Home ARCHIVE

Archive

Training on Conflict Transformation 2015

Print PDF

 1. 1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรม “ การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ”

ปัจจุบันสังคมไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้งที่รุนแรงหลายกรณี ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางการเมือง  ความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ความขัดแย้งด้านทรัพยากรและนโยบายขนาดใหญ่ของรัฐ  กระนั้นการจัดการความขัดแย้งหรือการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งด้วยสันติวิธีในสังคมไทยก็ยังถือเป็นเรื่องใหม่ การเรียนรู้เรื่องสันติวิธียังคงจำกัดอยู่ในกลุ่มแคบๆและเป็นไปอย่างค่อนข้างกระท่อนกระแท่น ยิ่งไปกว่านั้นยังมีคนจำนวนไม่มากนักที่เชื่อว่าสันติวิธีเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

เพื่อให้การองค์ความรู้และทักษะด้านสันติวิธีเกิดการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางสันติวิธีและการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งในบริบทต่างๆ  รวมทั้งความรู้ความเข้าใจในการสร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับสันติวิธีให้กับสังคม โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมสันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งขึ้น ดังมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. 2. วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและทักษะในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งสู่สังคมวงกว้าง

2. เพื่อสร้างจิตสำนึกพลเมืองที่คำนึงถึงหลักเหตุผลเพื่อคนส่วนใหญ่ และเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างบนพื้นฐานของประชาธิปไตย

3. เพื่อพัฒนาสำหรับเป็นวิชาเลือกในภาคเรียนฤดูร้อนของนักศึกษาปริญญาโท

 1. 3. วิทยากร
  1. คณาจารย์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
  2. ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
 2. 4. ผู้เข้าร่วมโครงการ

นักศึกษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้สนใจทั่วไป

 1. 5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.   ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแนวทางสันติวิธีและการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งในบริบทต่างๆ

2.   บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้และบทเรียนที่ได้จากการจัดอบรมไปปรับใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

 1. 6. การดำเนินการและเนื้อหาการอบรม

การอบรมมีทั้งหมด 6 modules แต่ละ module อบรม 4 วัน วันละ 6 ชั่วโมง 30 นาที ( วันที่ลงพื้นที่   9 ชั่วโมง )   มีค่าเท่ากับ 1.5 หน่วยกิต ถ้า นศ. สนใจลงเป็นวิชาเลือกต้องเรียนอย่างน้อย 2 modules เพื่อเก็บจำนวนหน่วยกิตเท่ากับ 3 หน่วยกิต (ทั้งนี้ นศ.ต้องเรียน module ที่ 1 ก่อนถึงจะเรียน module อื่นได้)

* หมายเหตุ: เงื่อนไขการเก็บหน่วยกิจนี้ใช้เฉพาะนักศึกษาปริญญาตรี  ที่ลงทะเบียนในรายวิชาเลือกเสรีของสถาบันฯ และนักศึกษาในคณะที่มีข้อตกลงในการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเลือกเสรีกับสถาบันฯ เท่านั้น

โดยมีข้อมูลโดยสังเขปดังนี้

Modules

คำอธิบาย

ผู้รับผิดชอบ

วัน

I สิทธิมนุษยชน: ความรู้เบื้องต้นและแนวปฏิบัติ

เพื่อผู้เรียนจะได้เข้าใจแนวความคิดพื้นฐาน มุมมอง ลักษณะเด่น จุดร่วม-จุดต่าง ตลอดจนพัฒนาการของสาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาที่หลากหลายโดยใช้แนวความคิดพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การสร้างข้อถกเถียงและวิวาทะที่สามารถนำไปใช้ทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมปัจจุบันได้

อาจารย์เบญจรัตน์  แซ่ฉั่ว และอาจารย์วัชรฤทัย บุญธินันท์

17 – 20 มิถุนายน 2558

เวลา 9.00 – 16.00 น.

