Home ARCHIVE Lastest News

Lastest News

แนะนำ วารสาร"สิทธิและสันติศึกษา" ฉบับปฐมฤกษ์

Print PDF

ร่วมขบคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาผ่านวารสารวิชาการ น้องใหม่ "สิทธิและสันติศึกษา" ฉบับแรกของไทยและฉบับเดียวในเอเชีย ตีพิมพ์ใน 2 ภาษารับประชาคมอาเซียน

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.ihrp.mahidol.ac.th/journal, www.facebook.com/HRPS.Mahidol            หรือโทร.02 441 0813 - 5 ต่อ 2140

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกวารสารที่นี่

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 3 ตำแหน่ง

Print PDF

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

------------------------------------------------------------------------------------

ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน  โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  สำนักงานอธิการบดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑.    ตำแหน่งที่จะบรรจุ ตำแหน่งที่จะบรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๒.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑     และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถเลือกช่องทางการสมัครได้ ๑ ช่องทาง ดังนี้

๓.๑ ส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ “กองทรัพยากรบุคคล   ชั้น ๔  เลขที่ ๙๙๙  หมู่ที่ ๕  อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐” วงเล็บมุมซองบนขวา “สมัครงานตำแหน่ง(ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร)” หรือ

๓.๒ ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ กองทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔  อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  ต.ศาลายา   อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือ

๓.๓ ส่งเอกสารหลักฐานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุในช่อง Subject: ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร_ชื่อ-นามสกุล (เช่น นักตรวจสอบภายใน_นายสมชาย ใจดี) พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน โดยทำเป็น File เดียวกันทั้งหมด จำนวน ๑ File เท่านั้น ในรูปแบบ “PDF File” ขนาดไม่เกิน ๒๐ MB ส่งมาที่ E-Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใน

๔.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

๔.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด  ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

๔.๒  สำเนาใบปริญญาบัตร ในกรณียังไม่ได้รับปริญญาให้ใช้หนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว ๑ ฉบับ

๔.๓  สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ๑ ฉบับ

๔.๔  สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน  ๑ ฉบับ

๔.๕  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส  ๑ ฉบับ

๔.๖  ประวัติการศึกษาและการทำงาน (CV)

๔.๗  จดหมายรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร ๒ ฉบับ (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้)

๕.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ http://www.mahidol.ac.th /muthai/  หรือwww.op.mahidol.ac.th/orpr/

*******************************************


ตำแหน่ง :       อาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา


หน่วยงาน :       โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

๑.        สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาสิทธิมนุษยชน สันติศึกษา หรือสาขาสังคมศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.        มีความรู้และความเชี่ยวชาญในงานด้านสิทธิมนุษยชน และ/หรือสันติศึกษา

๓.        มีประสบการณ์การทำงานวิจัยและการสอนด้านสิทธิมนุษยชน และ/หรือสันติศึกษา

๔.        มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี สามารถสอนและปฏิบัติงานทางวิชาการได้ในทั้งสองภาษา

๕.        ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑.    จัดกระบวนการเรียนการสอน และทำหน้าที่ผู้สอนรายวิชาของหลักสูตรฯ ต่างๆ ภายใต้ โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

๒.      พัฒนาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนศึกษาและมีส่วนร่วมในการนำเสนอแผนทิศทางการวิจัยในอนาคตให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานของโครงการจัดตั้งสถาบันฯและริเริ่มเสนอแนวทางการวิจัยด้านใหม่ๆ

๓.      บริหารจัดการกิจกรรมบริการทางวิชาการของโครงการจัดตั้งสถาบันฯ

๔.      ช่วยงานด้านการบริหารหลักสูตรตามที่ได้รับการร้องขอ

๕.      ปฏิบัติงานด้านการวิจัย

๖.      ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


เอกสารการสมัครงาน

๑. จดหมายสมัครงาน

๒. ประวัติการศึกษาและการทำงาน (CV)

๓. จดหมายรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร ๒ ฉบับ

๔. ตัวอย่างผลงานทางวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนและ/หรือสันติศึกษาที่คัดเลือกแล้ว ๒-๓ ชิ้น


