Home ARCHIVE

Archive

สัมมนาวิชการ สันติวิธีสายธารตะวันออก

Print PDF

คลิกเพื่อดูภาพขยาย

สัมมนาวิชาการ
สันติวิธีสายธารตะวันออก
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2556 เวลา 8.30 -16.30 น.
ณ ห้อง K102 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตพญาไท)

8.30–9.00 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
09.00–9.50 การสร้างอหิงสธรรมในระบบการเมืองตามแนวคิดพุทธทาสภิกขุ
โดย อ.ดร.นิติ มณีกาญจน์ (ภาครัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มศว.)
ร่วมอภิปรายโดย ผศ.ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา (คณะสังคมศาสตร์ ม.มหิดล)
และ คุณ วิจักขณ์ พานิช (นักเขียนอิสระ ด้านพุทธศาสนาในโลกสมัยใหม่)
9.50-10.45 สันติวิธีในมุมมองของพุทธศาสนาเถรวาท
โดย อ.เดโชพล เหมนาไลย (ภาคปรัชญาและศาสนา คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)
ร่วมอภิปรายโดย รศ.ดร.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส
(สาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
และ พระดุษฎี เมธังกุโร (เจ้าอาวาส วัดทุ่งไผ่ จ.ชุมพร)
10.45-10.55 พักรับประทานอาหารว่าง
10.55-11.45 สันติวิธีในประวัติศาสตร์การเมืองชาวซิกข์
โดย อ.ดร.ศิวัช ศรีโภคางกุล
(สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มรภ.ชัยภูมิ)
ร่วมอภิปรายโดย ผศ.สุรัตน์  โหราชัยสกุล (ภาควิชารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ) และ คุณ สุเทพ สุริยาอมฤทธิ์ (อดีตนายกสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา)
11.45-12.15 ที่ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและคำถาม
ดำเนินรายการ ภาคเช้า โดย อ.ชาญชัย ชัยสุขโกศล (สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล)
12.15-13.15 รับประทานอาหารเที่ยง (ตามอัธยาศัย)
12.15-13.15 สันติวิธีในวิถีอิสลาม
โดย ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี (สาขาวิชาสันติศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ม.พายัพ)
ร่วมอภิปรายโดย  รศ.เสาวนีย์ จิตต์หมวด (ภาคมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.ธนบุรี)
14.05-14.55 แนวทางแห่งสันติวิธีในปรัชญามั่วจื่อ
โดย รศ.ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ (ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)
ร่วมอภิปรายโดย อ.ดร.ศริญญา อรุณขจรศักดิ์ (ภาคปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ)
14.55–15.05 พักรับประทานอาหารว่าง
15.05–15.55 สันติวิธีในกระแสธารภูมิปัญญาอินเดีย
โดย อ.คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง (ภาคปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร)
ร่วมอภิปรายโดย ดร.ประมวล เพ็งจันทร์
15.55–16.30 ที่ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและคำถาม
ดำเนินรายการ ภาคบ่าย โดย อ.โคทม อารียา (สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล)


หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสัมมนา สามารถดาวน์โหลดได้หลังงานสัมมนา ที่เว็บไซต์ www.ihrp.mahidol.ac.th หรือ ติดต่อได้ที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

Print PDF

Master in Human Rights

(International Programme)

 
The International Master of Arts in Human Rights Program, which began in 1999, in the first graduate program in human rights in Southeast Asia.
 

• The curriculum is designed to reflect the interdisciplinary nature of human rights Issues.
• The program has attracted students of diverse backgrounds from Asia and other regions.
• The medium of teaching is English. The program requires a minimum of one year full-time study with a comprehensive master's thesis.

Objectives

The program aims at producing graduates who have an excellent knowledge of human rights from an interdisciplinary perspective, are knowledgeable of human rights situations relevant to their own experiences or specific interrest, and are capabl of applying human rights knowledge to their respective field of work. Graduates will learn to acquire knowledge independently, a skill necessary for the advancement of academic studies and promotion of human rights in society.

Application Requirements

• Hold a Bachelor's degree in any field, with a minimum GPA of 2.50 (or the equivalent)
• Have English language proficiency, with a TOEFL score of not less than 550
or an IELTS of at least 6.0,
or pass the English Proficiency Test arranged by Mahidol University

TUITION FEE & Living Cost
The Tuition fees for the whole program of study amount to approximately US$ 4,000.
Students from outside Thailand should need minimum of US$ 400 per month for their living allowance.