II เครื่องมือการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง: ปฏิบัติการไร้ความรุนแรงและการเป็นคนกลาง

เรียนรู้เครื่องมือในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติวิธีและสร้างสรรค์ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นคนกลาง รูปแบบของการเป็นคนกลาง ความสำคัญของการเป็นคนกลาง การขับเคลื่อนของคนกลาง สามารถเข้าใจเรื่องการเจรจา สถานการณ์ที่มีการเจรจา กลยุทธ์ในการเจรจา การวิเคราะห์การเจรจา และขั้นตอนการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่การเจรจา

เรียนรู้เครื่องมือในการสื่อสารอย่างสันติ การสื่อสารที่มุ่งให้ผู้สื่อสารสามารถ ฟัง พูด ด้วยความกรุณา ด้วยความเข้าใจ สัมผัสได้ถึงความเป็นมนุษย์ของทุกผู้คน เรียนรู้วิธีการสื่อสารที่เอื้อให้เราสามารถสร้างความเข้าใจและแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์ทั้งกับผู้อื่นและตนเองโดยไม่ต้องใช้ความรุนแรง ฝึกฝนให้ผู้เข้าร่วมมีวิธีสานสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตามหลักการสื่อสารโดยไร้ความรุนแรง (Nonviolent Communications (NVC))โดย ดร.มาร์แชล  โรเซนเบอร์ก (Marshall Rosenberg)

เรียนรู้เครื่องมือการปฏิบัติการณ์ไร้ความรุนแรงอื่นๆ เช่นการรณรงค์ การประท้วงอย่างสงบและสันติ การขัดขวางอย่างสงบ การดื้อแพ่ง ขั้นตอนกระบวนการและการออกแบบการประท้วง การสื่อสารทางสังคมเพื่อให้สาธารณะชนได้รับรู้ผ่านการประท้วง การประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสภาพสังคมในปัจจุบัน

ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวนิช

และคุณวชิรวิทย์ สร้อยสูงเนิน

24 – 27 มิถุนายน 2558

เวลา 9.00 – 16.00 น.

III การสื่อสารอย่างสันติ

การสื่อสารอย่างสันติ เป็นวิธีการที่ถือกำเนิดและได้รับการพัฒนาขึ้นในต่างประเทศ ส่วนประสบการณ์การนำมาใช้ในประเทศนั้นยังมีไม่มากนัก การสื่อสารอย่างสันติจะช่วยรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์  โดยทั้งฝ่ายสามารถพัฒนาความเข้าใจของตนและผู้อื่นโดยอาศัยเครื่องมือ แนวคิดและวิธีการที่เหมาะสมกับสังคมไทย

คุณวริสรา มีภาษณี และคุณไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์

1 – 4 กรกฎาคม 2558

เวลา 9.00 – 16.00 น.

IV ความขัดแย้งด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจสถานการณ์และเหตุปัจจัยความขัดแย้งด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม แนวคิดวิธีการกระบวนการจัดการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งดังกล่าวอย่างสันติวิธี ทบทวนสถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวของประเทศในเชิงโครงสร้างและเชิงประเด็น ให้เห็นประเด็นความขัดแย้ง ผู้เกี่ยวข้อง ความรุนแรงและแนวโน้มปัญหา   อภิปรายกรอบความคิดในการศึกษาวิเคราะห์ความขัดแย้งด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์กรณีศึกษาความขัดแย้งที่สำคัญได้แก่ที่ดิน ป่าไม้ น้ำ  ลงพื้นที่ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในชุมชนที่คลองดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์

คุณเนตรดาว ยั่งยุบล และ

คุณพิพัฒน์  สุกกานต์วิวัฒน์

8 – 11 กรกฎาคม 2558

เวลา 9.00 – 16.00 น.

และลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงาน อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ออกเดินทางเวลา 07.00 น. เดินทางกลับเวลา 15.00 น.

