Home Article/Report Research Projects โครงการที่ 10 การผลิตจุลสาร “สานสันติ”

โครงการที่ 10 การผลิตจุลสาร “สานสันติ”

Print PDF

โครงการผลิตจุลสาร “สานสันติ”
เสนอโดย โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากสถานการณ์ใน 3 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งทวีความรุนแรง นำไปสู่ความตึงเครียด หวาดระแวง และการแยกขั้วทางความคิดในสังคม โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งใน 3 จังหวัดภาคใต้ ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล จึงก่อร่างขึ้น บนพื้นฐานแนวคิดว่ามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นแหล่งความรู้ของสังคม ควรมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา

แนวคิดโครงการศึกษาและพัฒนาข้างต้นมุ่งหวังให้ทุกฝ่ายระดมความคิด สติปัญญา และการปฏิบัติชอบ เพื่อร่วมกันแก้ไขความขัดแย้ง อีกทั้งมุ่งหวังให้เกิดกระบวนการทำความเข้าใจ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา และการเสนอนโยบายสาธารณะ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ของคนทุกศาสนาและชาติพันธุ์ในสังคมไทย

การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อความเข้าใจสันติวิธี สามารถเกิดขึ้นได้ ด้วยการใช้วิธีการสร้างความเข้าใจด้วยการใช้สื่อในรูปแบบต่างๆ นำเสนอกระบวนการและวิธีการเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้และเข้าใจสันติวิธีมากยิ่งขึ้น

ด้วยโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการนำเสนอวิธีการที่จะทำให้บุคคลกลุ่มต่าง ๆ  ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีเพื่อให้เกิดความปรองดองและความสมานฉันท์ และแก้ปัญหาต่างๆด้วยสันติวิธี การผลิตสื่อ “จุลสาร” ก็เป็นวิธีการหนึ่งและพื้นที่สื่อสาร และมุ่งเน้นที่จะปลุกจิตสำนึกของบุคคลกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นปัญญาชน และเป็นกำลังหลักของชาติ และได้ตระหนักถึงความสำคัญของ “สันติภาพ ความขัดแย้งและความรุนแรง” ที่จะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคม

ทั้งนี้ทางศูนย์ฯจึงเล็งเห็นว่าการผลิตสื่อ ในชื่อจุลสาร “สานสันติ” นี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และการสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมไทย ได้เข้าใจในเรื่องของสันติภาพ ความขัดแย้งและความรุนแรง ได้อย่างแท้จริงนั้นเอง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธีให้รู้จักอย่างแพร่หลายในสังคมวงกว้าง โดยสื่อสารผ่านกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ สถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านสมานฉันท์และสันติวิธีภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชน
2. เพื่อเผยแพร่แนวคิดและหลักปฏิบัติสันติวิธี ให้เป็นที่ยอมรับและเข้าใจ ตลอดจนมีการนำไปปฏิบัติอย่างแพร่หลายในหมู่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
3. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ความไว้วางใจ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนเปิดพื้นที่ทางความคิด สู่ความรู้ใหม่ในประเด็นที่เป็นข้อขัดแย้งและการร่วมกันเสนอทางเลือกเพื่อลดหรือเปลี่ยนแปลงความขัดแย้ง
4. เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
5. เพื่อปลูกจิตสำนักของนักศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ “สันติภาพ สันติวิธี ความขัดแย้งและความรุนแรง” เพื่ออยู่ร่วมกันในสังคม

กลุ่มเป้าหมาย

1. สถาบันการศึกษาระดับมัธยม สายสามัญและสายอาชีพ
2. สถาบันอุดมศึกษา
3. นักวิชาการ
4. หน่วยงานด้านสมานฉันท์สิทธิมนุษยชนและสันติวิธีทั้งภาครัฐและเอกชน
5. สื่อมวลชน
6. องค์กรภาคประชาสังคม
7. ประชาชนทั่วไปและผู้สนใจ

แนวทางการดำเนินงานสำหรับจุลสาร

1. ประสานงานกับทีมงานศูนย์ฯ หรือผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดทำจุลสาร เพื่อจัดรูปแบบการจัดทำ
2. รวมประชุมวางแผนกรอบการทำงาน
3. ประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการสนับสนุนกิจกรรม เช่น ช่วยเหลือการจัดรูปเล่ม สนับสนุนข้อมูล เป็นต้น
4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมครั้งนี้
5. จัดกิจกรรม ดำเนินการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อเผยแพร่ต่อไป
6. ส่งเสริมให้สังคมสามารถใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ของศูนย์ฯ โดยการสนับสนุนด้านวิชาการและ
7. สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชนเกี่ยวกับสันติวิธี ตลอดจนส่งเสริมการใช้สันติวิธีแก้ปัญหาในระดับต่างๆ เพื่อขจัดเงื่อนไขความขัดแย้งและความรุนแรงในสังคม
8. เผยแพร่สันติวิธีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา

