Home Download เอกสารการสัมนา สันติวิธีสายธารตะวันออก
Up

สันติวิธีสายธารตะวันออก

เอกสารประกอบงาน "สันติวิธีสายธารตะวันออก" เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556

 

บทความชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยฉบับเต็ม ชื่อ “ทาความเข้าใจประวัติศาสตร์ความรุนแรง , “ความเป็นศาสนาซิกข์” กับฐานรากปฏิบัติการ “การต่อสู้แบบสันติวิธี”” ของผู้เขียนคนเดียว โครงการวิจัยปริทรรศน์องค์ความรู้สันติวิธีจากสารธารภูมิปัญญาตะวันออก มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณอาจารย์ศิวัช ศรีโภคางกุล ที่อนุญาตให้นาส่วนหนึ่งของงานฉบับเต็ม คือ หัวข้อที่ 5 “ฐานรากปฏิบัติการการต่อสู้แบบสันติวิธีของศาสนาซิกข์ ” มาร่วมกับโครงการนี้..

Display Num 
Powered by Phoca Download