Home ARCHIVE Lastest News

Lastest News

PeoplePoll Thailand ตอบโพลผ่านแอพพลิเคชั่น

Print PDF

ตอบโพลผ่านแอพพลิเคชั่น

โครงการสำรวจความคิดเห็นสาธารณะในรูปแบบของโพลบนสมาร์ทโฟน

>คลิกอ่านรายละเอียดโครงการ PeoplePoll Thailand<


POSITION DESCRIPTION-MHRD Student Liaison (Full time)

Print PDF

      


Name of Project:Master of Human Rights and Democratization (Asia Pacific Regional Program)
Duration:1 year contract (with possibility to extend)
Salary:19,500+ baht/month (negotiable)
Starting:1st March 2016
Venue:Institution of Human Rights and Peace Studies (IHRP), Mahidol University (Salaya)
Qualifications: Organized, strong communication skills, fluent in Thai and English, previous
experience in academic administration is an asset.
How to apply:send CVs and any English Proficiency Test to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
The Student Liaison Officer is responsible for promoting and supporting the involvement of
graduate students of IHRP.


Main tasks

1. Provision of information to graduate students
a) Assist MHRD students:

  • student registration
  • location of accommodation near Salaya campus
  • visa, health, banking and similar requirements at Mahidol, and assist with Visa to partner universities

b) Assist student graduation at Mahidol including thesis submission, and graduation administration
for students off Mahidol campus.
c) To monitor and keep up to date in relation to key international student welfare and visa issues,
admissions procedures, accommodation and financial policies to ensure students and partners
receive the most up to date information; communicating changes internally and externally as
appropriate.
2. Liaison between graduate students, University bodies and MHRD partners
a) Prepare students to study second semester in partner universities (including visa, travel, health
and accommodation)
b) Assist in coordinating student affairs between IHRP and partner universities
3. Orientation
a) The Student Liaison Officer, in conjunction with the Communications staff members, will
develop an orientation program targeted at incoming students.
4. Promotion
a) The student liaison will assist in the promotion of the MHRD program, and the call for
applicants. They will respond to questions about the program, or direct questions to relevant staff.

CALL FOR PAPERS “State Violence” for Journal of HRPS No.1 Vol.2

Print PDF

CALL FOR PAPERS “State Violence”

The Journal of Human Rights and Peace Studies is inviting manuscripts for the upcoming special issue (No. 1, Vol. 2, January-June 2016) under the theme “State Violence”. The Journal welcomes original academic papers, reports from fieldworks, and book, film and article reviews discussing experiences and/or debates on state violence from human rights and peace perspectives. Issues that can be covered include, but are not limited to:

-          Gross human rights violations

-          Cultures enabling state violence

-          State violence and democratization

-          Cultures of human rights and peace

-          Transitional justice

-          Authoritarianism

-          Peace processes

-          Impunity

-          Social movements for state responsibility

Volume editor: Bencharat Sae Chua, Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University

Send your manuscript (in Thai or English) to the editor at: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Deadline for manuscripts submission: 20 April 2019

The Journal of Human Rights and Peace Studies is a peer-reviewed journal published bi-annually by the Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University, in both print and online versions.

For more information: www.ihrp.mahidol.ac.th/journal; www.facebook.com/HRPS.Mahidol

แนะนำ วารสาร"สิทธิและสันติศึกษา" ฉบับปฐมฤกษ์

Print PDF

ร่วมขบคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาผ่านวารสารวิชาการ น้องใหม่ "สิทธิและสันติศึกษา" ฉบับแรกของไทยและฉบับเดียวในเอเชีย ตีพิมพ์ใน 2 ภาษารับประชาคมอาเซียน

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.ihrp.mahidol.ac.th/journal, www.facebook.com/HRPS.Mahidol            หรือโทร.02 441 0813 - 5 ต่อ 2140

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกวารสารที่นี่

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 3 ตำแหน่ง

Print PDF

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

------------------------------------------------------------------------------------

ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน  โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  สำนักงานอธิการบดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑.    ตำแหน่งที่จะบรรจุ ตำแหน่งที่จะบรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๒.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑     และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถเลือกช่องทางการสมัครได้ ๑ ช่องทาง ดังนี้

๓.๑ ส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ “กองทรัพยากรบุคคล   ชั้น ๔  เลขที่ ๙๙๙  หมู่ที่ ๕  อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐” วงเล็บมุมซองบนขวา “สมัครงานตำแหน่ง(ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร)” หรือ

๓.๒ ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ กองทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔  อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  ต.ศาลายา   อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือ

๓.๓ ส่งเอกสารหลักฐานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุในช่อง Subject: ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร_ชื่อ-นามสกุล (เช่น นักตรวจสอบภายใน_นายสมชาย ใจดี) พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน โดยทำเป็น File เดียวกันทั้งหมด จำนวน ๑ File เท่านั้น ในรูปแบบ “PDF File” ขนาดไม่เกิน ๒๐ MB ส่งมาที่ E-Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใน

๔.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

๔.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด  ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

๔.๒  สำเนาใบปริญญาบัตร ในกรณียังไม่ได้รับปริญญาให้ใช้หนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว ๑ ฉบับ

๔.๓  สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ๑ ฉบับ

๔.๔  สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน  ๑ ฉบับ

๔.๕  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส  ๑ ฉบับ

๔.๖  ประวัติการศึกษาและการทำงาน (CV)

