โครงการที่ 11 โครงการอบรมปฏิบัติการสันติวิธี

Print

โครงการอบรมปฏิบัติการสันติวิธี

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรม “ปฏิบัติการสันติวิธี ”

2. วัตถุประสงค์ :

1. สร้างคนที่มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจปฏิบัติการสันติวิธีในสถานการณ์เร่งด่วน ทั้งในกรณีที่เป็นคู่ขัดแย้งหรือ เป็นฝ่ายที่สาม
2. สร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนทำงานด้านสันติวิธี และผู้ที่สนใจเข้าร่วมในแนวทางนี้

3. วิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสันติวิธีในเมืองไทย 12 ท่าน

4. ผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้ทำงานปฏิบัติการสันติวิธี   อาสาสมัครเครือข่ายสันติวิธี  จำนวน 25-30 คน

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  1 ปี เริ่มตั้งแต่  ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

6. ผู้รับผิดชอบประสานงานโครงการ  อธิษฐาน์ คงทรัพย์ และ ชาญชัย ชัยสุขโกศล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับปฏิบัติการสันติวิธีในบริบทต่างๆ โดยเฉพาะในสถานการณ์เร่งด่วน
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปปรับใช้ในบริบทสถานการณ์จริงได้
3. ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความร่วมมือการทำงานร่วมกันต่อไป

7. หัวข้อการอบรม

Module ที่ วิทยากร* ระยะเวลาอบรม วันที่ สถานที่
1. ความรู้พื้นฐานด้านสันติวิธีและปฏิบัติการสันติวิธี อ.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
กิตติชัย งามชัยพิสิฐ
พระไพศาล วิสาโล
3 วัน (20 ชั่วโมง) แจ้งภายหลัง มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
2. การสื่อสารและการเป็นคนกลางในสถานการณ์ความขัดแย้ง ไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์
วริศรา กริชไกรวรรณ
3 วัน (20 ชั่วโมง) แจ้งภายหลัง มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
3. การอ่านสถานการณ์ในพื้นที่การชุมนุม และการปฏิบัติการสันติวิธีในพื้นที่ชุมนุม นารี เจริญผลพิริยะ
กิตติชัย งามชัยพิสิฐ
สมบัติ บุญงามอนงค์
สมลักษณ์ หุตานุวัตร
3 วัน (20 ชั่วโมง) แจ้งภายหลัง มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
4. ความรู้เรื่องอาวุธ การเอาชีวิตรอดและการปฐมพยาบาล แจ้งภายหลัง
เจ้าหน้าที่หน่วยกาชาด
เจ้าหน้าที่ ตชด. /อพปร.
3 วัน (20 ชั่วโมง) แจ้งภายหลัง มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม

* อยู่ในระหว่างการประสานงาน

9.แผนผังการดำเนินงาน

ธันวาคม 2555 – กันยายน 2556

กิจกรรม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ฝึกอบรม <---------->
2. ประสานงานเชิญวิทยากร <---------->
3. ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้เข้าอบรม <---------->
4. ดำเนินการอบรม <---------->
5. เรียบเรียงสรุปรายงานการอบรม <---------->
6. รายงานสรุปโครงการ
<---------->

ดาวน์โหลดเอกสาร WORD