โครงการที่ 18 ระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

Print

ชื่อโครงการ : ระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ :

1. นางสาวเสมอแข ย้อยนวล
2. นางสาวจันทร์จริยาพร แย้มประภารัตน์

หลักการและเหตุผล :

ด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการเรียนการสอน ภารกิจด้านการวิจัย ภารกิจด้านการบริการวิชาการที่ทางสถาบันฯ ดำเนินการจัดเอง หรือเป็นองค์กรร่วมจัด รวมทั้งบุคคลากรของศูนย์ฯ ไปร่วมกิจกรรม

ซึ่งจากภารกิจด้านต่างๆ ทำให้เกิดองค์ความรู้ขึ้นเป็นจำนวนมาก เช่น หนังสือ งานวิจัย วิดีโอรายการ รูปภาพกิจกรรม เนื้อหาถอดบทเรียน เป็นต้น ดังนั้นทางสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาเห็นว่ามีความจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบเพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ เหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถสืบค้น และเผยแพร่องค์ความรู้ของสถาบันฯ ออกไปสู่สาธารณะให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด จึงนำเทคโนโลยีระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ โดยมีแนวคิดจัดทำระบบฐานข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(Web Base) เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ของสถาบัน เกี่ยวกับผลงานของสถาบันฯ รายงานวิจัย ถอดบทเรียน

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ ข้อมูลจากการถอดบทเรียน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรความรู้ของสถาบันฯ
2. เพื่อสืบค้นข้อมูลองค์ความรู้ของสถาบันฯ  และนำข้อมูลที่จัดเก็บไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว
3. เผยแพร่องค์ความรู้สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาสู่สาธารณะผ่านระบบสารสนเทศ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี : เริ่มต้นเดือน 1 ตุลาคม 2555 สิ้นสุดเดือน 31 กรกฎาคม 2556

แผนการ/ขั้นตอนดำเนินงาน :

ขั้นตอนการทำงาน 2555 2556
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. รวบรวมความต้องการของผู้ใช้ (User Requirement) <------>
2. จัดหา Outsource <-->
3. พัฒนาระบบ (Develop) <------>
4. ติดตั้งและทดสอบระบบ (Install + Test + Feedback) <----->
5. แก้ไข/ปรับปรุง (Modify) <----->
6. นำไปใช้งานจริง <------>
7. ประเมินการใช้งาน
<-->

สถานที่ดำเนินโครงการ : ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด รายละเอียด ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : -
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : -
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : - วันและเวลาเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 80 ร้อยละ
- ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย : - การเบิก-จ่าย เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 80 ร้อยละ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

1. ข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
2. สะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล เพื่อการนำข้อมูลไปใช้งานต่อ
3. สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลดเอกสาร WORD