Home Article/Report Research Projects โครงการที่ 3 การวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการที่ 3 การวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้

Print PDF

1. ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้
เสนอโดย โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

2. หลักการและเหตุผล

นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548-2554 การทำงานของศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี (เดิม) ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยและการพัฒนาด้วยโครงการต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว แต่ก็มักเป็นโครงการที่เป็นการพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยมุ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับใดระดับหนึ่ง ขณะเดียวกันการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาก็เป็นการให้การสนับสนุนคนในพื้นที่ทำวิจัยหรือให้หน่วยงานอื่นทำวิจัย การทำวิจัยด้วยบุคลากรของสถาบันฯเองยังมีน้อย พร้อมกันไปนั้น สถาบันฯก็ยังต้องอาศัยหรือต้องบริโภคข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆ จึงมีลักษณะตามข้อมูลที่ผู้อื่นผลิตให้

ด้วยสถานการณ์ความขัดแย้ง ความรุนแรงที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะยุติลงอย่างไร  การติดตามสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นรายวันที่ถูกสะท้อนออกมาสู่สังคมถือว่าเป็นการสร้างคลังความรู้ของสถาบันฯที่มีความจำเป็นต่อการวางแผนการทำงานในอนาคต ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการวิจัยของบุคลากรในสถาบันฯ และสร้างทางเลือกให้แก่สังคมได้บริโภคข้อมูลข่าวสาร ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ฉาบฉวย ขณะเดียวกันก็จะทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานข้อมูล ข้อเท็จจริง ในเวทีสาธารณะ เช่น สื่อ การเสวนา เป็นต้น

การวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้ จะทำให้บุคลากรของสถาบันฯมีความรู้ความเข้าใจที่จะคิดวางแผนการขับเคลื่อนเรื่องสันติภาพได้ดีขึ้น มองเห็นทิศทางหรือแนวโน้มของสถานการณ์ได้ชัดขึ้น ขณะเดียวกัน ก็สามารถที่จะเปลี่ยนจากการบริโภคข้อมูลหรือความรู้ มาเป็นผู้ผลิตความรู้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งเสริมให้สถาบันฯมุ่งไปสู่ความเป็นผู้นำด้านการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งอย่างสันติวิธี

3. วัตถุประสงค์

3.1 ติดตามสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจังหวัดชายแดนใต้ในรอบหนึ่งปี
3.2 ร่วมแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้ โดยใช้สื่อของสถาบันฯเป็นหลัก เช่น เว็บไซต์ จุลสาร

4. แผนการดำเนินงาน

การวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีแผนการดำเนินงานดังต่อไปนี้
4.1 แหล่งข้อมูล ได้แก่ เอกสารทุกประเภท เช่น เอกสารประกอบการประชุม, หนังสือ, วีดิทัศน์, สื่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น
4.2 อ่านข้อมูลแบบวิเคราะห์ (Content Analysis) เพื่อทำการแยกแยะกลุ่มข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในแต่ละวัน
4.3 สนทนาเชิงลึกรายบุคคลหรือกลุ่มคน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ ในจังหวัดชายแดนใต้
4.4 เขียนรายงานเชิงวิเคราะห์ประจำเดือน โดยนำการวิเคราะห์ในแต่ละสัปดาห์มาทบทวนและสร้างความเข้าใจอีกครั้ง เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาและความสัมพันธ์ของกลุ่มข้อมูลต่างๆ
4.5 ร่วมแลกเปลี่ยนในเวทีเกี่ยวกับสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำข้อมูลที่ทำการวิเคราะห์และทำความเข้าใจไปนำเสนอ เพื่อทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
4.6 สังเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ข้อมูลที่ทำการวิเคราะห์แล้วทั้งหมดมาสกัดหาความสอดคล้องและทำการพยากรณ์สถานการณ์ในอนาคตว่ามีแนวโน้มเช่นไร พร้อมกับจัดทำข้อเสนอแนะหรือโครงการพัฒนาที่จะนำไปขับเคลื่อนในบางเรื่องต่อไป
4.7 จัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยมีการบรรณาธิการให้เป็นรายงานที่มีคุณภาพพร้อมที่จะพิมพ์เผยแพร่ได้

ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้วางแผนกิจกรรมตามช่วงเวลาดังนี้

กิจกรรม เดือนที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. อ่านข้อมูลทุกประเภทที่เกี่ยวข้องแบบวิเคราะห์ X X X X X X X X X X X X
2. สนทนาเชิงลึกรายบุคคล หรือกลุ่มคน X X X X X X X X X X X X
3. เขียนรายงานเชิงวิเคราะห์ประจำเดือน X X X X X X X X X X X X
4. ร่วมแลกเปลี่ยนในเวทีเกี่ยวกับสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ X X X X X X X X X X X X
5. สังเคราะห์ข้อมูล X X
6. จัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
X

ดาวน์โหลดเอกสาร WORD