แนวทางการดำเนินงานสำหรับพัฒนาเว็บไซต์

1. ประชุมวางแผนกรอบการทำงาน
2. ประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการสนับสนุนข้อมูล
3. สืบค้นข้อมูลในเรื่องระบบบริหารฐานข้อมูลให้สามารถเปิดพื้นที่การสื่อสารกับสังคมอย่างเข้าถึง
4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมครั้งนี้
5. มุ่งสื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชนเกี่ยวกับสันติวิธี ตลอดจนส่งเสริมการใช้สันติวิธีแก้ปัญหาในระดับต่างๆ เพื่อขจัดเงื่อนไขความขัดแย้งและความรุนแรงในสังคม

การดำเนินงานกิจกรรมของโครงการ

จัดพิมพ์ จุลสาร ราย 3 เดือน ปีละ 4 ฉบับ จำนวนพิมพ์ 1 ฉบับ 1,000 เล่ม เพื่อแพร่ผลงานการศึกษา กิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของศูนย์ รวมทั้งความรู้และข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  และเรื่องราววิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย  โดยมีเจ้าหน้าที่และอาจารย์ประจำศูนย์ ฯ เป็นผู้เขียนคอลัมน์ประจำ และมีคอลัมน์รับเชิญ จากนักวิชาการ นักเขียนภายนอก หรือ เครือข่ายประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ

จัดทำระบบบริหารฐานข้อมูลเว็บไซต์ เพื่อมุ่งการสื่อสารกับสังคมให้เกิดการทำงานเป็นเครือข่ายและนำไปใช้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

รายชื่อกองบรรณาธิการจุลสาร

1. รศ.ดร.โคทม อารียา บรรณาธิการบริหาร
2. ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร
3. อาจารย์งามศุกร์ รัตนเสถียร กองบรรณาธิการ
4. ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ กองบรรณาธิการ
5. ดร.ชาญชัย ชัยสุขโกศล กองบรรณาธิการ
6. ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช กองบรรณาธิการ
7. คุณอธิษฐาน์ คงทรัพย์ กองบรรณาธิการ
8. คุณพรพิมล พลพร้อม กองบรรณาธิการ
9. คุณดวงหทัย บูรณเจริญกิจ กองบรรณาธิการ
10. คุณใจสิริ วรธรรมเนียม กองบรรณาธิการ
11. คุณณัฐฌา รุ่มนุ่ม กองบรรณาธิการ
12. คุณเสมอแข ย้อยนวล กองบรรณาธิการ
13. คุณรัฐจันทร์ ชัยชญา กองบรรณาธิการ
14. คุณธนพล แสงจันทร์ จัดส่ง
15. คุณศรีวิไล อนันต์สุข จัดส่ง
16. คุณศิริพร เพ็งจันทร์ บรรณาธิการ
17. คุณพลธรรม์ จันทร์คำ บรรณาธิการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนผู้สนใจ สามารถติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานและใช้ประโยชน์จากข้อมูลความรู้ของศูนย์ฯ ได้
2. เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสันติวิธี กระทั่งสามารถนำสันติวิธีไปใช้จัดการความขัดแย้งในระดับต่างๆ ได้    ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายทางภาษา ศาสนา ชาติพันธุ์ และวัฒนธรรม ในสังคมไทย
3. สังคมเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่ความเข้าใจและความคิดใหม่เกี่ยวกับประเด็นข้อขัดแย้ง ตลอดจนการร่วมกันเสนอทางเลือกเพื่อลดหรือเปลี่ยนแปลงความขัดแย้ง ซึ่งเป็นรากฐานของการสร้างสมานฉันท์และสันติสุขในสังคม
4. กระตุ้นให้เกิดการค้นคว้า เรียนรู้ เกี่ยวกับกระบวนการทาง“สันติภาพ สันติวิธี ความขัดแย้ง และความรุนแรง”
5. ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติ
6. ให้ผู้เข้าร่วมมีจิตสำนึกในการสร้างชุมชนสันติที่ยั่งยืน

ผู้รับผิดชอบหลัก โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล

ระยะเวลาดำเนินการ กันยายน 2555 – ตุลาคม 2556

แผนปฏิบัติการ จุลสาร ราย 3 เดือน

การดำเนินงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1. ประชุมกอง บ.ก. และประสานนักเขียน
2. เขียนคอลัมน์
3. ออกแบบจัดหน้าและตรวจทานแก้ไข
4. ส่งเข้าโรงพิมพ์
5. จัดส่งเป้าหมาย

ดาวน์โหลดเอกสาร WORD {/xtypo_download}