วิธีการคัดเลือก :  พิจารณาจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร การนำเสนอผลงานทางวิชาการและสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือน :  ปริญญาเอก อัตราเงินเดือน ๓๑,๕๐๐ บาท

*******************************************


ตำแหน่ง :       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

(ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์สันติวิธีจังหวัดชายแดนภาคใต้)


หน่วยงาน :       โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

๑.   สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

๒.   ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ดี

๓.   ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานได้เป็นอย่างดี

๔.   ปฏิบัติงานประจำ ณ ศูนย์สันติวิธีจังหวัดชายแดนภาคใต้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑.      ประสานงานเรื่องการจัดประชุม สัมมนาและงานอบรมในพื้นที่

๒.      ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

๓.      ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมและติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานในพื้นที่

๔.      ติดตามและประสานงานการดำเนินโครงการต่างๆในพื้นที่

๕.      ปฏิบัติงานการเงิน งานงบประมาณ งานบัญชี งานพัสดุและงานจัดพิมพ์ทั่วไปในพื้นที่

๖.      ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณในพื้นที่

๗.      ปฏิบัติงานอื่นๆของสถาบันฯตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารการสมัครงาน

๑. จดหมายสมัครงาน

๒. ประวัติการศึกษาและการทำงาน (CV)

๓. จดหมายรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร ๒ ฉบับ

วิธีการคัดเลือก :  พิจารณาจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครเพื่อเข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือน :  -   ปริญญาตรี   อัตราเงินเดือน ๑๙,๕๐๐ บาท

-   ปริญญาโท   อัตราเงินเดือน ๒๒,๗๕๐ บาท

*******************************************


ตำแหน่ง :  นักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

หน่วยงาน :  โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

๑)   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป

๒)   มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก

๓)   มีประสบการณ์การทำงานด้านงานวิชาการ อบรม และงานวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๔)   มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และ Internet

๕)   มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทนและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ดี

๖)   หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการประสานงานต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑) ประสานงาน การดำเนินงานตามโครงการความร่วมมือระหว่างโครงการจัดตั้งสถาบันฯกับ หน่วยงานและเครือข่ายอื่นทั้งในและต่างประเทศรวมถึงองค์กรทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ

๒)  ประสานงานและดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษและกิจกรรมบริการวิชาการ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดประชุมสัมมนา การจัดอบรม และกิจกรรมสาธารณะอื่น ๆ ในระดับประเทศ ภูมิภาค หรือนานาชาติ ทั้งที่เป็นไปตามโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นและเป็นความริเริ่มของโครงการจัดตั้งสถาบันฯ

๓)  ดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงินของโครงการและกิจกรรม  จัดทำงบประมาณ จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงิน และจัดทำรายงานการเงินของโครงการความร่วมมือและกิจกรรมตามข้อ ๑. และ ๒. และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของโครงการและกิจกรรมตามความจำเป็น

๔)  ดำเนินการในฐานะผู้ช่วยอาจารย์ในการ จัดทำโครงการทั้งงานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานการเรียนการสอน

๕)  ปฏิบัติงานอื่นของโครงการจัดตั้งสถาบันฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารการสมัครงาน

๑. จดหมายสมัครงาน

๒. ประวัติการศึกษาและการทำงาน (CV)

๓. จดหมายรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร ๒ ฉบับ

วิธีการคัดเลือก : พิจารณาจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครเพื่อเข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือน :  ปริญญาโท อัตราเงินเดือน ๒๒,๗๕๐ บาท


*******************************************

โครงการปั่นจักรยานสานสัมพันธ์ชุมชนสามจังหวัดชายแดนใต้

Print PDF


ความสำคัญและที่มา:

