Home ARCHIVE

Archive

โครงการปั่นจักรยานสานสัมพันธ์ชุมชนสามจังหวัดชายแดนใต้

Print PDF


ความสำคัญและที่มา:

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ได้ร่วมมือกับสำนักพิพิธภัณฑ์ มอ.ปัตตานี และองค์กรชุมชนสามจังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำสายบุรีในสามจังหวัดชายแดนใต้ ช่วงปี 2551 ถึง 2557   หลังจบงานวิจัย องค์กรชุมชนและเครือข่ายได้ยกระดับการทำงานขึ้นเป็นสมาคมลุ่มน้ำสายบุรี  และได้นำผลการศึกษาวิจัยและข้อเสนอทางนโยบายมาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่  เช่นปัญหาการบริหารจัดการที่ดิน ป่าไม้ แหล่งน้ำ การกัดเซาะชายฝั่ง การประมง นาร้าง และโรงงานแปรรูปยางพารา  ตลอดจนประสานความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยังได้พัฒนารูปแบบการทำงานใหม่ๆ เพื่อเชื่อมและสานสัมพันธ์ระหว่างชุมชนสมาชิกสมาคมลุ่มน้ำสายบุรีและระหว่างสมาคมกับองค์กรภายนอกเพื่อให้การขับเคลื่อนงานวิจัยจากภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่องและได้ผลเป็นรูปธรรม

ในเดือนพฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา นักวิจัยจากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และเครือข่ายฯ ดังกล่าวข้างต้นได้จัดกิจกรรมการปั่นจักรยานเยี่ยมเยียนชุมชนที่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์นำร่อง ผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวพบว่า ในแต่ละชุมชนที่เครือข่ายฯ ได้ปั่นจักรยานผ่าน และมีกิจกรรมติดตามการนำผลวิจัยไปทดลองปฏิบัติในพื้นที่และมีการแวะเยี่ยมเยียนชุมชนในระหว่างเส้นทางที่ขบวนได้เคลื่อนผ่าน ทำให้เกิดความรู้สึกใกล้ชิดและสร้างสัมพันธ์เชิงบวกได้มาก  นอกจากนั้น ผลพวงที่เกิดขึ้นตามมาคือ มีชมรมจักรยานในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งมาสมาชิกประกอบด้วยข้าราชการ นักธุรกิจ นักการเมืองและประชาชนในท้องถิ่นมาร่วมให้การต้อนรับพูดคุยและร่วมปั่นจักรยานเป็นช่วงๆ  เมื่อจบงานจึงสรุปได้ว่าการปั่นจักรยานไปหาชุมชนดังกล่าวนี้ นอกจากจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้นักวิจัยชุมชนแล้ว ยังช่วยสร้างสานสัมพันธ์คนในชุมชนเดียวกัน ระหว่างชุมชนกับชุมชน และความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับคนภายนอกได้เป็นอย่างดี  การปั่นจักรยานเยี่ยมเยียนชุมชนในหลายๆ พื้นที่กลายเป็นนวัตกรรมการติดตามผลการวิจัยและการประยุกต์ใช้ผลการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนในทางที่ดี  สมาชิกในเครือข่ายสมาคมฯ จึงเห็นชอบร่วมกันที่จะให้มีการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานต่อเนื่องทุกปี และให้ขยายผลไปในพื้นที่อื่นๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานให้มากขึ้น โดยในปี 2559 กำหนดจัดกิจกรรมใน “โครงการปั่นจักรยานสานสัมพันธ์ชุมชนสามจังหวัดชายแดนใต้” ขึ้นในช่วงเดือนมกราคม

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและแลกเปลี่ยนกับเพื่อนนักวิจัยและชุมชนเครือข่ายวิจัยลุ่มน้ำสายบุรี ในการขับเคลื่อนความร่วมมือแบบประชารัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรในสามจังหวัดชายแดนใต้

2. เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกชุมชน หน่วยงาน และประชาชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ให้สนใจ ริเริ่ม และมีส่วนร่วมร่วมในกิจการการปกป้องดูแลและบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

3. เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของสมาชิกสมาคมลุ่มน้ำสายบุรีและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม

คลิกที่นี่>>ดาวน์โหลดเส้นทางทางการปั่นจักรยานและจุดแวะพัก

CALL FOR APPLICATION 2016 MA

Print PDF

CALL FOR APPLICATION 2016 PhD

Print PDF

CALL FOR APPLICATION 2016 PhD

The 4th International Conference on Human Rights and Peace & Conflict in Southeast Asia! For 2016

Print PDF

The Southeast Asian Human Rights Studies Network (SEAHRN) is proud to announce the online launch of the Fourth International Conference on Human Rights and Peace & Conflict in Southeast Asia! For 2016, the Conference comes home to where it all started - Bangkok, Thailand! Entitled "Voices From/Of the Margins", SEAHRN believes that through groundbreaking and innovative academic research, it is possible to address the more serious and egregious human rights & peace issues affecting the peoples of Southeast Asia. We are particularly keen on intersectional approach to these issues, and grounded research that envisions alternative futures with and among broader communities. It will be held on 12-14 October 2016 in Bangkok, Thailand. For more information, please email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it and visit & like our Facebook page: https://www.facebook.com/Fourth-Intl-Conference-on-Human-Rights-and-Peace-Conflict-in-SEA-1416016758645417/?fref=ts


เรียนต่อโท - เอก ที่มหิดล ได้แล้ว วันนี้ !!

Print PDF

** บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  เปิดรับสมัครนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2559 **

ระดับปริญญาเอก  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ปริญญาโท  ประกาศนียบัตรบัณฑิต

กว่า 200 สาขาวิชา  ทั้งหลักสูตรไทย - หลักสูตรนานาชาติ  (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ) **พร้อมทุนการศึกษาจำนวนมาก**

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

-  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-  กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิก

-  กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์

-  กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์

-  กลุ่มภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมและการศึกษา

-  กลุ่มทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ดูรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอนเพิ่มเติมได้ที่

http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/curriculum.php

สอบครั้งที่ 1

รับสมัคร : 1  ตุลาคม  -  4  ธันวาคม  2558

สอบครั้งที่ 2

รับสมัคร : 5  ธันวาคม  2558 - 12  กุมภาพันธ์ 2559

 

สมัครผ่านระบบ Online  Admission  ที่ www.grad.mahidol.ac.th

รายชื่อหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับประจำปีการศึกษา 2559

http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/estimate.php

สอบถามโทร. 0 2441  4125  ต่อ 112 - 113, 208 - 210

E - mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it