-0813 ต่อ 1113

ดาวน์โหลด>> ใบสมัคร