Home ARCHIVE

Archive

ศิลปะกับสันติภาพ : ร่วมสร้างสรรค์ศิลป์เพื่อส่งเสริมสันติภาพ และวางแนวทางการขับเคลื่อนสันติภาพ

Print PDF

ศิลปะกับสันติภาพ

เชิญชวนเพื่อนพ้อง คนทำงานศิลปะทุกประเภท (วรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ ศิลปะการแสดง) ร่วมสร้างสรรค์ศิลป์ใน camping ศิลปะ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-31 สิงหาคม 2556 ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ต. ประจัน อ. ควนโดน จังหวัดสตูล โดยทุกคนที่เข้าร่วมจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างสรรค์งานศิลปะระหว่างกัน, เรียนรู้สันติวิธีในงานสร้างสรรค์, ร่วมวางแนวทางการขับเคลื่อนสันติภาพด้วยงานศิลปะ และพัฒนาเครือข่ายการทำงานต่อเนื่องร่วมกัน ฯลฯ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แสดงความประสงค์เข้าร่วมโดยกรอกใบสมัคร และส่งตัวอย่างผลงานศิลปะ 1 ชิ้น มาที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it หรือที่ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา อาคารปัญญาพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 089-6458261, 02-4410813-5 โทรสาร : 02-4410872-3 หรือติดตามที่ Facebook: ศิลปะเพื่อสันติภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณพลธรรม์ จันทร์คำ
โทร. 02-441-0813-5 ต่อ 1111

ถ้อยแถลงเรื่องการสานเสวนาสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้

Print PDF

การสานเสวนาสันติภาพระหว่างรัฐบาลไทยกับบีอาร์เอ็นตามข้อตกลงเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ได้ดำเนินมา 3 ครั้งแล้ว ในครั้งสุดท้าย ตัวแทนรัฐบาลไทยได้ยื่นข้อเสนอให้มีการยุติความรุนแรงในช่วงเดือนรอมฎอน ซึ่งฝ่ายบีอาร์เอ็นก็รับข้อเสนอดังกล่าว แต่ต่อมาได้เสนอ ‘เงื่อนไขและขอบเขต’ หลายข้อผ่านทางสื่อ ในขณะที่ตัวแทนรัฐบาลไทยกำลังรอรับข้อเสนอของบีอาร์เอ็นผ่านทางรัฐบาลมาเลเซียอันเป็นกระบวนการที่ตกลงกันก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นนั้น  ได้มีปฏิกิริยาในเชิงลบจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะในเรื่องการถอนกำลังทหาร  อันที่จริง แต่ละฝ่ายควรจะเสนอต่อสาธารณะว่า ฝ่ายตนจะทำอะไร  หรือไม่ทำอะไรเพื่อยุติความรุนแรงในช่วงเดือนรอมฎอน  ในกรณีที่อีกฝ่ายยุติความรุนแรงตามที่เสนอไว้เช่นกัน

ผู้ลงนามท้ายถ้อยแถลงนี้ ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทำงานเรื่องสันติภาพ ขอสนับสนุนการสานเสวนาสันติภาพ  ขอเรียกร้องให้สาธารณชนมีขันติธรรมและความหนักแน่นโดยเห็นแก่ประโยชน์ระยะยาวอันจะเกิดจากสร้างสันติภาพ ขอให้กำลังใจแก่คณะผู้สานเสวนา/เจรจาให้ร่วมกันหาทางออกที่ยั่งยืนต่อไปแม้ภารกิจจะยากเย็นสักเพียงไร และขอเรียกร้องให้สาธารณชนให้ความสนใจแก่กระบวนการสันติภาพในภาพรวมเพื่อจะได้มีส่วนร่วมหรือให้การสนับสนุนได้อย่างเหมาะสม จึงขอเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องภาพรวมดังนี้

1 เห็นด้วยกับข้อเสนอของบีอาร์เอ็นที่ว่ากระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ควรเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งมีความหมายว่าเป็นวาระที่ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ร่วมกันหาทางออก ส่วนฝ่ายราชการ ฝ่ายการเมือง และบีอาร์เอ็นตลอดจนกลุ่มติดอาวุธอื่น ๆ  ควรรับฟังเสียงจากประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งไปสู่การสร้างสรรค์

2 ขั้นตอนปัจจุบันของกระบวนการสันติภาพเป็นขั้นตอนก่อนการเจรจา  จึงเรียกชื่อว่าการสานเสวนา  ตามที่ได้มีการใช้คำว่า dialogue ในข้อตกลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์   ดังนั้น  การสานเสวนาสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้ ควรมีวัตถุประสงค์