V ความขัดแย้งด้านสังคมการเมือง

ประชาธิปไตยเสรีนิยมและความอึดอัดขัดข้องทางการเมือง กรณีศึกษาปัญหาประชาธิปไตยในต่างประเทศ  ประชาธิปไตยไทย ราชาธิปไตย และสังคมวิทยาการเมืองไทยความขัดแย้ง เรื่องเล่าและประสบการณ์การแก้ไขความขัดแย้ง การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งทางการเมืองที่เน้นเรื่องการสานสัมพันธ์ การใฝ่รู้ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การยอมรับความเสี่ยง และการเยียวยาทั้งในระดับปัจเจกและสังคมปรากฏการณ์ นปช. ตัวละครในความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมืองเมื่อปี พ.ศ. 2553ปรากฏการณ์ กปปส. ตัวละครในความขัดแย้ง ข้อสันนิษฐานสาเหตุ  แนวโน้ม และแนวทางแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง การเฝ้าระวังความรุนแรงโดยฝ่ายสันติวิธีในเหตุการณ์ปีพ.ศ. 2556-7 กระบวนการและเนื้อหาการปฏิรูปการเมือง แนวคิดประชาธิปไตยแบบถกแถลง (deliberative democracy) ความเป็นไปได้ที่จะมีการพัฒนาประชาธิปไตยแบบถกแถลงเพื่อแก้ไขปัญหาประชาธิปไตยไทย

รศ.ดร.โคทม อารียา

และ

ผู้ช่วยอาจารย์ดวงหทัย  บูรณเจริญกิจ

15 - 18 กรกฎาคม  2558

เวลา 9.00 – 16.00 น.

VI การบริหารความขัดแย้งในระบบสาธารณสุขไทย

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสร้างบรรทัดฐานใหม่ของวิธีคิดและวิธีทำงานเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสร้างสรรค์ระหว่างผู้เกี่ยวข้องในระบบ  มีทักษะในการฟื้นคืนความสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานที่ดีจากผู้รับบริการและสาธารณะชน โดยการเพิ่มความสามารถบุคลากร ระดับบริหาร ระดับปฏิบัติการ ในการบริหารจัดการความขัดแย้ง ในประเด็นแนวคิดพื้นฐานสิทธิมนุษยชน สิทธิผู้ป่วย สิทธิวิชาชีพ ธรรมชาติความขัดแย้ง การวิเคราะห์ความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ทักษะการเจรจาไกล่เกลี่ย ตลอดจนเทคนิคการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนการเจรจาไกล่เกลี่ย ให้เกิดความพึงพอใจระหว่างคู่กรณี และการมีคุณสมบัติและบุคลิกภาพผู้ไกล่เกลี่ยด้านสาธารณสุขที่เหมาะสม

ดร.นพ.บรรพต  ต้นธีรวงศ์

22 – 25 กรกฎาคม 2558

เวลา 9.00 – 16.00 น.


 1. 7. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

การอบรมในแต่ละ module ใช้ระยะเวลา 4 วัน คือในวันพุธ - วันเสาร์ของทุกสัปดาห์ ตั้งแต่วันพุธที่ 17  มิถุนายน 2558 - วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 ทั้งนี้ วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2558 จะเป็นวันปฐมนิเทศโครงการ อันจะมีการแนะนำโครงการ รวมทั้งแนะนำวิทยากรและเนื้อหาการอบรมในแต่ละ module

 1. 8. ค่าลงทะเบียนการอบรม

ค่าลงทะเบียน module ละ 2,500 บาท

ค่าลงทะเบียน 6 modules รวม 12,500 บาท

สำหรับองค์กรที่ส่งผู้สมัครเข้าอบรมทุกๆ 5 คน มีค่าลงทะเบียน module ละ 2,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าลงทะเบียนได้ที่

น.ส.เขมิกา  กลิ่นเกษร โทร 02 4410813 - 5 ต่อ 1108 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

SHAPE SEA: Call for Academic Research Exchange

Print PDF

The newly launched Strengthening Human Rights and Peace Research and Education in ASEAN/Southeast Asia (SHAPE-SEA) project funded by SIDA, Sweden, aims to develop the capacity of Universities in the SEA region to contribute to the improvement of the human rights and peace situation in Southeast Asia through applied research.Under this project, academics throughout Southeast Asia (SEA) are invited to submit proposals for an Academic Research Exchange on human rights and peace, to be supported by SHAPE SEA.

