Home Blog Categories

IHRP

Institute of Human Rights and Peace Studies

Categories

บทความ

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสันติและมนุษยชน

Recent Posts

 • ร่วมสร้างความหวังในกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้

  Posted by support
  support
  support has not set their biography yet
  User is currently offline
  - 0 Comments

  คนเรา อยู่ได้ด้วยความหวัง คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีความหวัง แต่เกือบสิบปีที่ผ่านมา ดูเหมือนว่าความกลัวและความหวาดระแวงมากดทับความหวัง จนถือว่าการสร้างสันติภาพเป็นเรื่องของผู้เป็นอื่น มิใช่เรื่องของเราสักเท่าไร แต่เมื่อกระบวนการสานเสวนาสันติภาพได้เริ่มขึ้นโดยมีมาเลเซียเป็นผู้อำนวย ความสะดวก ดูเหมือนว่าความหวังจะเริ่มหวนคืนมา แน่นอนว่ากระบวนการดังกล่าวยังอ่อนแอนัก ผู้ไม่เห็นด้วย ไม่ว่าเพราะยังยืนยันในอุดมการณ์เมอร์เดกาหรือเพราะเกรงจะต้องสูญเสีย อธิปไตยเหนือดินแดนไปไม่มากก็น้อย ย่อมหาทางให้กระบวนการสันติภาพมีอันเป็นไป จึงชอบที่ผู้มีใจรักในเพื่อนมนุษย์ จะได้ริเริ่มทำอะไรร่วมกัน เพื่อให้กระบวนการนี้มีชีวิตชีวา เป็นกระแสธารที่มีพลัง และเป็นกระบวนการที่มีความชอบธรรม ในที่นี้ ขอเสนอแนวทางกว้าง ๆ เพื่อทำความเข้าใจและเสริมสร้างความเข้มแข้งแก่กระบวนการสันติภาพ ดังนี้

 • มุมมองและภาพสะท้อนด้านความมั่นคงต่อข้อเรียกร้องของบีอาร์เอ็น

  Posted by support
  support
  support has not set their biography yet
  User is currently offline
  - 0 Comments

  ตามที่ขบวนการบีอาร์เอ็น ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับข้อเรียกร้อง 7 ข้อเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 โดยเสนอเงื่อนไข ซึ่งตามความเข้าใจทั่วๆไป น่าจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการพูดคุยสันติภาพนั้น เนื้อหาโดยรวมของแถลงการณ์ดังกล่าว สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเด็นหลักๆคือ

  1) ประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการของฝ่ายความมั่นคง และ
  2) ประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบทางสังคม ซึ่งทั้งสองประเด็นจะมีความเกี่ยวข้องกับช่วงเดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์

 • การจัดระเบียบสังคมในสังคมพหุวัฒนธรรมตามข้อเสนอของบีอาร์เอ็น

  Posted by support
  support
  support has not set their biography yet
  User is currently offline
  - 0 Comments

  ตามข้อเรียกร้องของ บีอาร์เอ็น เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ซึ่งได้ขอให้ฝ่ายรัฐ/ฝ่ายเจ้าหน้าที่ ออกคำสั่งเพื่อห้ามขายเหล้าหรือสิ่งที่ทำให้เมา และปิดแหล่งบันเทิงและแหล่งอบายมุขตลอดช่วงเดือนรอมฎอน ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการให้เกียรติต่อชาวอิสลามมลายูปาตานีและเพื่อที่จะให้พวกเขาสามารถปฏิบัติศาสนกิจอย่างสมบูรณ์  แม้โดยหลักการของกระบวนการสันติภาพระหว่างรัฐบาลไทยและ บีอาร์เอ็น ซึ่งในขณะนี้ยังถือว่าอยู่ในขั้นตอนก่อนการเจรจา โดยข้อตกลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ได้ใช้คำว่า dialogue หรือการสานเสวนา  หรือที่ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์สันติวิธี ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเรียกว่า “สันติสนทนา” (peace dialogue) ซึ่งในขั้นตอนนี้เป็นช่วงที่จะต้องทำความเข้าใจกันก่อนเบื้องต้น ตลอดจนเป็นช่วงของการสร้างบรรยากาศของการร่วมกันหาทางออกจากกับดักแห่งความรุนแรงที่กำลังรัดตรึงทุกฝ่ายอยู่  ดังนั้น ถึงแม้ว่าเอาเข้าจริงแล้ว ในช่วงที่ผ่านมาจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อการเจรจา แต่เพื่อจะสร้างบรรยากาศในการสานเสวนาสันติภาพ หรือสันติสนทนา รวมไปถึงการสร้างความไว้วางใจ ทั้งต่อ บีอาร์เอ็น หรือรวมไปถึงคนในพื้นที่ตลอดจนคนนอกพื้นที่ให้มีความมั่นใจต่อกระบวนการสันติภาพ ที่มีเป้าหมายเพื่อการอยู่ร่วมกันในอนาคตแล้ว การนำข้อเสนอของ บีอาร์เอ็น มาพิจารณาก็อาจจะช่วยให้กระบวนการสันติภาพดำเนินไปอย่างราบรื่นได้