More information :
Website : http://www.ihrp.mahidol.ac.th/index.php/en
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Download MA Appliction Form here [Download Now]
Download PhD Appliction Form here [Download Now]

โครงการค่ายเยาวชน แตกมัน(ส์) สันติ ริอ่านการเมือง รุ่นที่ 2

Print PDF

โครงการค่ายเยาวชน “แตกมัน(ส์) สันติ ริอ่านการเมือง รุ่นที่ 2

กิจกรรม : “ โครงการค่ายเยาวชน “แตกมัน(ส์) สันติ ริอ่านการเมือง รุ่นที่ 2 ”
วันที่จัด : 15 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2556  
สถานที่ : แสมสารวิลล่า ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
จัดโดย : สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดของกิจกรรม | ดาวน์โหลดใบสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณศิริพร เพ็งจันทร์ (ปู) 089-5875728
อีเมล์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ดนตรีเพื่อสันติภาพและเสวนาคนหนุ่มสาวลุ่มน้ำโขง

Print PDF

ดนตรีเพื่อสันติภาพและเสวนาคนหนุ่มสาวลุ่มน้ำโขง

ดนตรีเพื่อสันติภาพและเสวนาคนหนุ่มสาวลุ่มน้ำโขง
บทเพลงแห่งความหวังและสันติภาพ เพื่อการอยู่ร่วมกัน

ร่วมขับขานโดย : Ushio Sittitrai, Saw Billy Thita Thor, มุก-ตูน CU Band, ภูผา TU Band และ โฮป แฟมิลี่
ผู้ร่วมเสวนา : ประทับจิต นีละไพจิตร, อนุวัฒน์ พรหมมา, Zau Lawt, พชร สูงเด่น, Thi Anh Thu Nguyen, เบญจพร อินทร์งาม และ นวพร ศุภวิทย์กุล

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 15.00 น. - 19.30 น.
ณ ลานปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม โทร. 02-6910437 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

โครงการอบรมการสื่อสารอย่างสันติขั้นพื้นฐาน

Print PDF

คลิกเพื่อดูภาพขยาย

** ขออภัย โครงการจัดอบรมฯของเราเต็มหมดทั้ง 2 รุ่นแล้ว **

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมการสื่อสารอย่างสันติขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและเสริมสร้างทักษะในการสื่อสารอย่างสันติให้แก่นักศึกษา บุคลากร ม.มหิดล และบุคคลทั่วไป
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพในการรับฟังและการให้ความเข้าใจตนเองและผู้อื่นในบริบทสถานการณ์ความขัดแย้งได้
3.เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารที่สร้างสรรค์เพื่อคลี่คลายและแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งไปสู่ความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างกันได้

วิทยากรและทีมงาน

1. ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก   2  คน
2. บุคลากรสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 3 คน

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นักศึกษา บุคลลากรและบุคคลทั่วไป จำนวน  30 คน/รุ่น
จัด 2 รุ่น รวมทั้งสิ้นประมาณ 60 คน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มตั้งแต่  ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

ระยะเวลาจัดอบรม  รุ่น 1    วันที่ 13-15 มีนาคม 2556 เต็มแล้ว
ระยะเวลาจัดอบรม  รุ่น 2    วันที่ 25-27 มีนาคม 2556
เต็มแล้ว

สถานที่จัด มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับหลักการสื่อสารอย่างสันติ และมีทักษะในการรับฟังที่ดี
2.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ทักษะในการสื่อสารอย่างสันติเบื้องต้นเพื่อเข้าใจตนเอง-ผู้อื่นและสร้างความสัมพันธ์ที่เปี่ยมด้วยความกรุณาต่อกันได้
3.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ในสถานการณ์ความขัดแย้งในบริบทของตนเองและนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้

การดำเนินการและเนื้อหาการอบรม

เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ  ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนทักษะผ่านกิจกรรมที่หลายหลายโดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์ตรงในชีวิตของผู้เรียน  ระยะเวลาในการอบรมประมาณ 20 ชั่วโมง จัด 2 รุ่น รวมระยะเวลาการจัดทั้งสิ้น 40 ชั่วโมง (6 วัน) เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย

1.พื้นฐานความเป็นมาและหลักการของการสื่อสารอย่างสันติ
2.องค์ประกอบสี่ประการในการสื่อสาร: การสังเกต ความรู้สึก ความต้องการ การขอร้อง
3.การใช้ภาษา 4 แบบ
4.การฝึกใช้องค์ประกอบทั้งสี่

การจัดเก็บค่าลงทะเบียน

- บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าอบรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่จะเก็บเงินมัดจำคนละ 500 บาทล่วงหน้าในตอนสมัคร และจะคืนให้ในวันสุดท้ายของการอบรมเมื่อเข้าอบรมครบทั้ง 3 วัน **กรณีที่เข้าอบรมไม่ครบ 3 วัน ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนค่ามัดจำและจะนำส่งเป็นรายได้มหาวิทยาลัยต่อไป**

- บุคคลทั่วไป  มีค่าใช้จ่ายในการอบรมคนละ 3,000 บาท

** กรณีผู้เข้าร่วมยกเลิกการเข้าร่วมอบรม ขอให้แจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 5 วัน กรณีที่แจ้งกะทันหันน้อยกว่า 5 วัน ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดและค่าลงทะเบียนและจะนำส่งเป็นรายได้มหาวิทยาลัยต่อไป**
** กรุณาชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้า บัญชี “กองทุนศูนย์สันติวิธี” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยมหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 333-2-21522-2

ผู้ประสานงานโครงการ

อธิษฐาน์ คงทรัพย์  โทร 086-741-6200, 02-849-6072-4
อีเมล This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ที่อยู่  สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล
999  ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่