Public Forum on Culture of Rights in Thailand

Print PDF

Public Forum on Culture and Rights in Thailand

Hosted at the Institute of Human Rights and Peace Studies

June 26th, 2015 from 10:00am – 2:15pm

Panya Pipat Building, Room 109


Looking at the Relationship between Culture and Rights through different perspectives

Thailand is rich in ethnic diversity and has integrated immigrants of different origins throughout its history.  But this diversity often has not been recognized in ways that allow for ordinary people to hear the dissonance and see the contestations that sometimes go along with diversity.  Instead a fictive but nonetheless powerful cultural ideal called ‘Thai-ness’ is promoted in textbooks, government documents and in the media and ‘Thai-ness’ absorbs difference.  Difference in Thailand gets encompassed in narratives of belonging which foreclose the possibilities of overt contestation or rights-claiming.

Some issues to be discussed include: How has the 'culture of rights' in Thailand changed over the past year from the early 2000s? To what extent is diversity--both cultural and political--strengthened by rights ideas and legal instruments?  The international discourse of cultural rights is relatively new to Thailand: do  practitioners, scholars, rights advocates and community leaders reference them and draw on rights norms in their own work?


Morning Session:  Revisiting Rights to Culture

Thailand participates actively in the international rights regime and has a rich discursive and political history of contesting civil and political rights, but thinking through, let alone claiming, cultural rights is a challenge given how effectively state-initiated, top-down policies on ‘culture’ have been enacted. The morning session revisits a research program that investigated this landscape and resulted in the publication of a book “Rights to Culture”. Cultural rights for minorities, or the rights of communities to participate in managing their cultural and natural resources showed signs of gaining a foothold from the late 1990s into the early 2000s, though political developments subsequently made it harder for communities to get official support where cultural rights claims were being made. Nor is there any single understanding within Thailand of what it means to make a claim to protecting one’s culture referencing rights language or legal documents.


Afternoon Session: Culture of Rights in Thailand

This afternoon forum provides an opportunity to discuss the challenges at present of building a stronger culture of rights in Thailand.  Over the past year there has been a narrowing of space for political and artistic expression in Thailand and it is much harder for minorities or communities who challenge the current government to participate in a meaningful way in managing their cultural and natural resources. These developments shape the ways people think about rights both at present and into the future.


AGENDA

10.00 - 10.15        Welcome Remarks

Coeli Barry, Insitute of Human Rights and Peace Studies

10:15 - 11:30     Panel Discussion, Revisiting Rights to Culture

Coeli Barry, IHRP

Peter Vail, National University of Singapore

Sirijit Sunantha, Mahidol RILCA

Chris Baker, Independent Scholar

11.30 - 12.15       Lunch Break

12.15 - 14.15       Panel discussion on "Culture of Rights in Thailand" - Perspectives on the state of conflict over natural resources

and freedom of expression.

Pawinee Chumsri, Thai Lawyer for Human Rights

Khornchanok Saenprasert, Dao Din Group

Tyrell Haberkorn, Australian National University

Bencharat Chua, Institute of Human Rights and Peace Studies

//The discussion will in English and Thai. Simultaneous interpretation will be provided.


Speakers

Dr. Tyrell Haberkorn

Tyrell Haberkorn is a Fellow at the Department of Political & Social Change, School of International, Political & Strategic Studies at Australia National University (ANU). Her academic and human rights work has been focused on addressing state and para-state violence in Southeast Asia and in Thailand in particular. She is the author of "Revolution Interrupted: Farmers, Students, Law, and Violence in Northern Thailand", where she explores how the state and para-state violence suppressed the activism of tenant farmers in the 1970s.

Dr. Peter Vail

Peter Vail is an Associate Professor in the University Scholars Programme (USP) at National University of Singapore (NUS). His research focuses on cultural and linguistic issues in mainland Southeast Asia, especially Thailand, Laos, and Cambodia. He has examined, among other things, issues of language shift, code switching, statelessness, cross-border relations, and the role of Muay Thai in Thailand's national mythos.

