โครงการที่ 7 กิจกรรมอบรมด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Print

กิจกรรมอบรมด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เสนอโดย โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักการและเหตุผล

โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ในฐานะสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านสิทธิมนุษยชนมาเป็นเวลานาน พบว่าความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนยังคงน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ตลอดจนองค์กรทางสังคมที่ทำงานในประเด็นสิทธิมนุษยชน ในฐานะองค์กรทางปัญญาของสังคม สามารถสร้างความเป็นเลิศด้านคุณภาพการศึกษาได้ โดยยังคงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมไทยได้อย่างเข้มแข็ง ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางนโยบาย โครงสร้างการบริหารและแนวทางการดำเนินงานด้านการอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในปัจจุบัน

โครงการจึงเห็นสมควรให้จัดการอบรมด้านสิทธิมนุษยชนให้กับสถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆ และภาครัฐ รวมถึงคนที่สนใจทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อหลักการของสิทธิมนุษยชนซึ่งไม่ใช่เพียงเนื้อหาในตำราหรือถ้อยคำสวยหรูที่ได้ยินกันทั่วไป แต่เป็นหลักในการดำเนินชีวิตที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนได้ ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิของคนในสังคมคนอื่นๆ ได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์

1. สร้างความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับกลุ่มเป้าหมาย อันได้แก่ สถาบันการศึกษา เยาวชน กลุ่มคนทำงานทางสังคม และบุคคลทั่วไปทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2. ส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนและคนทำงานสามารถนำแนวคิดและหลักการของสิทธิมนุษยชนไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้
3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและกิจกรรมของโครงการจัดตั้งฯ ให้กับคนที่สนใจ

วิธีการดำเนินการ

1. รับสมัครผู้สนใจในประเด็นสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆ
2. จัดการอบรมในรูปแบบต่างๆ เช่นค่าย การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. เก็บข้อมูลในการอบรมเพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาการเรียนการสอนด้านสิทธิมนุษยชนและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สถาบันการศึกษา เยาวชน กลุ่มคนทำงานทางสังคม และบุคคลทั่วไปทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความเข้าใจหลักการด้านสิทธิมนุษยชนมากขึ้น
2. เยาวชนและคนทำงานสามารถนำแนวคิดและหลักการของสิทธิมนุษยชนไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้
3. หลักสูตรและกิจกรรมของโครงการจัดตั้งสถาบันเป็นที่รู้จักมากขึ้น

ดาวน์โหลดเอกสาร WORD