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ได้ร่วมมือกับสำนักพิพิธภัณฑ์ มอ.ปัตตานี และองค์กรชุมชนสามจังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำสายบุรีในสามจังหวัดชายแดนใต้ ช่วงปี 2551 ถึง 2557   หลังจบงานวิจัย องค์กรชุมชนและเครือข่ายได้ยกระดับการทำงานขึ้นเป็นสมาคมลุ่มน้ำสายบุรี  และได้นำผลการศึกษาวิจัยและข้อเสนอทางนโยบายมาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่  เช่นปัญหาการบริหารจัดการที่ดิน ป่าไม้ แหล่งน้ำ การกัดเซาะชายฝั่ง การประมง นาร้าง และโรงงานแปรรูปยางพารา  ตลอดจนประสานความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยังได้พัฒนารูปแบบการทำงานใหม่ๆ เพื่อเชื่อมและสานสัมพันธ์ระหว่างชุมชนสมาชิกสมาคมลุ่มน้ำสายบุรีและระหว่างสมาคมกับองค์กรภายนอกเพื่อให้การขับเคลื่อนงานวิจัยจากภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่องและได้ผลเป็นรูปธรรม

ในเดือนพฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา นักวิจัยจากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และเครือข่ายฯ ดังกล่าวข้างต้นได้จัดกิจกรรมการปั่นจักรยานเยี่ยมเยียนชุมชนที่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์นำร่อง ผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวพบว่า ในแต่ละชุมชนที่เครือข่ายฯ ได้ปั่นจักรยานผ่าน และมีกิจกรรมติดตามการนำผลวิจัยไปทดลองปฏิบัติในพื้นที่และมีการแวะเยี่ยมเยียนชุมชนในระหว่างเส้นทางที่ขบวนได้เคลื่อนผ่าน ทำให้เกิดความรู้สึกใกล้ชิดและสร้างสัมพันธ์เชิงบวกได้มาก  นอกจากนั้น ผลพวงที่เกิดขึ้นตามมาคือ มีชมรมจักรยานในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งมาสมาชิกประกอบด้วยข้าราชการ นักธุรกิจ นักการเมืองและประชาชนในท้องถิ่นมาร่วมให้การต้อนรับพูดคุยและร่วมปั่นจักรยานเป็นช่วงๆ  เมื่อจบงานจึงสรุปได้ว่าการปั่นจักรยานไปหาชุมชนดังกล่าวนี้ นอกจากจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้นักวิจัยชุมชนแล้ว ยังช่วยสร้างสานสัมพันธ์คนในชุมชนเดียวกัน ระหว่างชุมชนกับชุมชน และความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับคนภายนอกได้เป็นอย่างดี  การปั่นจักรยานเยี่ยมเยียนชุมชนในหลายๆ พื้นที่กลายเป็นนวัตกรรมการติดตามผลการวิจัยและการประยุกต์ใช้ผลการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนในทางที่ดี  สมาชิกในเครือข่ายสมาคมฯ จึงเห็นชอบร่วมกันที่จะให้มีการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานต่อเนื่องทุกปี และให้ขยายผลไปในพื้นที่อื่นๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานให้มากขึ้น โดยในปี 2559 กำหนดจัดกิจกรรมใน “โครงการปั่นจักรยานสานสัมพันธ์ชุมชนสามจังหวัดชายแดนใต้” ขึ้นในช่วงเดือนมกราคม

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและแลกเปลี่ยนกับเพื่อนนักวิจัยและชุมชนเครือข่ายวิจัยลุ่มน้ำสายบุรี ในการขับเคลื่อนความร่วมมือแบบประชารัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรในสามจังหวัดชายแดนใต้

2. เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกชุมชน หน่วยงาน และประชาชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ให้สนใจ ริเริ่ม และมีส่วนร่วมร่วมในกิจการการปกป้องดูแลและบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

3. เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของสมาชิกสมาคมลุ่มน้ำสายบุรีและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม

คลิกที่นี่>>ดาวน์โหลดเส้นทางทางการปั่นจักรยานและจุดแวะพัก

CALL FOR APPLICATION 2016 MA

Print PDF

CALL FOR APPLICATION 2016 PhD

Print PDF

CALL FOR APPLICATION 2016 PhD