Home ARCHIVE Lastest News

Lastest News

ดนตรีเพื่อสันติภาพและเสวนาคนหนุ่มสาวลุ่มน้ำโขง

Print PDF

ดนตรีเพื่อสันติภาพและเสวนาคนหนุ่มสาวลุ่มน้ำโขง

ดนตรีเพื่อสันติภาพและเสวนาคนหนุ่มสาวลุ่มน้ำโขง
บทเพลงแห่งความหวังและสันติภาพ เพื่อการอยู่ร่วมกัน

ร่วมขับขานโดย : Ushio Sittitrai, Saw Billy Thita Thor, มุก-ตูน CU Band, ภูผา TU Band และ โฮป แฟมิลี่
ผู้ร่วมเสวนา : ประทับจิต นีละไพจิตร, อนุวัฒน์ พรหมมา, Zau Lawt, พชร สูงเด่น, Thi Anh Thu Nguyen, เบญจพร อินทร์งาม และ นวพร ศุภวิทย์กุล

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 15.00 น. - 19.30 น.
ณ ลานปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม โทร. 02-6910437 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

โครงการอบรมการสื่อสารอย่างสันติขั้นพื้นฐาน

Print PDF

คลิกเพื่อดูภาพขยาย

** ขออภัย โครงการจัดอบรมฯของเราเต็มหมดทั้ง 2 รุ่นแล้ว **

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมการสื่อสารอย่างสันติขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและเสริมสร้างทักษะในการสื่อสารอย่างสันติให้แก่นักศึกษา บุคลากร ม.มหิดล และบุคคลทั่วไป
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพในการรับฟังและการให้ความเข้าใจตนเองและผู้อื่นในบริบทสถานการณ์ความขัดแย้งได้
3.เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารที่สร้างสรรค์เพื่อคลี่คลายและแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งไปสู่ความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างกันได้

วิทยากรและทีมงาน

1. ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก   2  คน
2. บุคลากรสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 3 คน

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นักศึกษา บุคลลากรและบุคคลทั่วไป จำนวน  30 คน/รุ่น
จัด 2 รุ่น รวมทั้งสิ้นประมาณ 60 คน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มตั้งแต่  ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

ระยะเวลาจัดอบรม  รุ่น 1    วันที่ 13-15 มีนาคม 2556 เต็มแล้ว
ระยะเวลาจัดอบรม  รุ่น 2    วันที่ 25-27 มีนาคม 2556
เต็มแล้ว

สถานที่จัด มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับหลักการสื่อสารอย่างสันติ และมีทักษะในการรับฟังที่ดี
2.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ทักษะในการสื่อสารอย่างสันติเบื้องต้นเพื่อเข้าใจตนเอง-ผู้อื่นและสร้างความสัมพันธ์ที่เปี่ยมด้วยความกรุณาต่อกันได้
3.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ในสถานการณ์ความขัดแย้งในบริบทของตนเองและนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้

การดำเนินการและเนื้อหาการอบรม

เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ  ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนทักษะผ่านกิจกรรมที่หลายหลายโดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์ตรงในชีวิตของผู้เรียน  ระยะเวลาในการอบรมประมาณ 20 ชั่วโมง จัด 2 รุ่น รวมระยะเวลาการจัดทั้งสิ้น 40 ชั่วโมง (6 วัน) เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย

1.พื้นฐานความเป็นมาและหลักการของการสื่อสารอย่างสันติ
2.องค์ประกอบสี่ประการในการสื่อสาร: การสังเกต ความรู้สึก ความต้องการ การขอร้อง
3.การใช้ภาษา 4 แบบ
4.การฝึกใช้องค์ประกอบทั้งสี่

การจัดเก็บค่าลงทะเบียน

- บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าอบรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่จะเก็บเงินมัดจำคนละ 500 บาทล่วงหน้าในตอนสมัคร และจะคืนให้ในวันสุดท้ายของการอบรมเมื่อเข้าอบรมครบทั้ง 3 วัน **กรณีที่เข้าอบรมไม่ครบ 3 วัน ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนค่ามัดจำและจะนำส่งเป็นรายได้มหาวิทยาลัยต่อไป**

- บุคคลทั่วไป  มีค่าใช้จ่ายในการอบรมคนละ 3,000 บาท

** กรณีผู้เข้าร่วมยกเลิกการเข้าร่วมอบรม ขอให้แจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 5 วัน กรณีที่แจ้งกะทันหันน้อยกว่า 5 วัน ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดและค่าลงทะเบียนและจะนำส่งเป็นรายได้มหาวิทยาลัยต่อไป**
** กรุณาชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้า บัญชี “กองทุนศูนย์สันติวิธี” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยมหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 333-2-21522-2

ผู้ประสานงานโครงการ

อธิษฐาน์ คงทรัพย์  โทร 086-741-6200, 02-849-6072-4
อีเมล This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ที่อยู่  สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล
999  ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

เวทีสันติประชาธิปไตย (อึด ฮึด ฟัง)

Print PDF

เวทีประชาธิปไตย อึด ฮึด ฟัง

เวทีประสานงานกลาง ครั้งที่ 3 ของโครงการเวทีสันติประชาธิปไตย (อึด ฮึด ฟัง)
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2555
ณ ห้องคริสตัล ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรีพาร์ค ถนนราชปรารภ
“บริบทของงานสันติประชาธิปไตยในอนาคต : การเมืองไทยจะก้าวไปทางไหน”ศิลปะกับการก้าวพ้นความขัดแย้ง

Print PDF

ขอเชิญร่วมงาน "ศิลปะกับการก้าวพ้นความขัดแย้ง" ในวันที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00 - 18.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา โทร. 02-849-6072-4

ติดตามข่าวสารกิจกรรมนี้ทาง Facebook

สนทนา อ่านผ่านประสบการณ์สันติวิธี

สนทนา อ่านผ่านประสบการณ์สันติวิธี

กิจกรรม : "สนทนา อ่านผ่านประสบการณ์สันติวิธี"
วันที่จัด : 6 ธ.ค. 55
สถานที่ : คณะวิทยาการสื่อสาร มอ.ปัตตานี  
จัดโดย : สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : อ.งามศุกร์ รัตนเสถียร โทรศัพท์  02 849 6072-77 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it