(1) เพื่อรู้ถึงความต้องการของแต่ละฝ่าย  
(2) เพื่อเข้าใจกรอบการสานเสวนาให้ตรงกันตามที่ได้ลงนามตกลงกันไว้ นั่นคือ ‘กรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย’
(3) เพื่อให้มีการตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงเพื่อเป็นการสร้างความไว้วางใจ (confidence building measures CBM) เช่น การยุติความรุนแรงในช่วงเดือนรอมฎอน
(4) เพื่อเตรียมการเจรจา ทั้งในเรื่อง
4.1 หลักการ เช่น เป็นการเจรจาที่อ่อนตัวและปรับตัวได้ เป็นการเจรจาในฐานะพันธมิตรที่หาทางออกร่วมกัน
4.2  กระบวนการ เช่น ผู้เข้าร่วม การมีผู้อำนวยความสะดวก/คนกลาง โครงสร้าง ฯลฯ
4.3  ขั้นตอน  เช่น การกำหนดระเบียบวาระ และปรับเปลี่ยนระเบียบวาระ

3 ยุทธศาสตร์การเจรจาน่าจะครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้

3.1 การเยียวยาอดีต ซึ่งรวมถึงการบอกความจริง การเล่าเรื่องใหม่ การเยียวยาเชิงสังคม ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การทำความเข้าใจร่วมกันในเรื่องอัตลักษณ์ ฯลฯ
3.2 การแก้ปัญหาปัจจุบัน เช่นการลดความรุนแรงไปจนถึงการหยุดยิง การลดความไม่เป็นธรรม การให้เกียรติและการเคารพซึ่งกันและกัน ฯลฯ
3.3 การสร้างวิสัยทัศน์ที่จะอยู่ร่วมกัน การปกครองที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคนในท้องถิ่น ซึ่งอาจหมายถึงการปกครองตนเองในด้านต่าง ๆ ยกเว้นในเรื่องการคลัง ความมั่นคงและการต่างประเทศ เป็นต้น
3.4 การกำหนดแผนที่เดินทางร่วมกันเพื่อให้วิสัยทัศน์ร่วมนั้นเป็นจริง

สิ่งที่พึงกระทำในปัจจุบันนอกจากการให้กำลังใจคณะผู้สานเสวนา/เจรจาก็คือ การศึกษาข้อเสนอต่าง ๆ ของ บีอาร์เอ็น โดยพยายามทำความเข้าใจว่า เป็นข้อเสนอผ่านสื่อที่กลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารคือผู้ที่มีเชื้อสายมลายูในพื้นที่ และเป็นส่วนหนึ่งของยุทธวิธีที่พร้อมจะเรียกร้องให้มากและพร้อมที่จะยกความรับผิดชอบให้แก่ฝ่ายรัฐบาลหากกระบวนการสันติภาพต้องสะดุดหยุดลง ดังนั้น ฝ่ายรัฐบาลควร

(1) มียุทธศาสตร์การสื่อสารที่เน้นคนในพื้นที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
(2) ตอบสนองต่อข้อเสนอต่าง ๆ ของบีอาร์เอ็นด้วยความเข้าใจนัยยะของข้อเสนอ และตอบในประเด็นหลักอย่างมีเหตุมีผลที่อธิบายสาธารณชนเข้าใจได้โดยง่าย  และเปิดพื้นที่ให้สาธารณชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์โดยไม่เพิ่มอคติที่มีต่อกัน


โคทม อารียา
อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
สุริชัย หวันแก้ว
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับสมัครนักวิชาการศึกษา 2 อัตรา

Print PDF

รับสมัครนักวิชาการศึกษา 2 อัตรา

อบรมการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ปี 2556

Print PDF

การเปลี่ยนแปลงความขัดแย้ง ปี 2556

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ปี 2556" โดยจะมีการอบรมทั้งหมด 4 วิชา ได้แก่

1. กระบวนการการสานเสวนา : เครื่องมือการเปลี่ยนแปลงความขัดแย้ง วันที่ 6-8 สิงหาคม 2556
2. การเจรจาไกล่เกลี่ยและการเป็นคนกลาง วันที่ 29-31 สิงหาคม 2556
3. ความขัดแย้งด้านทรัพยากร วันที่ 5-7 กันยายน 2556
4. การก้าวพ้นและการเปลี่ยนแปลงความขัดแย้ง วันที่ 12-14 กันยายน 2556

