Home Article/Report Research Projects โครงการที่ 9 อบรมการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ปี 2556

โครงการที่ 9 อบรมการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ปี 2556

Print PDF

โครงการอบรมการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ปี 2556

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรม “ การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ”

2. วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและทักษะในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งสู่สังคมวงกว้าง
2. เพื่อเตรียมพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรรองรับการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท
3. เพื่อพัฒนาสำหรับเป็นวิชาเลือกในภาคเรียนฤดูร้อนของนักศึกษาปริญญาโท

3. วิทยากร

1. คณาจารย์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
2. ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

4. ผู้เข้าร่วมโครงการ

นักศึกษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้สนใจทั่วไป จำนวนประมาณ 20-25 คน

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มตั้งแต่  ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแนวทางสันติวิธีและการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งในบริบทต่างๆ
2. บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้และบทเรียนที่ได้จากการจัดอบรมไปปรับใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

6. การดำเนินการและเนื้อหาการอบรม

การอบรมมีทั้งหมด 4 modules แต่ละ module อบรม 4 วัน วันละ 6 ชั่วโมง 30 นาที ( วันที่ลงพื้นที่   9 ชั่วโมง ) มีค่าเท่ากับ 1.5 หน่วยกิต ถ้า นศ. สนใจลงเป็นวิชาเลือกต้องเรียนอย่างน้อย 2 modules เพื่อเก็บจำนวนหน่วยกิตเท่ากับ 3 หน่วยกิต ( ทั้งนี้นศ.ต้องเรียน module ที่ 1 ก่อนถึงจะเรียน module อื่นได้ )

1) พื้นฐานทฤษฎี ปรัชญา สันติศึกษาและสิทธิเบื้องต้น
เพื่อผู้เรียนจะได้เข้าใจแนวความคิดพื้นฐาน มุมมองจากสาขาวิชาต่างๆ รูปแบบ สาเหตุ พลวัต ผลกระทบ มายาคติ ต่อความขัดแย้ง ความรุนแรง และสันติภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้ง ความรุนแรง และสันติภาพ ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อ ความขัดแย้งเชิงชาติพันธุ์ ศาสนา และอัตลักษณ์ กระบวนการสร้างความชอบธรรมต่อความรุนแรง การสร้างความกลัวและการทำให้เป็นอื่น

2) กระบวนการสานเสวนา : เครื่องมือการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง
กระบวนการสานเสวนา เป็นการอบรมแบบ participatory based learning ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของตนเองในการพัฒนาทักษะในการ “ ฟังด้วยใจ ” เพื่อการเรียนรู้ เติบโตในการยอมรับความแตกต่างของตนเองและของผู้อื่น จนอาจเปลี่ยนแปลงความเข้าใจผิดและ “ ตระหนักรู้ ” ถึง “ ภาวะร่วมของความเป็นมนุษย์ ” อันจะนำไปสู่การพัฒนาความเข้าใจ ความร่วมมือและอาจนำไปสู่การแปลงเปลี่ยนทำให้ความขัดแย้งกลายเป็น “ ความรุนแรง ”  ในรูปแบบต่าง ๆ การอบรมประกอบด้วยการร่วมเรียนรู้ธรรมชาติและกลไกของการสานเสวนา การฟังแบบ appreciative inquiry การฝึกการฟังแบบ trio - listening  การสานเสวนาแบบ“ ไม่มีคุณอำนวย ”  การสานเสวนาแบบ open space และ world café และการจัดสานเสวนาแบบอ่างปลา ตลอดการเรียนรู้นี้ผู้เข้าร่วมจะสามารถ “ ฟัง ไตร่ตรองและสะท้อน ” ทั้งความรู้สึก ความต้องการและเหตุผลของกันและกันตลอด 3 วันของการอบรมและรวมถึง 1 วันของการลงพื้นที่ สังเกตและร่วมจัดกระบวนการสานเสวนาในสถานการณ์จริง

3)  ความขัดแย้งด้านทรัพยากร
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจสถานการณ์และเหตุปัจจัยปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากร และแนวความคิดวิธีการและกระบวนการจัดการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งด้านทรัพยากรอย่างสันติวิธี ด้วยกระบวนการทบทวนสถานการณ์ความขัดแย้งด้านทรัพยากรของประเทศในเชิงโครงสร้างและเชิงประเด็น ให้เห็นประเด็นขัดแย้ง ผู้เกี่ยวข้อง ความรุนแรงและแนวโน้มปัญหา   อภิปรายกรอบความคิดในการศึกษาวิเคราะห์ความขัดแย้งด้านทรัพยากร  วิเคราะห์กรณีศึกษาความขัดแย้งด้านทรัพยากรที่สำคัญได้แก่ที่ดิน ป่าไม้ น้ำ  ลงพื้นที่ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในชุมชนที่คลองดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

4) ความขัดแย้งด้านสังคมการเมือง
ภาพสังเขปของสังคมไทย อภิปรายและร่วมกันสืบค้นคุณลักษณะหลักของสังคมไทย ภาพสังเขปของการเมืองไทย อภิปรายและร่วมกันสืบค้นคุณลักษณะหลักของการเมืองไทย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความขัดแย้งทางสังคมการเมือง ภาพสังเขปของความขัดแย้งด้านสังคมการเมืองไทย ยกตัวอย่างและวิเคราะห์ความขัดแย้งด้านสังคมการเมือง ตัวละครของความขัดแย้ง การวินิจฉัยข้อขัดแย้ง พลวัตความขัดแย้ง การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ฝึกการสวมบทบาท อภิปรายผลการสวมบทบาทลงพื้นที่ที่มีความขัดแย้งทางสังคม (เช่นคลองเตย) ลงพื้นที่พูดคุยกับกลุ่มที่มีความขัดแย้งทางการเมือง (เช่นเสื้อเหลือง เสื้อแดง) แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่ อภิปรายแนวทางการวิเคราะห์และแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งที่มีในพื้นที่ สรุปแนวคิดเรื่องการศึกษาและการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ทดลองนำแนวคิดไปใช้กับกรณีศึกษา

8. แผนผังการดำเนินงาน

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ฝึกอบรม <-------------->
2. ประสานงานเชิญวิทยากร <-------------->
3. ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้เข้าอบรม <-------------->
4. ดำเนินการอบรม <-------------->
5. เรียบเรียงสรุปรายงานการอบรม <-------------->
6. รายงานสรุปโครงการ
<----------->

ดาวน์โหลดเอกสาร WORD