๔.๗  จดหมายรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร ๒ ฉบับ (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้)

๕.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ http://www.mahidol.ac.th /muthai/  หรือwww.op.mahidol.ac.th/orpr/

*******************************************


ตำแหน่ง :       อาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา


หน่วยงาน :       โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

๑.        สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาสิทธิมนุษยชน สันติศึกษา หรือสาขาสังคมศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.        มีความรู้และความเชี่ยวชาญในงานด้านสิทธิมนุษยชน และ/หรือสันติศึกษา

๓.        มีประสบการณ์การทำงานวิจัยและการสอนด้านสิทธิมนุษยชน และ/หรือสันติศึกษา

๔.        มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี สามารถสอนและปฏิบัติงานทางวิชาการได้ในทั้งสองภาษา

๕.        ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑.    จัดกระบวนการเรียนการสอน และทำหน้าที่ผู้สอนรายวิชาของหลักสูตรฯ ต่างๆ ภายใต้ โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

๒.      พัฒนาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนศึกษาและมีส่วนร่วมในการนำเสนอแผนทิศทางการวิจัยในอนาคตให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานของโครงการจัดตั้งสถาบันฯและริเริ่มเสนอแนวทางการวิจัยด้านใหม่ๆ

๓.      บริหารจัดการกิจกรรมบริการทางวิชาการของโครงการจัดตั้งสถาบันฯ

๔.      ช่วยงานด้านการบริหารหลักสูตรตามที่ได้รับการร้องขอ

๕.      ปฏิบัติงานด้านการวิจัย

๖.      ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


เอกสารการสมัครงาน

๑. จดหมายสมัครงาน

๒. ประวัติการศึกษาและการทำงาน (CV)

๓. จดหมายรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร ๒ ฉบับ

๔. ตัวอย่างผลงานทางวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนและ/หรือสันติศึกษาที่คัดเลือกแล้ว ๒-๓ ชิ้น


วิธีการคัดเลือก :  พิจารณาจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร การนำเสนอผลงานทางวิชาการและสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือน :  ปริญญาเอก อัตราเงินเดือน ๓๑,๕๐๐ บาท

*******************************************


ตำแหน่ง :       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

(ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์สันติวิธีจังหวัดชายแดนภาคใต้)


หน่วยงาน :       โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

๑.   สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

๒.   ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ดี

๓.   ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานได้เป็นอย่างดี

๔.   ปฏิบัติงานประจำ ณ ศูนย์สันติวิธีจังหวัดชายแดนภาคใต้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑.      ประสานงานเรื่องการจัดประชุม สัมมนาและงานอบรมในพื้นที่

๒.      ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

๓.      ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมและติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานในพื้นที่

๔.      ติดตามและประสานงานการดำเนินโครงการต่างๆในพื้นที่

๕.      ปฏิบัติงานการเงิน งานงบประมาณ งานบัญชี งานพัสดุและงานจัดพิมพ์ทั่วไปในพื้นที่

๖.      ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณในพื้นที่

๗.      ปฏิบัติงานอื่นๆของสถาบันฯตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารการสมัครงาน

๑. จดหมายสมัครงาน

๒. ประวัติการศึกษาและการทำงาน (CV)

๓. จดหมายรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร ๒ ฉบับ

วิธีการคัดเลือก :  พิจารณาจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครเพื่อเข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือน :  -   ปริญญาตรี   อัตราเงินเดือน ๑๙,๕๐๐ บาท

-   ปริญญาโท   อัตราเงินเดือน ๒๒,๗๕๐ บาท

*******************************************


ตำแหน่ง :  นักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

หน่วยงาน :  โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

๑)   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป

๒)   มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก

๓)   มีประสบการณ์การทำงานด้านงานวิชาการ อบรม และงานวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๔)   มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และ Internet

๕)   มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทนและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ดี

๖)   หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการประสานงานต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑) ประสานงาน การดำเนินงานตามโครงการความร่วมมือระหว่างโครงการจัดตั้งสถาบันฯกับ หน่วยงานและเครือข่ายอื่นทั้งในและต่างประเทศรวมถึงองค์กรทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ

๒)  ประสานงานและดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษและกิจกรรมบริการวิชาการ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดประชุมสัมมนา การจัดอบรม และกิจกรรมสาธารณะอื่น ๆ ในระดับประเทศ ภูมิภาค หรือนานาชาติ ทั้งที่เป็นไปตามโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นและเป็นความริเริ่มของโครงการจัดตั้งสถาบันฯ

๓)  ดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงินของโครงการและกิจกรรม  จัดทำงบประมาณ จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงิน และจัดทำรายงานการเงินของโครงการความร่วมมือและกิจกรรมตามข้อ ๑. และ ๒. และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของโครงการและกิจกรรมตามความจำเป็น

๔)  ดำเนินการในฐานะผู้ช่วยอาจารย์ในการ จัดทำโครงการทั้งงานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานการเรียนการสอน

๕)  ปฏิบัติงานอื่นของโครงการจัดตั้งสถาบันฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารการสมัครงาน

๑. จดหมายสมัครงาน

๒. ประวัติการศึกษาและการทำงาน (CV)

๓. จดหมายรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร ๒ ฉบับ

วิธีการคัดเลือก : พิจารณาจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครเพื่อเข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือน :  ปริญญาโท อัตราเงินเดือน ๒๒,๗๕๐ บาท


*******************************************