 • สันติวิธี หนทางสู่สันติภาพที่แท้จริง

  Posted by support
  support
  support has not set their biography yet
  User is currently offline
  - 0 Comments

  โดย ดร.อิสมาอีลลุตฟีย์ จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

  สืบเนื่องจากรัฐบาลและกลุ่มที่เห็นต่างจาก รัฐ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ แสดงเจตจำนงพูดคุยเพื่อสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย โดยมีรัฐบาลมาเลเซียเป็นอำนวยความสะดวก เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งตัวแทนทั้งสองฝ่ายได้มีการพบปะพูดคุยครั้งแรก เพื่อกำหนดกรอบการพูดคุย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และทั้งสองฝ่ายมีกำหนดจะพบปะพูดคุยเพื่อสันติภาพอีกครั้ง ในวันที่ 29 เมษายน 2556 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิด สันติภาพ ในพื้นที่ต่อไป

  ในระหว่างที่กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพกำลังดำเนินไปท่ามกลางความรุนแรง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังคุกรุ่น มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อกระบวนการพูดคุย หรือ เจรจาเพื่อสันติในครั้งนี้อย่างหลากหลาย ในการนี้ เพื่อให้กระบวนการการพูดคุย หรือ การเจรจา เพื่อสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วประเทศปรารถนา สามารถดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง จนบรรลุถึงข้อตกลงสันติภาพ ข้าพเจ้า ในฐานะที่เป็นประชาชน นักวิชาการและนักการศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอมีส่วนร่วมเสนอแนะแนวคิดที่เป็นหนทางในการส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการพูดคุย หรือ เจรจา เพื่อสันติภาพให้มีความก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จ ดังนี้

 • ประชาสังคม คือ ส่วนสำคัญในการเจรจาดับไฟใต้

  Posted by support
  support
  support has not set their biography yet
  User is currently offline
  - 0 Comments

  ดร. วิสุทธิ์  บิลล่าเต๊ะ
  ผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงาน สำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้

  แม้การเจรจาเพื่อยุติปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  จะเป็นการดำเนินการระหว่างรัฐบาลไทยกับกลุ่มบีอาร์เอ็น แต่การเจรจาระหว่างสองฝ่ายดังกล่าว  ไม่ควรทำให้หลงลืมไปว่า ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในเหตุการณ์ความไม่สงบ คือ ภาคประชาชน ดังนั้นประชาชนจึงควรดำเนินบทบาทของตนอย่างแข็งขัน เพื่อผลักดันให้การเจรจาบรรลุผล  และสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้กลับสู่ความสงบร่มเย็นอีกครั้ง ทั้งนี้  ควรตระหนักว่าการที่ทั้งสองฝ่ายหันหน้ามาเจรจากันนับเป็นโอกาสอันดีที่ภาค ประชาชนต้องใช้เพื่อสำแดงพลัง ทั้งในรูปของการผลักดันการเจรจาให้เดินหน้า และลดทอนอิทธิพลบทบาทของฝ่ายที่ต้องการล้มโต๊ะเจรจาและปรารถนาจะเห็นความ รุนแรงดำเนินต่อไป

  บทบาทดังกล่าวนี้ ผู้เขียนเห็นว่ามุสลิมต้องรับผิดชอบมากกว่าใคร เนื่องจากในความรุนแรง ที่เกิดขึ้น มุสลิมมีส่วนอย่างสำคัญทั้งในฐานะผู้กระทำและในฐานะผู้ถูกกระทำ และการดำรงอยู่ในสถานะดังกล่าว ทำให้สังคมมุสลิมโดยรวมตกอยู่ในฐานะผู้เสียหาย มากกว่าจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์โภชผลใด ๆ

  โดยนัยนี้ สังคมมุสลิมจึงควรใช้โอกาสการเจรจาระหว่างรัฐบาลไทยกับกลุ่มบีอาร์เอ็น ดำเนินการในภาคส่วนสำคัญ ดังนี้

 • Show all entries from บทความ