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

บุคคลทั่วไป ชำระค่าลงทะเบียนวิชาละ 3,000 บาท
บุคลากร และนักศึกษาของ ม.มหิดล ชำระเพียงวิชาละ 2,000 บาท
สถานที่อบรม อาคารปัญญาพิพัฒน์ ม.มหิดล ศาลายา

สอบถามรายละเีอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณมณธิภา ยิ้มย่อง
โทร. 02-441-0813-5 มือถือ 081-654-7676
อีเมลล์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 


หลักสูตรการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ปี 2556
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

หลักสูตรการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางสันติวิธีและการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งในบริบทต่างๆ มีทักษะที่ช่วยให้เกิดการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ทั้งในระดับบุคคลสู่สังคมวงกว้าง และเพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานได้

หลักสูตรแบ่งเนื้อหาการเรียนรู้เป็น 4 วิชา สอนโดยคณาจารย์ของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก แต่ละวิชาจะประกอบไปด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีตัวอย่างจากประสบการณ์จริงให้ผู้เรียนฝึกวิเคราะห์ และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

หลักสูตรการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไป อาทิ นักศึกษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์กรพัฒนาเอกชน แต่ละวิชารับผู้เรียนชั้นละไม่เกิน 30 คน ใช้เวลาวิชาละ 3 วัน รวม 20 ชั่วโมง ผู้เรียนสามารถเลือกวิชาเรียนได้


 

วิชา: กระบวนการสานเสวนา : เครื่องมือการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง
วิทยากร: ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา
วันที่: 16-18 สิงหาคม 2556 ที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
เนื้อหาวิชา:   ผู้เรียนจะเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของตนเอง (participatory based learning) ในการพัฒนาทักษะการ “ฟังด้วยใจ” เพื่อการเรียนรู้ เติบโตในการยอมรับความแตกต่างของตนเองและของผู้อื่น จนอาจเปลี่ยนแปลงความเข้าใจผิด และ “ตระหนักรู้” ถึง “ภาวะร่วมของความเป็นมนุษย์” อันจะนำไปสู่การพัฒนาความเข้าใจ ความร่วมมือ และอาจนำไปสู่การแปลงเปลี่ยน ทำให้ความขัดแย้งไม่กลายเป็น “ความรุนแรง”  ในรูปแบบต่างๆ  เนื้อหาวิชาประกอบด้วยการร่วมเรียนรู้ธรรมชาติและกลไกของการสานเสวนา การฟังแบบ appreciative inquiry การฝึกการฟังแบบ trio – listening  การสานเสวนาแบบ “ไม่มีคุณอำนวย”  และการจัดสานเสวนาแบบอ่างปลา เป็นต้น ตลอดการเรียนรู้นี้ผู้เรียนจะสามารถ “ฟัง ไตร่ตรองและสะท้อน” ทั้งความรู้สึก ความต้องการ และเหตุผลของกันและกัน และรวมถึง 1 วันของการลงพื้นที่ สังเกตและร่วมจัดกระบวนการสานเสวนาในสถานการณ์จริง


 

วิชา:  การเจรจาไกล่เกลี่ยและการเป็นคนกลาง
วิทยากร: ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช และ อ.งามศุกร์ รัตนเสถียร
วันที่:  29-31 สิงหาคม 2556 ที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
เนื้อหาวิชา:   นิยามของการเป็นคนกลาง บทบาทและประเภทของคนกลาง การขับเคลื่อนของคนกลาง การเจรจา หลักการของการเจรจา ทฤษฎีและการวิเคราะห์การเจรจา การกำหนดเหตุของคู่เจรจา กลยุทธ์ และกลวิธีในการเจรจา


 

วิชา:  การบริหารจัดการความขัดแย้งด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
วิทยากร:  ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ และ คุณพลธรรม์ จันทร์คำ
วันที่:   5-7 กันยายน 2556   ที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
เนื้อหาวิชา:  ผู้เรียนจะมีความเข้าใจสถานการณ์และเหตุปัจจัยปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากร และแนวความคิด วิธีการ และกระบวนการจัดการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งด้านทรัพยากรอย่างสันติวิธี ด้วยกระบวนการทบทวนสถานการณ์ความขัดแย้งด้านทรัพยากรของประเทศ ในเชิงโครงสร้างและเชิงประเด็น ให้เห็นประเด็นขัดแย้ง ผู้เกี่ยวข้อง ความรุนแรง และแนวโน้มปัญหา อภิปรายกรอบความคิดในการศึกษาวิเคราะห์ความขัดแย้งด้านทรัพยากร  วิเคราะห์กรณีศึกษาความขัดแย้งด้านทรัพยากรที่สำคัญได้แก่ที่ดิน ป่าไม้ น้ำ  ลงพื้นที่ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในชุมชนที่คลองดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี


