Home Article/Report Research Projects โครงการที่ 15 โครงการการจัดประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประจำปี

โครงการที่ 15 โครงการการจัดประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประจำปี

Print PDF

โครงการการจัดประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประจำปี
เสนอโดย โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักการและเหตุผล

สิทธิมนุษยชน การพัฒนา และความมั่นคงมนุษย์ เป็นประเด็นสำคัญในเชิงวิชาการและการปฏิบัติ โดยเฉพาะมีประเด็นปัญหาที่ต้องขบคิดมากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับการพัฒนาและความยุติธรรมทางสังคม ข้อโต้เถียงในเชิงทฤษฎีในส่วนที่เกี่ยวกับแนวคิดในแต่ละเรื่องแม้มีวรรณกรรมมากมาย แต่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ ส่วนในทางปฏิบัติ ประเด็นที่ว่าทำอย่างไร จึงจะให้การพัฒนาเป็นไปบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน และมีผลถึงความมั่นคงของมนุษย์ โดยไม่ทำลายความมั่นคงของคนเหล่านั้นเสียเอง กลายเป็นกระแสที่ภาครัฐยังขาดความเข้าใจในขณะที่ภาคประชาชานและภาคประชาสังคม มีการเรียกร้องมากขึ้นเรื่อยๆ

เพื่อสร้างความกระจ่างทั้งในเชิงวิชาการและเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาควิชาการ รัฐ และประชาสังคม ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม จึงริเริ่มการจัดการประชุมนานาชาติ โดยมุ่งหวังที่จะลดช่องว่างของการพัฒนาดังกล่าวทั้งในทางทฤษฏีและการนำไปใช้ได้จริง

ในการนี้ ทางหน่วยงาน ร่วมกับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเห็นชอบให้มีการจัดประชุมทางวิชาการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา รวมถึงความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะสำหรับอาจารย์และนักศึกษาผ่านกระบวนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การเสวนาทางวิชาการ และการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน
2. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านการศึกษาสิทธิมนุษยชน

แผนการดำเนินงาน

1. จัดให้มีปาฐกถาพิเศษว่าด้วยสิทธิมนุษยชน การพัฒนามนุษย์ และความมั่นคงมนุษย์ โดยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในประเด็นนั้นๆ
2. นิสิตนักศึกษานำเสนอบทความทางวิชาการที่ได้รับการคัดเลือกแล้วในเวทีการประชุม โดยแบ่งเป็นห้องย่อยตามประเด็นต่างๆ
3. มีซุ้มนิทรรศการเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชน
4. มีซุ้มกิจกรรมจากหน่วยงานไม่แสวงผลกำไรต่างๆ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกิดเวทีวิชาการให้ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน  ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านสิทธิมนุษยชน
2. นำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับประเด็นดังกล่าวต่อไปได้

ดาวน์โหลดเอกสาร WORD