Training on Conflict Transformation 2017

Print
Sorry, Content support THAI Version Only.

  1. 1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรม “ การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ”

ปัจจุบันสังคมไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้งที่รุนแรงหลายกรณี ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางการเมือง  ความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ความขัดแย้งด้านทรัพยากรและนโยบายขนาดใหญ่ของรัฐ  กระนั้นการจัดการความขัดแย้งหรือการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งด้วยสันติวิธีในสังคมไทยก็ยังถือเป็นเรื่องใหม่ การเรียนรู้เรื่องสันติวิธียังคงจำกัดอยู่ในกลุ่มแคบๆและเป็นไปอย่างค่อนข้างกระท่อนกระแท่น ยิ่งไปกว่านั้นยังมีคนจำนวนไม่มากนักที่เชื่อว่าสันติวิธีเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

เพื่อให้การองค์ความรู้และทักษะด้านสันติวิธีเกิดการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางสันติวิธีและการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งในบริบทต่างๆ  รวมทั้งความรู้ความเข้าใจในการสร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับสันติวิธีให้กับสังคม โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมสันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งขึ้น ดังมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. 2. วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและทักษะในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งสู่สังคมวงกว้าง

2. เพื่อสร้างจิตสำนึกพลเมืองที่คำนึงถึงหลักเหตุผลเพื่อคนส่วนใหญ่ และเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างบนพื้นฐานของประชาธิปไตย

3. เพื่อพัฒนาสำหรับเป็นวิชาเลือกในภาคเรียนฤดูร้อนของนักศึกษาปริญญาโท


ค่าลงทะเบียนการอบรม module ละ 2,500 บาท


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

น.ส.เขมิกา  กลิ่นเกษร โทร 02 4410813 - 5 ต่อ 1108 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ดาวน์โหลดที่นี่>> ใบสมัครโครงการอบรมการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง