Home ARCHIVE

Archive

ร่วมผลักดันประเด็นเด็กและเยาวชนในการเจรจาสันติภาพ

Print PDF

ร่วมผลักดันประเด็นเด็กและเยาวชนในการเจรจาสันติภาพ

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก องค์การช่วยเหลือเด็ก ร่วมผลักดันประเด็นเด็กและเยาวชนในการเจรจาสันติภาพ

..........จากกรณีที่จะมีการเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลไทยกับกลุ่มคนที่เชื่อว่าเป็นบุคคลระดับแกนนำคณะผู้ก่อความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันที่ 28 มีนาคม 2556 นั้น เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 ที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย อาคารมณียาเซ็นเตอร์ รศ.ดร.โคทม อารียา อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวพรพิมล พลพร้อม เจ้าหน้าที่โครงการกำปงซือแน นายฮัมดี ขาวสะอาด เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก และนางสาวอัลลิสัน เซลโควิทช์ ผู้อำนวยการองค์การช่วยเหลือเด็ก สำนักงานประจำประเทศไทย ได้ร่วมกันแถลงข่าว เรียกร้องและผลักดันให้การเจรจาสันติภาพดังกล่าวมีการนำประเด็นเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าสู่วาระการเจรจาสันติภาพในครั้งนี้ด้วย เนื่องจากพบว่า ในช่วงเวลา 9 ปีที่ผ่านมา มีเด็กจำนวนกว่า 5,087 คน  ต้องกลายเป็นเด็กกำพร้า  อีกทั้งข้อมูลจากศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ก็ยังระบุด้วยว่า มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จำนวนกว่า 300 คน ได้รับบาดเจ็บ และอย่างน้อยอีกกว่า 50 คน เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงครั้งนี้ จึงเห็นว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบรรจุวาระเรื่องเด็กและเยาวชนอยู่ในการเจรจาสันติภาพในครั้งนี้  โดยมีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลไทย 4 ประเด็น ได้แก่

1. รับรองว่าโรงเรียนจะเป็นพื้นที่ปลอดความรุนแรง โดยการถอนกำลังเจ้าหน้าที่ออกจากบริเวณพื้นที่ของโรงเรียน เพื่อให้เด็ก ๆ มีพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการเรียน การเล่น การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัวพวกเขา
2. จัดให้มีการช่วยเหลือทางด้านจิตสังคมที่จำเป็นแก่เด็กๆ เพื่อช่วยให้พวกเขาขจัดความเจ็บปวดทางจิตใจทีเกิดจากเหตุความขัดแย้งนี้ได้
3. ให้เด็กๆ มีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสันติภาพ เพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้ที่จะยอมรับผู้ที่มีภูมิหลังทางชาติพันธุ์ที่แตกต่างจากตน
4.รับรองว่าเด็กๆ จะได้รับการดำเนินคดีตามวิธีพิจารณาคดีเยาวชน เนื่องจากเด็กเหล่านี้เป็นเพียงเหยื่อของปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นรอบตัวเขา

..........รศ.ดร.โคทม ยังกล่าวว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันคิดเตรียมการอย่างจริงจังสำหรับเด็กและเยาวชนที่ปลดอาวุธด้วยว่า จะให้ความช่วยเหลือเยียวยาอย่างไร และจะให้เด็กเหล่านี้ทำอะไรต่อไป

..........นาวสาวอัลลิสัน กล่าวด้วยว่า ขอประณามเหตุความรุนแรงที่สร้างความเจ็บปวดให้แก่พวกเขา การทำร้ายไม่ว่าจะรูปแบบใด ล้วนเป็นสิ่งที่เราป้องกันได้ เหตุความรุนแรงที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนาน เป็นการละเมิดสิทธิของเด็กๆ ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ หากเราต้องการบรรลุถึงสันติภาพและความมั่นคงที่แท้จริงในทุกพื้นที่ เราต้องให้เด็กเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสันติภาพ

ร่วมผลักดันประเด็นเด็กและเยาวชนในการเจรจาสันติภาพ

ร่วมผลักดันประเด็นเด็กและเยาวชนในการเจรจาสันติภาพ

สัมมนาวิชการ สันติวิธีสายธารตะวันออก

Print PDF

คลิกเพื่อดูภาพขยาย

สัมมนาวิชาการ
สันติวิธีสายธารตะวันออก
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2556 เวลา 8.30 -16.30 น.
ณ ห้อง K102 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตพญาไท)

