Home ARCHIVE Lastest News

Lastest News

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2559 (รับตรง)

Print PDF

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2559 (รับตรง)

ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 29 เมษายน 2559


ดาวน์โหลดใบสมัคร

Training on Conflict Transformation 2016

Print PDF

โครงการอบรมการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ปี 2559

 1. 1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรม “ การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ”

ปัจจุบันสังคมไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้งที่รุนแรงหลายกรณี ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางการเมือง  ความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ความขัดแย้งด้านทรัพยากรและนโยบายขนาดใหญ่ของรัฐ  กระนั้นการจัดการความขัดแย้งหรือการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งด้วยสันติวิธีในสังคมไทยก็ยังถือเป็นเรื่องใหม่ การเรียนรู้เรื่องสันติวิธียังคงจำกัดอยู่ในกลุ่มแคบๆและเป็นไปอย่างค่อนข้างกระท่อนกระแท่น ยิ่งไปกว่านั้นยังมีคนจำนวนไม่มากนักที่เชื่อว่าสันติวิธีเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

เพื่อให้การองค์ความรู้และทักษะด้านสันติวิธีเกิดการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางสันติวิธีและการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งในบริบทต่างๆ  รวมทั้งความรู้ความเข้าใจในการสร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับสันติวิธีให้กับสังคม โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมสันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งขึ้น ดังมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. 2. วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและทักษะในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งสู่สังคมวงกว้าง

2. เพื่อสร้างจิตสำนึกพลเมืองที่คำนึงถึงหลักเหตุผลเพื่อคนส่วนใหญ่ และเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างบนพื้นฐานของประชาธิปไตย

3. เพื่อพัฒนาสำหรับเป็นวิชาเลือกในภาคเรียนฤดูร้อนของนักศึกษาปริญญาโท

 1. 3. วิทยากร
  1. คณาจารย์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
  2. ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
 2. 4. ผู้เข้าร่วมโครงการ

นักศึกษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้สนใจทั่วไป

 1. 5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.   ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแนวทางสันติวิธีและการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งในบริบทต่างๆ

2.   บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้และบทเรียนที่ได้จากการจัดอบรมไปปรับใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

 1. 6. การดำเนินการและเนื้อหาการอบรม

การอบรมมีทั้งหมด 6 modules แต่ละ module อบรม 3 วันจำนวน 1 โมดูล (โมดูลเครื่องมือการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง: ปฏิบัติการไร้ความรุนแรงและการเป็นคนกลาง)  และ 4 วัน จำนวน 5 โมดูล วันละ 6 ชั่วโมง (วันที่ลงพื้นที่  8 ชั่วโมง )   มีค่าเท่ากับ 1.5 หน่วยกิต ถ้า นศ. สนใจลงเป็นวิชาเลือกต้องเรียนอย่างน้อย 2 modules เพื่อเก็บจำนวนหน่วยกิตเท่ากับ 3 หน่วยกิต

* หมายเหตุ: เงื่อนไขการเก็บหน่วยกิจนี้ใช้เฉพาะนักศึกษาปริญญาตรี  ที่ลงทะเบียนในรายวิชาเลือกเสรีของสถาบันฯ และนักศึกษาในคณะที่มีข้อตกลงในการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเลือกเสรีกับสถาบันฯ เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดได้ที่ email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.ihrp.mahidol.ac.th/journal, www.facebook.com/IHRP.Mahidol หรือโทร.02 441 0813 - 5 ต่อ 1108

ดาวน์โหลด>>รายละเอียดโครงการ, ใบสมัครเข้าร่วมอบรม

POSITION DESCRIPTION – Finance / Account and Administration Officer (Full time)

Print PDF


Name of Project: Master of Human Rights and Democratization (Asia Pacific Regional Program)
Duration: 1 year contract (with possibility to extend)
Starting: 1st March 2016 (if possible)
Venue: Institution of Human Rights and Peace Studies (IHRP), Mahidol University (Salaya)
Overall purpose of job: To ensures that administration, and basic financial / accounting is
maintained to facilitate the smooth running of the project.
How to apply: send CV (with expected salary) and any English Proficiency Test to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Main tasks

1. Cash Management
 • Manage cash flow and ensure that cash is not misused
 • Check claims/request against original budget, accuracy and
 • legitimacy of the voucher to ensure the compliance with
financial policies
 • Carefully check vouchers and payment documents
 • Ensure that payment are made as required in accordance with
financial policy
2. Bank Management
 • Ensure that entire bank book statements are tallied with bank
reconciliation statements as collected from respective banks.
 • Monitor bank balance to ensure that office has adequate funds
 • Prepare document and related vouchers for authorised signature
 • Prepare Bank payment vouchers and ensure that adequate
evidence (supporting document) are attached
3. Input accounting data into the system
 • Make proper entry of all the cash and bank transactions in the accounting system
 • Data is restored for printing reports
4. Maintain and monitor staff advance accounts
 • Control individual staff advance accounts to ensure that advance accounts are cleared within 15 working days after the event / activity is completed.
5. Oversees financial
activities and authorises transactions
 • Ensure Financial activities are properly implemented
 • Ensure that transactions are made in line with financial policies
6. Prepare and reviews
financial reports
 • Financial reports meet requirements and deadline
 • Statutory accounts also meet Thai Law requirement and deadline
 • Keeps update with income and expense status
7. Internal /external Audit
 • Coordinate with external auditor for Audited Statutory Accounts according to Thai Law requirement
 • Ensure an effective internal control environment
8. Work as assigned by supervisors


PeoplePoll Thailand ตอบโพลผ่านแอพพลิเคชั่น

Print PDF

ตอบโพลผ่านแอพพลิเคชั่น

โครงการสำรวจความคิดเห็นสาธารณะในรูปแบบของโพลบนสมาร์ทโฟน

>คลิกอ่านรายละเอียดโครงการ PeoplePoll Thailand<


POSITION DESCRIPTION-MHRD Student Liaison (Full time)

Print PDF

      


Name of Project:Master of Human Rights and Democratization (Asia Pacific Regional Program)
Duration:1 year contract (with possibility to extend)
Salary:19,500+ baht/month (negotiable)
Starting:1st March 2016
Venue:Institution of Human Rights and Peace Studies (IHRP), Mahidol University (Salaya)
Qualifications: Organized, strong communication skills, fluent in Thai and English, previous
experience in academic administration is an asset.
How to apply:send CVs and any English Proficiency Test to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
The Student Liaison Officer is responsible for promoting and supporting the involvement of
graduate students of IHRP.


Main tasks

1. Provision of information to graduate students
a) Assist MHRD students:

 • student registration
 • location of accommodation near Salaya campus
 • visa, health, banking and similar requirements at Mahidol, and assist with Visa to partner universities

b) Assist student graduation at Mahidol including thesis submission, and graduation administration
for students off Mahidol campus.
c) To monitor and keep up to date in relation to key international student welfare and visa issues,
admissions procedures, accommodation and financial policies to ensure students and partners
receive the most up to date information; communicating changes internally and externally as
appropriate.
2. Liaison between graduate students, University bodies and MHRD partners
a) Prepare students to study second semester in partner universities (including visa, travel, health
and accommodation)
b) Assist in coordinating student affairs between IHRP and partner universities
3. Orientation
a) The Student Liaison Officer, in conjunction with the Communications staff members, will
develop an orientation program targeted at incoming students.
4. Promotion
a) The student liaison will assist in the promotion of the MHRD program, and the call for
applicants. They will respond to questions about the program, or direct questions to relevant staff.