Home ARCHIVE Lastest News

Lastest News

เอกสารประกอบงานสัมมนาวิชาการ “สันติวิธีสายธารตะวันออก”

Print PDF

เอกสารประกอบงานสัมมนาวิชาการ
“สันติวิธีสายธารตะวันออก”

ภายใต้โครงการปริทรรศน์องค์ความรู้สันติวิธีจากสายธารภูมิปัญญาตะวันออก
(Literature Review on Nonviolence from Eastern Wisdom)
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2556 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท ห้องประชุม K102

รายชื่อเอกสาร

บทความ "สันติวิธีในวิถีอิสลาม" ของ ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี กำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงแก้ไข จึงยังไม่มีให้ดาวน์โหลด

รายชื่อเยาวชนผู้ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายเยาวชนแตกมัน(ส์)สันติ ริอ่านการเมือง รุ่นที่ 2 ปี 2556

Print PDF

ประกาศรายชื่อเยาวชนผู้ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายเยาวชนแตกมัน(ส์)สันติ ริอ่านการเมือง รุ่นที่ 2 ปี 2556
( IHRP Peace-Politicals Youth Camp # 2 )
ระหว่างวันที่ 16 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2556 ณ แสมสารวิลล่า ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น สถานที่ศึกษา/ทำงาน จังหวัดที่ศึกษา/ทำงาน
1 นายกวินวุฒิ เล็กศรีสกุล บิ๊ค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พะเยา
2 นายธีรพันธุ์ ศรีสุวรรณ์ เกมส์ กศน.สุไหงปาดี นราธิวาส
3 น.ส.ณัชชา ยังประเสริฐ เฟริ์น ร.ร.ราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร
4 น.ส.สุธาทิพย์ เพชรพรรณ อีฟ มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม
5 น.ส.มารียานี ปาแนหมะ ยานี ร.ร.รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
6 น.ส.สุณาภรณ์ แซ่จู จอย ร.ร.รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
7 น.ส.พิมพ์ชนก บรรเทิงกุล พิมพ์ ร.ร.สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
8 น.ส.เพ็ญพิรุณ มาประเทียบ หยก ร.ร.ศรียานุสรณ์ จันทบุรี
9 นายศักดินนท์ พิทักษ์เมธี เกมส์ ร.ร.พะเยาพิทยาคม พะเยา
10 สณ.อำนวย หินสูงเนิน แหน่ง ร.ร.ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ เชียงใหม่
11 นายอัมรันด์ สะอุ อัม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตรัง
12 น.ส.สายพิณ สุวรรณโณ รส มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตรัง
13 นายจิณณวัฒน์ วงษ์ประคอง ซันนี่ ร.ร.เบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร
14 น.ส.พัณณิดา พงศ์เรืองฤทธิ์ ฝนจิ๊บ ร.ร.สารคามพิยาคม มหาสารคาม
15 น.ส.สุธาสินี ปัตถะเมฆ บิว ร.ร.สารคามพิยาคม มหาสารคาม
16 นายวิธญา คลังนิล เบนซ์ ร.ร. สุคิรินวิทยา นราธิวาส
17 น.ส.ชเลฝัน ดิษฐ์ผู้ดี อิ๋งอิ๋ง จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
18 นายธนภัทร สิตะยัง ณัฐ ร.ร.อมาตกุล กรุงเทพมหานคร
19 น.ส.สนิตรา โพธิ์หิรัญ อตอม มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
20 นายเสฎฐวุฒิ ตั้งสถิตพร ฟ้าใหญ่ ร.ร.หนองฉางวิทยา อุทัยธานี
21 นายวิทยา บุญทัน นิก กลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษาเทศบาลขอนแก่น ขอนแก่น
22 นายนครินทร์ แพงมา ป๊อปอาย กลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษาเทศบาลขอนแก่น ขอนแก่น
23 น.ส.โชติกา บุยนำ ฝ้าย ร.ร.สกลราชวิทยานุกุล สกลนคร
24 น.ส.มารีนี แตอาลี มาร์ ร.ร.พัฒนาวิทยา ยะลา
25 นายมูฮำหมัดบักรี เจ๊ะเร๊ะ ยี กศน.ตากใบ นราธิวาส
26 น.ส.ศิริพร มัจฉิม บรีม ร.ร.พิจิตรพิทยาคม พิจิตร
27 นาย Heal Pem สนใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตรัง
28 น.ส.ฟารีดา หมะหมุ ดา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตรัง
29 นายศุภชัย แก้วดวง แต๋ม มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม
30 นายอัฐพล วาปี เจมส์ ร.ร.มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร
รายชื่อสำรอง
1 น.ส.ภัทมี เจ๊ะเต๊ะ ปัต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตรัง
2 น.ส.สิริญากรณ์ โมกขะเวส โปสการ์ด ร.ร.ทิวไผ่งาม กรุงเทพมหานคร
3 สณ.ปฏิวัติ การคนซื่อ ขวด ร.ร.ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ เชียงใหม่
4 นายธนู รุ่งโรจน์เรืองฉาย ชา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
5 น.ส.ทิพย์ธิดา ใจสมุทร แป๋ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตรัง
6 น.ส.วาดดาว สุขถิ่นไทย ชิง ร.ร.สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ
1. ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นโปรดเตรียมตัวในการเข้าร่วมค่ายฯ ตามรายละเอียดข้างท้ายนี้
2. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องชำระเงินค่าประกันจำนวน 500 บาท เพื่อเป็นหลักประกันว่า จะเข้าร่วมโครงการอย่างแน่นอน ทางคณะกรรมการโครงการฯ จะคืนเงินจำนวนนี้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในวันสุดท้ายของโครงการฯ ทั้งนี้ สามารถโอนเงินเข้า ชื่อบัญชี “โครงการบริการวิชาการ” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 333-232907-1  (เก็บหลักฐานการโอนเงินไว้)

** หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดสอบถามได้ที่ พี่ปู (ศิริพร เพ็งจันทร์) โทร.02-441-0813 ต่อ 1104 หรือ 089-5875728 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it / FB : Siriporn Pengjan

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สิ่งที่น้องๆ ควรเตรียมสำหรับการเข้าค่าย

เนื่องจากสถานที่จัดค่ายนั้นอยู่ ณ รีสอร์ทที่อยู่ในชุมชนประมงของหมู่บ้านแสมสาร ที่พักติดทะเล สิ่งของอำนวยความสะดวกอาจไม่สะดวกสบายเท่าที่ควรดังนั้นน้องๆ โปรดเตรียมตัวและนำสิ่งของส่วนตัวในการเข้าค่าย ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

____1. ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น ได้แก่ ผ้าเช็ดตัว แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ แป้ง ผงซักผ้า น้ำยาสระผม ผ้าอนามัย ฯลฯ (หากกลัวผิวหมองคล้ำก็เตรียมครีมกันแดดไปด้วย เครื่องนอนไม่ต้องเอามานะคะเพราะมีให้แล้ว)
____2. เสื้อผ้าชุดลำลอง ที่ใส่สบายๆ ควรเป็นชุดลำลองที่สุภาพ มิดชิด ไม่ต้องเป็นชุดทางการและไม่ต้องเตรียมเสื้อผ้ามามากเกินความจำเป็นเพราะมีที่ให้ซักผ้าและตากผ้าได้ (งดใส่กางเกงขาสั้นเหนือเข่า เสื้อสายเดี่ยว เสื้อเกาะอก และไม่ใส่เสื้อรัดรูปจนเกินไป)
____3. ชุดแต่งกายพื้นบ้านประจำท้องถิ่น ซึ่งสื่อถึงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมของท้องถิ่นภูมิลำเนาที่เราเกิด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างที่อยู่ค่าย ในวันที่ 29 เม.ย. 56
____4. ความสามารถพิเศษ/ เครื่องดนตรี/ เพลงพื้นบ้าน/ การแสดงพื้นบ้าน/ อื่นๆ) ที่ตนเองอยากนำมาแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนๆ ระหว่างเข้าค่าย (ดนตรี เช่น กีต้าร์ เป็นต้น) ในวันที่ 29 เม.ย. 56
____5. กิจกรรมภาคกลางคืน เพื่อเป็นการผ่อนคลายจากกิจกรรมหลัก ให้เตรียมแผ่นหนังและแผ่นเพลงที่ตัวเองชอบเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกันในระหว่างค่าย
____6. กิจกรรมลงพื้นที่ ให้เตรียมข้อมูลรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นในหมู่บ้านหรือชุมชนของตัวเองเพื่อเตรียมเป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนระหว่างลงพื้นที่
____7. ยารักษาโรคประจำตัว (กรณีที่มีโรคประจำตัว) ใกล้สถานที่จัดค่ายจะมีสถานีอนามัยประจำตำบลตั้งอยู่ใกล้ๆ และทีมผู้จัดมียาสามัญประจำบ้านไว้คอยบริการ
____8. รองเท้าแตะ (หากต้องการนำรองเท้าผ้าใบมาด้วยก็ได้) ในค่ายจะมีเตรียมอุปกรณ์กีฬาไว้สำหรับเล่นช่วงพัก ได้แก่ ฟุตบอล วอลเล่ห์บอล ตะกร้อ แบตมินตัน เป็นต้น
____9. หมวก /ร่ม /เสื้อแขนยาวกันแดด (สำหรับใส่ลงพื้นที่ภาคสนาม)
____10. ไฟฉาย
____11. สำหรับน้องๆ มุสลิม ให้เตรียมชุดสำหรับละหมาดด้วย
____12. เรื่องอาหาร กรุณางดนำอาหารประเภท ขนมขบเคี้ยว น้ำอัดลม ชา กาแฟ เข้ามาในค่าย ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมคะ ซึ่งผู้จัดค่ายได้มีการเตรียมอาหาร เครื่องดื่มและอาหารว่างไว้บริการให้เพียงพอ (สำหรับอาหารที่จัดเตรียมไว้จะเป็นอาหารประเภททั่วไป เน้นปลา ผัก ไก่ อาหารทะเล และมีมังสวิรัติด้วยคะ ซึ่งจะงดเว้นเนื้อหมูหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่มาจากหมูตลอดค่าย)
____13. ห้ามนำสิ่งเสพติด สิ่งมึนเมา หรืออาวุธทุกชนิดเข้ามาในค่าย
____14. กรุณางดนำสิ่งของมีค่า เครื่องประดับราคาแพง เข้ามาในค่าย หากเกิดการสูญหาย ผู้จัดโครงการค่ายฯ จะไม่ขอรับผิดชอบ และไม่ควรนำเงินใช้จ่ายส่วนตัวติดตัวมามากเกินความจำเป็น หากเกิดการสูญหาย ผู้จัดโครงการค่ายฯ จะไม่ขอรับผิดชอบเช่นกัน
____15. ค่าใช้จ่ายระหว่างร่วมค่าย ทางโครงการจะรับผิดชอบเรื่อง ค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าที่พัก ให้กับน้องๆ ทุกคนที่เข้าร่วมค่าย
____16.ค่าเดินทาง สามารถเบิกค่าเดินทาง ไป-กลับ ได้ ในอัตรารถทัวร์ได้ไม่เกิน ป.1 หรือรถไฟได้ไม่เกิน รถนอนปรับอากาศชั้น 2 และค่ารถโดยสารรับจ้างประจำทาง รวมถึงค่าแท็กซี่ เท่านั้น โดยโปรดเก็บหลักฐาน กากตั๋วรถทัวร์หรือรถไฟ แนบเป็นหลักฐานสำหรับการเบิกค่ะ
____17. การเดินทางไปสถานที่จัดค่าย วันที่ 16 เมษายน 2556 พบกันเวลา 8.30 น. ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม (แผนที่เดินทางแนบท้ายนี้) ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 10.00 น. เราจะมีการแนะนำให้รู้จักสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ก่อนเดินทางไปยังแสมสารวิลล่า ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการ ค่ายเยาวชนแตกมัน(ส์)สันติ ริอ่านการเมือง รุ่นที่ 2 (IHRP Peace-Politics Youth Camp#2)
วันที่ 16 เมษายน 2556 เวลา 8.00 น. – 10.30 น.
ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 สถาบันสิทธิมนุยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม

8.00 น. - 8.30 น. ลงทะเบียน/ รับประทานอาหารเช้า
8.45 น. - 9.30 น. กล่าวต้อนรับและแนะนำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา โดย ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และพูดคุยแลกเปลี่ยน
09.30 น. นั่งรถรางชมมหาวิทยาลัยมหิดล
10.00 น. ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยมหิดล ไปแสมสารวิลล่า ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนที่เดินทางมามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

หมายเหตุ : การเดินทางด้วยรถเมล์

• จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ศาลายา(พุทธมณฑลสาย 4) นั่งรถเมล์สาย 515
• จากสนามหลวง - ปิ่นเกล้า-ศาลายา(พุทธมณฑลสาย 4) นั่งรถเมล์สาย 124
• จากสถานีรถไฟบางซื่อ - ศาลายา(พุทธมณฑลสาย 4) นั่งรถเมล์สาย 125
• จากท่าน้ำคลองสาน - ศาลายา(พุทธมณฑลสาย 4) นั่งรถเมล์สาย 84ก.

