Home Article/Report Research Projects โครงการที่ 14 โครงการสันติประชาธิปไตย: สู่ประโยชน์สุขส่วนรวม

โครงการที่ 14 โครงการสันติประชาธิปไตย: สู่ประโยชน์สุขส่วนรวม

Print PDF

โครงการสันติประชาธิปไตย: สู่ประโยชน์สุขส่วนรวม
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักการและเหตุผล

สังคมการเมืองไทยมีความขัดแย้งที่รุนแรงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยปัจจุบันยังมีความคุกรุ่นด้วยการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย มีความเกลียดชัง ความหวาดระแวง และการใช้วาจากล่าวร้ายกล่าวโทษ อีกทั้งบางฝ่ายยังมุ่งแต่จะเอาชนะโดยไม่พร้อมที่จะสดับตรับฟังและพูดจากันฉันมิตร บุคคลผู้เห็นว่าความขัดแย้งทางการเมืองเช่นนี้ไม่เป็นปกติและแฝงด้วยความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้อีก จึงน่าที่จะร่วมมือกันแสวงหาคุณค่าร่วม นั่นคือ เหตุผลที่รองรับจุดยืนของฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งนำมาสังเคราะห์เป็นหลักการร่วมกันได้

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมให้มีเวทีสานเสวนา ทั้งในระดับผู้นำในสังคมการเมืองไทยและในระดับภูมิภาค ในเรื่องการสร้างบรรยากาศของการร่วมกันแก้ไขปัญหา และในเรื่องคุณค่าร่วมเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม ประมวลความคิดเห็นจากเวทีสานเสวนาในข้อ 1. แล้วยกเป็น “คำเชิญชวนให้ร่วมกันพัฒนาคุณค่าร่วมเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม” เพื่อใช้เป็นเอกสารในการถกแถลงสาธารณะ (public deliberation) ด้วยการสานเสวนาแบบ อึด ฮึด ฟัง

มีส่วนร่วมแปลงเปลี่ยนบรรยากาศของสังคมการเมืองจากการขัดแย้งที่แฝงความรุนแรงสู่ความขัดแย้งปกติ และการคำนึงถึงประโยชน์สุขส่วนรวม

ขั้นตอนการดำเนินงาน

เชิญชวนนักวิชาการและนักกิจกรรมสันติวิธีจำนวนหนึ่งมารวมกันเป็น “คณะผู้ประสานงานเวทีสันติประชาธิปไตย” ตาม “ข้อตกลงร่วมกันของเวทีสันติประชาธิปไตย” อันสืบเนื่องจากโครงการเวทีสันติประชาธิปไตยโดยการสนับสนุนของโครงการสะพาน (กุมภาพันธ์ 2555 – มกราคม 2556)  “คณะผู้ประสานงานฯ” เป็นกลไกดำเนินงานของโครงการนี้ โดยภารกิจแรกภารกิจหนึ่งของคณะผู้ประสานงานคือการจัดทำร่าง “คำเชิญชวนให้ร่วมกันพัฒนาคุณค่าร่วมเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม” ประสานงานขอความคิดเห็นและความสนับสนุนโครงการฯ จากผู้นำทางการเมือง ทางความคิด และทางสังคมจำนวนหนึ่ง ในเรื่องการสร้างบรรยากาศของความร่วมมือกันแก้ไขปัญหา และการพัฒนาคุณค่าร่วมเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม และขัดเกลา/ปรับปรุงร่างคำเชิญชวน จนได้เป็น “คำเชิญชวนฯ” ที่พร้อมที่จะนำไปเผยแพร่

จัดประชุมสานเสวนากลุ่มย่อยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และรณรงค์เรื่องการพัฒนาคุณค่าร่วมเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมอย่างกว้างขวางผ่านสื่อมวลชน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผ่านศิลปะ โดยใช้ “คำเชิญชวนฯ” เป็นเอกสารประกอบ เชิญชวนผู้ที่มีความเห็นทางการเมืองแตกต่างกันมารวมกลุ่มและรณรงค์ร่วมกันในเรื่องนี้ รณรงค์เรื่องคุณค่าร่วมเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม ผ่านเวทีต่าง ๆ โดยเฉพาะในต่างจังหวัด อันเป็นการสืบเนื่องจากโครงการถกแถลงรัฐธรรมนูญ และโครงการสันติประชาธิปไตย (อึด ฮึด ฟัง) เสนอแนะและรณรงค์ให้รัฐบาลสนับสนุนประชาธิปไตยในระดับชุมชน เช่นให้ชุมชนเป็นหลักในการตัดสินใจเรื่องการพัฒนาชุมชนของตน อันจะเป็นพื้นฐานของการสร้างประโยชน์สุขส่วนรวมถ้วนหน้า จัดกิจกรรมรณรงค์ เช่น โดยการขี่จักรยานจาก 4 ภูมิภาคสู่กรุงเทพฯ เพื่อขอความสนับสนุนการพัฒนาคุณค่าร่วมเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม

ระยะเวลา : มกราคม – กันยายน 2556

กิจกรรม (ที่อาจปรับเปลี่ยนตามเหตุปัจจัย)

1. จัดประชุมคณะผู้ประสานงานเวทีฯ ในเดือน มกราคม มีนาคม พฤษภาคม และกรกฎาคม 2556
2. จัดประชุมเครือข่ายสันติประชาธิปไตยจากทุกภูมิภาคเพื่อร่วมกันวางแผน/ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ และมิถุนายน  2556
3. พัฒนาเครือข่ายการสื่อสารสังคมและจัดประชุมเครือข่ายศิลปินสันติประชาธิปไตยในเดือนกุมภาพันธ์
4. จัดเวทีสันติประชาธิปไตย (เพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม อย่างอึด ฮึด ฟัง) ในจังหวัดต่าง ๆ ตามการริเริ่มของท้องถิ่น ในเดือน มีนาคม – สิงหาคม 2556
5. จัดกิจกรรมรณรงค์โดยการขี่จักรยานจาก 4  ภูมิภาคสู่กรุงเทพฯ ในเดือนสิงหาคม 2556
6. ประชุมสรุปผลโครงการฯและเสนอแนะการดำเนินงานขั้นต่อไป (ถ้ามี) ในเดือนกันยายน 2556

ดาวน์โหลดเอกสาร WORD