Home ARCHIVE

Archive

Learning To Live Together (LLT)#5 Youth Camp

Print PDF

Sorry, Content support THAI Version Only.


เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 พฤษภาคม 2560

ประกาศผลวันที่ 6 พฤษภาคม 2560

ยืนยันสิทธิ์ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 พฤษภาคม 2560

วัตถุประสงค์ :

1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เยาวชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในแนวคิดทฤษฏีและการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านสันติวิธีและสิทธิมนุษยชน

2. เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็นพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย การเคารพในสิทธิและเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ

3. สร้างความตระหนักรู้ ถึงปัญหาทิ่เกิดขึ้นในสังคม และกระตุ้นการมีส่วนร่วมในสังคม และเพื่อให้เกิดการรณรงค์อย่างสร้างสรรค์ ร่วมเรียนรู้ถึงปฏิบัติการไร้ความรุนแรง

4. สร้างเครือข่ายเยาวชนเพื่อให้มีการขยายแนวคิดสิทธิมนุษยชน และสันติวัฒนธรรมในสังคม เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือการทำงานร่วมกันในอนาคต

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุระหว่าง 18 – 25 ปี (ไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา) หรือ ศึกษาในระดับอุดมศึกษา

2. เชื่อว่า มนุษย์มีคุณค่า มีความเท่าเทียมกัน

3. อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

4. สามารถรับผิดชอบดูแลตัวเองได้ สามารถอยู่ค่ายได้ตลอด ไม่เป็นผู้วิกลจริต

วิธีการคัดเลือก

คัดเลือกเยาวชนจากทั่วประเทศ ผ่านการส่งประชาสัมพันธ์โครงการไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ และช่องทางออนไลน์ และเครือข่ายของสถาบันฯ และให้ส่งใบสมัครผ่านช่องทางออนไลน์หรือทางไปรษณีย์ โดยมีคณะกรรมการในการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมัครร่วมค่าย และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์

เงื่อนไขการรับสมัคร

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม จะต้องชำระมัดจำเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ(ซึ่งจะคืนหลังเสร็จสิ้นโครงการ) เป็นเงินจำนวน 300 บาท โดยชำระผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 333-242384-1 (จะได้รับคืนหลังเข้าร่วมจนสิ้นสุดโครงการฯ)

ส่งหลักฐานการโอนเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
โดยส่งที่ E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 441 0813 - 5 ต่อ 1101, 1115

ดาวน์โหลด>> ใบสมัครค่ายเยาวชนLLT5 / เงื่อนไขการเข้าร่วม

Public seminar Thai Civic Education

Print PDF

Sorry, Content support THAI Version Only.


call for application MA 2017

Print PDF


Why learn is here

Print PDF
Announcement-Application for Full-time Lecturer Position

Print PDF

Announcement

Application for Full-time Lecturer Position (extension of application)

According to the Mahidol University’s announcement on 4 October 2016 inviting applicants for Lecturer position at Institute of Human Rights and Peace Studies (IHRP), Mahidol University would like to extend the application deadline to 28 February 2017 upon the request of IHRP. Any successful applicant will be appointed as University Employee. The details are as follows:

  1. Position: Lecturer (details in the attachment)
  2. General Qualifications and Position-specific Qualifications:

Applicants must have general qualifications under Civil Service Act, B.E. 2535, where mutatis mutandis shall apply and details of the position-specific qualifications are provided in the attachment.

  1. Application Date and Location:

Application documents shall be submitted via 2 options:

3.1   Via Mailing at “Human Resource Department, 4th Floor, 999 Moo 5, the Office of President Building, Mahidol University, Salaya, Phuttamonthon, Nakhon Pathom province, 73170” with an indication on the right-top of envelop “Application for Job Title

3.2   Via email at This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it with the Subject: Application for Title_Name (e.g. Lecturer_Somchai Jaidee)  and enclosed documents with one single PDF file, not exceeding 20 MB.

  1. 4. Application Documents, following documents shall be enclosed with a complete application form:

1)      A recent photograph (1x1 inch) Photograph must have a full-faced view of the personwithout wearing a hat or dark glasses.

2)      A photocopy of degree certificate; if the applicant has not received an original degree certificate yet, the document/letter signed by the person officially authorized to indicate that the applicant have completed the degree already should be provided.

3)      A photocopy of academic transcripts.

4)      A photocopy of household registration and Identity card (for Thai applicant); A photocopy of passport (for Foreign applicant)

5)      Other documents (if any) e.g. military conscription document, name-change certificate, marriage certificate

6)      Curriculum Vitae (CV)

7)      2 letters of Recommendation

  1. Announcement of eligible candidates for examination and interview:

The name of eligible candidates for examination and interview shall be listed within March 2017 on http://www.mahidol.ac.th/muthai/ or www.op.mahidol.ac.th/orpr/Date of Announcement: 26 January 2017


Assoc.Prof.Thanya Subhadrabandhu, M.D.

Vice President for Human Resouces

Acting President of Mahidol UniversityAttachment for Announcement of Mahidol University on 26 January 2017

Position: Lecturer

Unit: Institute of Human Rights and Peace Studies (IHRP)

Qualifications:

1)       Earned doctorate degree in either Human Rights, Peace Studies, or other related fields in Social Science.

2)       Specialize in the fields of Human Rights and/or Peace Studies.

3)       Have experiences in research and teaching on Human Rights and/or Peace Studies

4)       Be proficient user of English language. Applicant English Proficiency Test result must meet the Criteria for English Language Examination for University Employee, B.E. 2559:

IELTS (Academic Moduel)                      minimum overall score of 6 or;

TOEFL iBT (Internet-based)                   minimum score of 79 or;

TOEFL ITP                                             minimum score of 550 or;

TOEFL CBT                                            minimum score of 213

5)       Be willing to participate in social services activities.


Responsibilities and Job description:

1)       Manage courses and teach in the courses under academic programs of IHRP.

2)       Develop academic courses and participate in developing potential research plan in compliance with IHRP’s policies and strategies.

3)       Manage academic and social services activities in IHRP.

4)       Assist in curriculum and academic program management upon request.

5)       Conduct research.

6)       Perform other duties as assigned.

Application documents:

1)       Cover letter

2)       Curriculum Vitae (CV)

3)       2 letters of Recommendation

4)       Examples of 2-3 selected academic writings or publications on Human Rights and/or Peace Studies

Examination Process: Consider from Application documents, academic presentation and interview

Salary: 31,500 Baht per month (for lecturer with PhD. Qualification)

(Additional amount may be added to the salary for work experience and job related experience)

Download Here

>>ใบสมัคร เวอร์ชั่นภาษาไทย

>>APPLICATION FORM University Officer_EN