หรือสอบถามเส้นทางการเดินรถเมล์ได้ที่ 1348

ดาวโหลดเอกสาร Word

ร่วมผลักดันประเด็นเด็กและเยาวชนในการเจรจาสันติภาพ

Print PDF

ร่วมผลักดันประเด็นเด็กและเยาวชนในการเจรจาสันติภาพ

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก องค์การช่วยเหลือเด็ก ร่วมผลักดันประเด็นเด็กและเยาวชนในการเจรจาสันติภาพ

..........จากกรณีที่จะมีการเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลไทยกับกลุ่มคนที่เชื่อว่าเป็นบุคคลระดับแกนนำคณะผู้ก่อความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันที่ 28 มีนาคม 2556 นั้น เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 ที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย อาคารมณียาเซ็นเตอร์ รศ.ดร.โคทม อารียา อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวพรพิมล พลพร้อม เจ้าหน้าที่โครงการกำปงซือแน นายฮัมดี ขาวสะอาด เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก และนางสาวอัลลิสัน เซลโควิทช์ ผู้อำนวยการองค์การช่วยเหลือเด็ก สำนักงานประจำประเทศไทย ได้ร่วมกันแถลงข่าว เรียกร้องและผลักดันให้การเจรจาสันติภาพดังกล่าวมีการนำประเด็นเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าสู่วาระการเจรจาสันติภาพในครั้งนี้ด้วย เนื่องจากพบว่า ในช่วงเวลา 9 ปีที่ผ่านมา มีเด็กจำนวนกว่า 5,087 คน  ต้องกลายเป็นเด็กกำพร้า  อีกทั้งข้อมูลจากศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ก็ยังระบุด้วยว่า มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จำนวนกว่า 300 คน ได้รับบาดเจ็บ และอย่างน้อยอีกกว่า 50 คน เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงครั้งนี้ จึงเห็นว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบรรจุวาระเรื่องเด็กและเยาวชนอยู่ในการเจรจาสันติภาพในครั้งนี้  โดยมีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลไทย 4 ประเด็น ได้แก่

1. รับรองว่าโรงเรียนจะเป็นพื้นที่ปลอดความรุนแรง โดยการถอนกำลังเจ้าหน้าที่ออกจากบริเวณพื้นที่ของโรงเรียน เพื่อให้เด็ก ๆ มีพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการเรียน การเล่น การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัวพวกเขา
2. จัดให้มีการช่วยเหลือทางด้านจิตสังคมที่จำเป็นแก่เด็กๆ เพื่อช่วยให้พวกเขาขจัดความเจ็บปวดทางจิตใจทีเกิดจากเหตุความขัดแย้งนี้ได้
3. ให้เด็กๆ มีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสันติภาพ เพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้ที่จะยอมรับผู้ที่มีภูมิหลังทางชาติพันธุ์ที่แตกต่างจากตน
4.รับรองว่าเด็กๆ จะได้รับการดำเนินคดีตามวิธีพิจารณาคดีเยาวชน เนื่องจากเด็กเหล่านี้เป็นเพียงเหยื่อของปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นรอบตัวเขา

..........รศ.ดร.โคทม ยังกล่าวว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันคิดเตรียมการอย่างจริงจังสำหรับเด็กและเยาวชนที่ปลดอาวุธด้วยว่า จะให้ความช่วยเหลือเยียวยาอย่างไร และจะให้เด็กเหล่านี้ทำอะไรต่อไป

..........นาวสาวอัลลิสัน กล่าวด้วยว่า ขอประณามเหตุความรุนแรงที่สร้างความเจ็บปวดให้แก่พวกเขา การทำร้ายไม่ว่าจะรูปแบบใด ล้วนเป็นสิ่งที่เราป้องกันได้ เหตุความรุนแรงที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนาน เป็นการละเมิดสิทธิของเด็กๆ ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ หากเราต้องการบรรลุถึงสันติภาพและความมั่นคงที่แท้จริงในทุกพื้นที่ เราต้องให้เด็กเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสันติภาพ

ร่วมผลักดันประเด็นเด็กและเยาวชนในการเจรจาสันติภาพ

ร่วมผลักดันประเด็นเด็กและเยาวชนในการเจรจาสันติภาพ

สัมมนาวิชการ สันติวิธีสายธารตะวันออก

Print PDF

คลิกเพื่อดูภาพขยาย

สัมมนาวิชาการ
สันติวิธีสายธารตะวันออก
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2556 เวลา 8.30 -16.30 น.
ณ ห้อง K102 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตพญาไท)