8.30–9.00 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
09.00–9.50 การสร้างอหิงสธรรมในระบบการเมืองตามแนวคิดพุทธทาสภิกขุ
โดย อ.ดร.นิติ มณีกาญจน์ (ภาครัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มศว.)
ร่วมอภิปรายโดย ผศ.ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา (คณะสังคมศาสตร์ ม.มหิดล)
และ คุณ วิจักขณ์ พานิช (นักเขียนอิสระ ด้านพุทธศาสนาในโลกสมัยใหม่)
9.50-10.45 สันติวิธีในมุมมองของพุทธศาสนาเถรวาท
โดย อ.เดโชพล เหมนาไลย (ภาคปรัชญาและศาสนา คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)
ร่วมอภิปรายโดย รศ.ดร.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส
(สาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
และ พระดุษฎี เมธังกุโร (เจ้าอาวาส วัดทุ่งไผ่ จ.ชุมพร)
10.45-10.55 พักรับประทานอาหารว่าง
10.55-11.45 สันติวิธีในประวัติศาสตร์การเมืองชาวซิกข์
โดย อ.ดร.ศิวัช ศรีโภคางกุล
(สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มรภ.ชัยภูมิ)
ร่วมอภิปรายโดย ผศ.สุรัตน์  โหราชัยสกุล (ภาควิชารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ) และ คุณ สุเทพ สุริยาอมฤทธิ์ (อดีตนายกสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา)
11.45-12.15 ที่ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและคำถาม
ดำเนินรายการ ภาคเช้า โดย อ.ชาญชัย ชัยสุขโกศล (สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล)
12.15-13.15 รับประทานอาหารเที่ยง (ตามอัธยาศัย)
12.15-13.15 สันติวิธีในวิถีอิสลาม
โดย ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี (สาขาวิชาสันติศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ม.พายัพ)
ร่วมอภิปรายโดย  รศ.เสาวนีย์ จิตต์หมวด (ภาคมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.ธนบุรี)
14.05-14.55 แนวทางแห่งสันติวิธีในปรัชญามั่วจื่อ
โดย รศ.ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ (ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)
ร่วมอภิปรายโดย อ.ดร.ศริญญา อรุณขจรศักดิ์ (ภาคปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ)
14.55–15.05 พักรับประทานอาหารว่าง
15.05–15.55 สันติวิธีในกระแสธารภูมิปัญญาอินเดีย
โดย อ.คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง (ภาคปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร)
ร่วมอภิปรายโดย ดร.ประมวล เพ็งจันทร์
15.55–16.30 ที่ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและคำถาม
ดำเนินรายการ ภาคบ่าย โดย อ.โคทม อารียา (สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล)


หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสัมมนา สามารถดาวน์โหลดได้หลังงานสัมมนา ที่เว็บไซต์ www.ihrp.mahidol.ac.th หรือ ติดต่อได้ที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

Print PDF

Master in Human Rights

(International Programme)

 
The International Master of Arts in Human Rights Program, which began in 1999, in the first graduate program in human rights in Southeast Asia.
 

• The curriculum is designed to reflect the interdisciplinary nature of human rights Issues.
• The program has attracted students of diverse backgrounds from Asia and other regions.
• The medium of teaching is English. The program requires a minimum of one year full-time study with a comprehensive master's thesis.

Objectives

The program aims at producing graduates who have an excellent knowledge of human rights from an interdisciplinary perspective, are knowledgeable of human rights situations relevant to their own experiences or specific interrest, and are capabl of applying human rights knowledge to their respective field of work. Graduates will learn to acquire knowledge independently, a skill necessary for the advancement of academic studies and promotion of human rights in society.

Application Requirements

• Hold a Bachelor's degree in any field, with a minimum GPA of 2.50 (or the equivalent)
• Have English language proficiency, with a TOEFL score of not less than 550
or an IELTS of at least 6.0,
or pass the English Proficiency Test arranged by Mahidol University

TUITION FEE & Living Cost
The Tuition fees for the whole program of study amount to approximately US$ 4,000.
Students from outside Thailand should need minimum of US$ 400 per month for their living allowance.

More information :
Website : http://www.ihrp.mahidol.ac.th/index.php/en
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Download MA Appliction Form here [Download Now]
Download PhD Appliction Form here [Download Now]

โครงการค่ายเยาวชน แตกมัน(ส์) สันติ ริอ่านการเมือง รุ่นที่ 2

Print PDF

โครงการค่ายเยาวชน “แตกมัน(ส์) สันติ ริอ่านการเมือง รุ่นที่ 2

กิจกรรม : “ โครงการค่ายเยาวชน “แตกมัน(ส์) สันติ ริอ่านการเมือง รุ่นที่ 2 ”
วันที่จัด : 15 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2556  
สถานที่ : แสมสารวิลล่า ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
จัดโดย : สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดของกิจกรรม | ดาวน์โหลดใบสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณศิริพร เพ็งจันทร์ (ปู) 089-5875728
อีเมล์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ดนตรีเพื่อสันติภาพและเสวนาคนหนุ่มสาวลุ่มน้ำโขง

Print PDF

ดนตรีเพื่อสันติภาพและเสวนาคนหนุ่มสาวลุ่มน้ำโขง

ดนตรีเพื่อสันติภาพและเสวนาคนหนุ่มสาวลุ่มน้ำโขง
บทเพลงแห่งความหวังและสันติภาพ เพื่อการอยู่ร่วมกัน

ร่วมขับขานโดย : Ushio Sittitrai, Saw Billy Thita Thor, มุก-ตูน CU Band, ภูผา TU Band และ โฮป แฟมิลี่
ผู้ร่วมเสวนา : ประทับจิต นีละไพจิตร, อนุวัฒน์ พรหมมา, Zau Lawt, พชร สูงเด่น, Thi Anh Thu Nguyen, เบญจพร อินทร์งาม และ นวพร ศุภวิทย์กุล

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 15.00 น. - 19.30 น.
ณ ลานปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม โทร. 02-6910437 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it