โครงการที่ 12 โครงการสานเสวนาเพื่อแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง

Print

โครงการสานเสวนาเพื่อแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง
กรณีประชาคมปริมณฑลมหิดล

เสนอโดย โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา


หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องมาจากการตระหนักถึง บทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มุ่งทั้งการสร้างองค์ความรู้และการนำองค์ความรู้เผยแพร่และทำประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนส่วนรวม มหาวิทยาลัยมหิดลจึงจำเป็นต้องมีบทบาทในการรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการรับรู้และหาหนทางป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เท่าที่ปัจจัยและเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยจะเอื้ออำนวยให้

ในการนี้โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  เป็นองค์กรหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามีความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการสานเสวนา อันเป็นเครื่องมือสันติวิธีที่ใช้แปลงเปลี่ยนความขัดแย้งมิให้กลายเป็นความรุนแรง

ด้วยยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมหิดล มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของชาวชุมชนปริมณฑลมหิดล อันประกอบด้วย ชุมชนคลองโยง ชุมชนมหาสวัสดิ์ ชุมชนศาลายา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิ-มนุษยชนและสันติศึกษาจึงดำริที่จะนำองค์ความรู้ด้านสันติวิธี โดยผ่านกระบวนการสานเสวนาดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ที่เกิดขึ้นระหว่างรัฐกับภาคประชน ระหว่างประชาชนกับประชาชนในตำบลเดียวกัน รวมทั้งความขัดแย้งระหว่างประชนชนกับประชาชนต่างตำบล จึงเป็นที่มาของโครงการสานเสวนาซึ่งเป็นการ “ฟังด้วยใจ” ที่ปฏิบัติได้จริง ที่สามารถเปิด “พื้นที่ปลอดภัย” ให้ทุกฝ่ายได้ฟังความรู้สึก ความต้องการ เหตุผลที่แตกต่างหลากหลาย และพร้อมที่จะค้นหาคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่มีอยู่ร่วมกัน เพื่อการจัดการความขัดแย้งได้อย่างยั่งยืนในที่สุด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อนำเสนอเครื่องมือ “สานเสวนา” ในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งในชุมชน
2. เพื่อการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยมหิดลในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยนำองค์ความรู้เรื่อง “กระบวนการสานเสวนา” เผยแพร่ในรูปแบบของการบริการวิชาการแก่ชุมชน
3.  เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขด้วยความเข้าใจ ไว้ใจ และการมีส่วนร่วม และความปรองดองของชุมชนปริมณฑลมหิดล

วิธีการดำเนินงาน

1. การลงพื้นที่ศึกษาและสำรวจปัญหาความขัดแย้งของชุมชน
2. การอบรมการสานเสวนา 2 ครั้ง
3. การจัดสานเสวนา 3 ครั้ง
4. ศึกษานอกสถานที่ชุมชนสันติสุข
5. การจัดสานเสวนาถอดบทเรียน 1 ครั้ง
6. จัด Dialogue focus group รับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน 1 ครั้ง
7. การเผยแพร่รายงานการสานเสวนา

กลุ่มเป้าหมาย

1. ชุมชนคลองโยง  จำนวนผู้เกี่ยวข้อง  20  คน
2. ชุมชนมหาสวัสดิ์  จำนวนผู้เกี่ยวข้อง  20  คน
3. ชุมชนศาลายา  จำนวนผู้เกี่ยวข้อง  20 คน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ประชาชนในชุมชนได้เรียนรู้เครื่องมือสันติวิธี “สานเสวนา” ในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง มิให้กลายเป็นความรุนแรง
2. มหาวิทยาลัยมหิดลได้แสดงบทบาทในการรับใช้และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
3. เกิดความสุข ความปรองดองของชุมชนปริมณฑลมหาวิทยาลัยมหิดล
4.  ได้เอกสารรายงานการศึกษาที่ได้จากการถอดบทเรียนกรณีความขัดแย้งเผยแพร่ต่อสาธารณะ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา
นายธนพล แสงจันทร์
นางสาวรชยา จิโนรส

กรอบเวลาการทำงาน

กิจกรรม 2555 2556
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. การลงพื้นที่สำรวจปัญหา พบปะชาวบ้าน <---->
2. จัดอบรมสานเสวนา <---->
3. จัดสานเสวนา <---->
4. ศึกษานอกสถานที่ <-->
5. จัดสานเสวนาถอดบทเรียน <-->
6. จัด Dialogue focus Group รับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน <-->
7. เขียนรายงานถอดบทเรียน <-->
8. เผยแพร่รายงาน <-->

ดาวน์โหลดเอกสาร WORD