Dr. Chris Baker

Chris Baker has a PhD from Cambridge University where he also taught Asian history and politics. He works as an independent writer, editor, and researcher.  He is honorary editor of the Journal of the Siam Society, and has edited four volumes of the Thailand Human Development Report for UNDP. He has published several articles on the history of Ayutthaya. He has also written several books, such as:

A History of Thailand, 3rd edition 2014

Thailand: Economy and Politics, 2nd edition 2002

Thailand’s Boom and Bust, 1998

Thailand’s Crisis, 2000

Thai Capital after the Asian Crisis, 2008.

Dr. Sirijit Sunanta

Dr. Sirijit Sunanta is a lecturer and the chair of the PhD Program in Multicultural Studies at the Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University, Thailand. She received her PhD. in Women’s and Gender Studies from the University of British Columbia, Canada, in 2009. Parts of her PhD. dissertation on transnational marriages in Northeast Thailand have been published in leading academic journals and an edited volume. Her current research interests include the globalization of care and intimacy, discourses around ethnic diversity, cultural rights and the multicultural debate in Thailand. During her time at MPI, Dr. Sunanta will develop a theoretical framework for the study of Thailand and Thai women’s engagement in intimate globalization through transnational marriages and the booming Thai health and beauty tourism.

Khornchanok Saenprasert

Khornchanok Saenprasert is a student in the MA Human Rights and Development, Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University. Khornchanok is also a member of Dao Din Group, a group of university student activists based in northeastern Thailand. Dao Din works with grassroots communities affected by the state's natural resources policies and aims to promote human rights and social justice. After May 2014 coup, members of Dao Din group are also active in the campaign against military junta.

Pawinee Chumsri

Pawinee Chumsri is a lawyer at the Thai Lawyer for Human Rights (TLHR). TLHR was formed soon after the 2014 coup to provide legal aid to people affected by the exercise of state power. Cases taken by TLHR include freedom of expression, rights to assembly, lese majesty, Before joining TLHR, Pawinee provided legal assistance to victim of torture in Deep South of Thailand.


Dr. Bencharat Sae Chua

Bencharat Chua teaches at the Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University. Her research interest is on grassroots social movements and their contribution to the construction of human rights discourse in Thailand.


Dr. Coeli Maria Barry

Coeli Barry writes about culture, politics and rights in Asia. She served as Advisor to the Culture and Rights in Thailand project during which she wrote an essay for the edited volume Rights to Culture which linked Thailand's rights traditions with the current scholarship on cultural rights. She is currently Chair of the MA (International) program in Human Rights at Mahidol University's IHRP.Facebook

IHRP Professor presents at Asian Perspectives on Film, Literature, and Society conference

Print PDF

Professor Coeli Barry presented on “The Changing Character of Christian Conversion in Buddhist Thailand” at the Cultural Encounters: Asian Perspectives on Film, Literature, and Society conference. The conference was jointly organized by The English Department Research Cluster, Yonsei University, South Korea and the University of Nottingham Malaysia Campus. It was held at the University of Nottingham Malaysia (city campus), 15-16 May, 2015.

Link to event:

http://www.nottingham.edu.my/Modern-Languages/Eventsrecords/Cultural-Encounters-Asian-Perspectives-on-Film,-Literature-and-Society.aspx


 Link to Yonsei University:

http://www.yonsei.ac.kr/eng/

Contributing to the Global Classroom: IHRP Professor presents at the European Inter-University Centre in Venice, Italy

Print PDF

Recently, IHRP’s Professor Matthew Mullin took part in the Global Classroom 3rd Session hosted at the European Inter-University Centre (EIUC) for Human Rights and Democratization in Venice, Italy. The Global Classroom is an activity designed to strengthen the integration of the Master’s Programs and Diplomas in Human Rights and Democratization of the Global Campus. The focus for the 3rd Session dealt with the impact on human rights of foreign debt and economic crises. The goal for the session was meant to provide an in-depth analysis of the same topic through the lenses of the different macro-regional perspectives.


Professor Mullin contributed to the Global Classroom 3rd Session with his presentation on: “Contesting market-based human rights advocacy: the rising importance of collective action in the World's Factory.”


Learn more about Global Classroom:

http://www.eiuc.org/education/global-campus-regional-masters/news-detail/items/the-global-classrooms-third-session-a-great-success.html