Lastest News

วารสาร"สิทธิและสันติศึกษา" ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

พิมพ์ PDF

ร่วมขบคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาผ่านวารสารวิชาการ น้องใหม่ "สิทธิและสันติศึกษา" ปีที่ 3 ฉบับ 1ของไทยและฉบับเดียวในเอเชีย ตีพิมพ์ใน 2 ภาษารับประชาคมอาเซียน

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ email:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , www.ihrp.mahidol.ac.th/journal, www.facebook.com/HRPS.Mahidol หรือโทร.02 441 0813 - 5 ต่อ 2140


CPG’s 8th Annual International Conference: “The Global Commons and the Governance of Unappropriated Spaces”

พิมพ์ PDFCPG Winter Academy on Human Rights & Development 2017

พิมพ์ PDFเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

พิมพ์ PDF

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา


รายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครและใบสมัคร ด้านล่างนี้งานประชุมวิชาการ Global Classroom ระหว่างวันที่ 22-26 พ.ค. 2560

พิมพ์ PDF

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย (นานาชาติ) ภายใต้สถาบันสิทธิและมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ European Inter-University Centre for Human and Democratisation (EIUC) เครือข่าย Global Campus of Human Rights จัดประชุมวิชาการ Global Classroom ขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 พ.ค. 2560 โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ เมืองเวนิซ ประเทศอิตาลี และการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นนอกเวนิซ และมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน ณ สถาบันสิทธิฯ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมภายใต้การสนับสนุนของสหภาพยุโรปที่มุ่งเน้นเสริมสร้างความเข้มแข็งผ่านกระบวนการสร้างกรอบการดำเนินงานที่ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และประชาธิปไตยทั่วโลกด้วยการส่งเสริมด้านการศึกษาระดับปริญญาโ ทในสาขาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย โดยมีการเปิดการเรียนการสอนใน 7 ภูมิภาคทั่วโลก ในทวีป ยุโรป อเมริกาใต้ แอฟริกา ตะวันออกกลางและ เอชียแปซิฟิก

Global Classroom เป็นเวทีสำหรับนักศึกษา และอาจารย์จากภูมิภาคต่างๆ ได้ร่วมกันนำเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการโดยหัวข้อการประชุมปีนี้คือ Securitisation and impact on Human Rights and Democratisation: Human Security in a Time of Insecurity (การทำให้ประเด็นความมั่นคงกับผลกระทบต่ออสิทธิมนุษยชนและกระบวนการประชาธิปไตย: ความมั่นคงของมนุษย์ในช่วงเวลาแห่งความไม่มั่นคง) นอกจากการนำเสนอผลงานวิจัยยังมีอภิปรายเกี่ยวกับความมั่นคงและผลกระทบต่อมนุษยชนและประชาธิปไตยในภูมิภาคต่างๆ

Global Classroom ได้รับเกียรติจากดร. เสรี นนทสูติ ผู้แทนประเทศไทยของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มาเป็นองค์ปาฐก (Keynote Speaker) รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิในด้านสิทธิมนุษยชนและการสนับสนุนประชาธิปไตยจากภูมิภาคอาเซียน เช่น Dr. Azmi Sharom (University of Malaya), Ms. Debbie Stothard, (ALTSEAN-Burma and FIDH) และเลขาธิการ EIUC ดร. Manfred Nowak เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านสิทธิมนุษยชน กับนักศึกษาจากภูมิภาคต่างๆด้วย

นอกจากนั้นมีการลงพื้นที่ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ไปพบหน่วยงาน NGOs ที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมประมงที่มหาชัย และเยี่ยมชมองค์กรชุมชน (community organisation) ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการดูแลให้คำปรึกษาครอบครัวแรงงานข้ามชาติ และในวันสุดท้ายของงานประชุมได้มีการเสวนาสาธารณะ และแถลงข่าวสรุปผลการประชุม ณ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย