Home Article/Report Research Projects


Title Filter      Display #  
# Article Title Date
1 Corporate Compliance Tuesday, 27 January 2015
2 Transition in Myanmar Tuesday, 27 January 2015
3 The Human Right to Play Tuesday, 27 January 2015
4 โครงการต่อเนื่องที่ 6 โครงการศิลปะกับสันติภาพ Thursday, 07 March 2013
5 โครงการต่อเนื่องที่ 5 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการปรับปรุงแก้ไขนโยบาย กฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่า Monday, 04 March 2013
6 โครงการต่อเนื่องที่ 4 โครงการปริทรรศน์องค์ความรู้สันติวิธีจากสายธารภูมิปัญญาตะวันออก Monday, 04 March 2013
7 โครงการต่อเนื่องที่ 3 โครงการวิจัยเพื่อแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ในการจัดการทรัพยากร คลองดำเนินสะดวก Wednesday, 27 February 2013
8 โครงการต่อเนื่องที่ 2 โครงการวิจัยกระบวนการการเรียนรู้ที่นำไปสู่ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม ในกลุ่มเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ Wednesday, 27 February 2013
9 โครงการต่อเนื่องที่ 1 โครงการวิจัย เรื่อง ความปรองดองและสันติวัฒนธรรม โดยผ่านกระบวนการสานเสวนา Wednesday, 27 February 2013
10 โครงการที่ 19 โครงการจินตนาการใหม่ความเป็นไทย Wednesday, 27 February 2013
11 โครงการที่ 18 ระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา Wednesday, 27 February 2013
12 โครงการที่ 16 กิจกรรมสาธารณะด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Wednesday, 27 February 2013
13 โครงการที่ 15 โครงการการจัดประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประจำปี Wednesday, 27 February 2013
14 โครงการที่ 14 โครงการสันติประชาธิปไตย: สู่ประโยชน์สุขส่วนรวม Wednesday, 27 February 2013
15 โครงการที่ 13 โครงการอบรมการสื่อสารอย่างสันติ (ปี 2556) Wednesday, 27 February 2013
16 โครงการที่ 12 โครงการสานเสวนาเพื่อแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง Wednesday, 27 February 2013
17 โครงการที่ 11 โครงการอบรมปฏิบัติการสันติวิธี Saturday, 23 February 2013
18 โครงการที่ 10 การผลิตจุลสาร “สานสันติ” Saturday, 23 February 2013
19 โครงการที่ 9 อบรมการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ปี 2556 Saturday, 23 February 2013
20 โครงการที่ 8 ค่ายเยาวชน “แตกมัน(ส์)สันติ ริอ่านการเมือง ปี 2” Saturday, 23 February 2013
21 โครงการที่ 7 กิจกรรมอบรมด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Saturday, 23 February 2013
22 โครงการที่ 6 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา Saturday, 23 February 2013
23 โครงการที่ 5 โครงการศิลปะเพื่อสันติภาพ (ปี 2) Friday, 15 February 2013
24 โครงการที่ 4 โครงการศึกษาสถานภาพทางภาษาและประวัติศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ Friday, 15 February 2013
25 โครงการที่ 3 การวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ Friday, 15 February 2013
26 โครงการที่ 2 โครงการศึกษาความเสี่ยงภัยและความขัดแย้งทางเทคโนโลยี Thursday, 14 February 2013
27 โครงการที่ 1 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติวิธีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลองดำเนินสะดวกและเครือข่าย ปีที่ 2 Thursday, 14 February 2013