8.30–9.00 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
09.00–9.50 การสร้างอหิงสธรรมในระบบการเมืองตามแนวคิดพุทธทาสภิกขุ
โดย อ.ดร.นิติ มณีกาญจน์ (ภาครัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มศว.)
ร่วมอภิปรายโดย ผศ.ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา (คณะสังคมศาสตร์ ม.มหิดล)
และ คุณ วิจักขณ์ พานิช (นักเขียนอิสระ ด้านพุทธศาสนาในโลกสมัยใหม่)
9.50-10.45 สันติวิธีในมุมมองของพุทธศาสนาเถรวาท
โดย อ.เดโชพล เหมนาไลย (ภาคปรัชญาและศาสนา คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)
ร่วมอภิปรายโดย รศ.ดร.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส
(สาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
และ พระดุษฎี เมธังกุโร (เจ้าอาวาส วัดทุ่งไผ่ จ.ชุมพร)
10.45-10.55 พักรับประทานอาหารว่าง
10.55-11.45 สันติวิธีในประวัติศาสตร์การเมืองชาวซิกข์
โดย อ.ดร.ศิวัช ศรีโภคางกุล
(สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มรภ.ชัยภูมิ)
ร่วมอภิปรายโดย ผศ.สุรัตน์  โหราชัยสกุล (ภาควิชารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ) และ คุณ สุเทพ สุริยาอมฤทธิ์ (อดีตนายกสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา)
11.45-12.15 ที่ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและคำถาม
ดำเนินรายการ ภาคเช้า โดย อ.ชาญชัย ชัยสุขโกศล (สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล)
12.15-13.15 รับประทานอาหารเที่ยง (ตามอัธยาศัย)
12.15-13.15 สันติวิธีในวิถีอิสลาม
โดย ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี (สาขาวิชาสันติศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ม.พายัพ)
ร่วมอภิปรายโดย  รศ.เสาวนีย์ จิตต์หมวด (ภาคมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.ธนบุรี)
14.05-14.55 แนวทางแห่งสันติวิธีในปรัชญามั่วจื่อ
โดย รศ.ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ (ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)
ร่วมอภิปรายโดย อ.ดร.ศริญญา อรุณขจรศักดิ์ (ภาคปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ)
14.55–15.05 พักรับประทานอาหารว่าง
15.05–15.55 สันติวิธีในกระแสธารภูมิปัญญาอินเดีย
โดย อ.คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง (ภาคปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร)
ร่วมอภิปรายโดย ดร.ประมวล เพ็งจันทร์
15.55–16.30 ที่ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและคำถาม
ดำเนินรายการ ภาคบ่าย โดย อ.โคทม อารียา (สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล)


หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสัมมนา สามารถดาวน์โหลดได้หลังงานสัมมนา ที่เว็บไซต์ www.ihrp.mahidol.ac.th หรือ ติดต่อได้ที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

Print PDF

Master in Human Rights

(International Programme)

 
The International Master of Arts in Human Rights Program, which began in 1999, in the first graduate program in human rights in Southeast Asia.
 

• The curriculum is designed to reflect the interdisciplinary nature of human rights Issues.
• The program has attracted students of diverse backgrounds from Asia and other regions.
• The medium of teaching is English. The program requires a minimum of one year full-time study with a comprehensive master's thesis.

Objectives

The program aims at producing graduates who have an excellent knowledge of human rights from an interdisciplinary perspective, are knowledgeable of human rights situations relevant to their own experiences or specific interrest, and are capabl of applying human rights knowledge to their respective field of work. Graduates will learn to acquire knowledge independently, a skill necessary for the advancement of academic studies and promotion of human rights in society.

Application Requirements

• Hold a Bachelor's degree in any field, with a minimum GPA of 2.50 (or the equivalent)
• Have English language proficiency, with a TOEFL score of not less than 550
or an IELTS of at least 6.0,
or pass the English Proficiency Test arranged by Mahidol University

TUITION FEE & Living Cost
The Tuition fees for the whole program of study amount to approximately US$ 4,000.
Students from outside Thailand should need minimum of US$ 400 per month for their living allowance.

More information :
Website : http://www.ihrp.mahidol.ac.th/index.php/en
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Download MA Appliction Form here [Download Now]
Download PhD Appliction Form here [Download Now]