 

วิชา:   การก้าวพ้นและการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง
วิทยากร:   รศ.ดร.โคทม อารียา และ ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์
วันที่:   12-14 กันยายน 2556   ที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
เนื้อหาวิชา:   เรียนรู้แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความขัดแย้ง เริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจว่าความขัดแย้งคืออะไร การวิเคราะห์องค์ประกอบของความขัดแย้ง บริบทของความขัดแย้ง ระดับของความขัดแย้ง ไปจนถึงแนวคิดการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง (Conflict Transformation) โดยอาศัยไดอะแกรมที่แสดงตรรกะ 5 ทางเลือก และเน้นทางเลือกที่เป็นการก้าวพ้น (Transcendence) การอบรมมีลักษณะกึ่งปฏิบัติการ กล่าวคือ นอกจากผู้เรียนจะได้ศึกษาเรื่องการก้าวพ้นและการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งจากการบรรยายของวิทยากรแล้ว ยังได้ฝึกวิเคราะห์และหาแนวทางการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งจากกรณีศึกษาที่น่าสนใจต่างๆร่วมกันด้วย


 

การรับสมัคร:

1. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 10 สิงหาคม 2556 (ทุกวิชา)
2. ค่าลงทะเบียน วิชาละ 2,000 บาท - พิเศษ! สำหรับนักศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล ลดค่าลงทะเบียน 20% จ่ายเพียงวิชาละ 1,600 บาท
3. ผู้สมัครโอนค่ามัดจำล่วงหน้าวิชาละ 500 บาท ที่ชื่อบัญชี กองทุนศูนย์สันติวิธี ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขบัญชี 333 221522 2
4. ทุกวิชา ยื่นใบสมัคร พร้อมสำเนาการโอนเงินค่ามัดจำ ได้ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2556 ที่ โทรสาร 02 441 0872 – 3  หรือ E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
5. ผู้สมัครที่เข้าเรียนเกิน 17 ชั่วโมงขึ้นไป จะได้รับประกาศนียบัตรจากทางสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   มนธิภา (หนึ่ง) ยิ้มย่อง  โทรศัพท์ 02 441 0813 – 5 หรือ 081 654 7676  E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

Print PDF

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขาวิชา โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า  2.50 หรือเทียบเท่า
2. มีประสบการการณ์ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. ผู้ที่มีผลสอบผ่านภาษาอังกฤษต้องได้คะแนนสอบ TOEFL ที่ระดับคะแนน 470 คะแนน หรือ TOEFL  Computer-based ที่ระดับคะแนน 150 คะแนน หรือ TOEFL Internet-based ที่ระดับคะแนน  52 คะแนน หรือ IELTS ที่ระดับคะแนน 4.5  คะแนน หรือสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยศูนย์ภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
* กรณีผู้สมัครไม่มีผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษผู้สมัครต้องเข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษในวันที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบ
4. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สมัครเข้าศึกษาได้ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ขั้นตอนการสมัคร

1. ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อ Download ใบสมัคร และส่งใบสมัครไปที่ E-mail Address: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการสมัคร หรือ
2. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์โดยวงเล็บมุมซอง “สมัครเรียน  2556” ไปที่ โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
2. สำเนาปริญญาบัตร/หรือหนังสือรับรองการจบการศึกษา (สำหรับผู้ที่จบการศึกษาแล้ว) จำนวน 2 ฉบับ
3. หนังสือรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่) จำนวน 2 ฉบับ
4. Transcript ฉบับสมบูรณ์ตลอดหลักสูตร (สำหรับผู้ที่จบการศึกษาแล้ว) จำนวน 2 ฉบับ
5. Grade Report ที่ปรากฏรายวิชา และเกรดที่ได้รับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกถึงภาคกาศึกษาสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษา (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย) จำนวน 2 ฉับับ
6. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
7. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
8. เอกสารหลักฐานการชำระเงิน จำนวน 2 ฉบับ
9. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
10. ผู้สมัครจะต้องส่งหัวข้อ Proposal /Concept paper คือ ข้อเขียนเชิงแนวคิด ในประเด็นที่ผู้สมัครสนใจจะจัดทำเป็นวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ความยาวประมาณ 4 – 5 หน้า ส่งมาที่ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ระบุหัวข้ออีเมล์ว่า “สมัครเรียน 2556” (ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที

โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา โทร. 02-441-0813 ต่อ 1113,1116

Download ใบสมัครเรียน