Home ARCHIVE Lastest News รับสมัครเยาวชน เข้าร่วมโครงการ Designing for the future IV

รับสมัครเยาวชน เข้าร่วมโครงการ Designing for the future IV

Print PDF


จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2561 – 30 ตุลาคม 2561

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 20 กันยายน 2561

ประกาศผล:วันที่ 24 กันยายน2561

วัตถุประสงค์ :

1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมโดยผ่านประสบการณ์ รวมถึงพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาทางสังคมในเชิงโครงสร้าง

2. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการออกแบบกระบวนการหรือกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ได้ รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยที่จะสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ของผู้เข้าร่วม


ขอบเขตของการดำเนินโครงการ 

โครงการ Designing for the future IV นักออกแบบการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมโดยวิธีผ่านประสบการณ์เป็นกระบวนการที่ประยุกต์ มาจากทฤษฎีการศึกษาของ เปาโล แฟร์ พัฒนามาเป็นกระบวนการที่มุ่งความเข้าใจ ทัศนคติ และทักษะของผู้เข้าอบรม โดยในขั้นต้น ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกัน กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เพื่อเปลี่ยนเจตคติจากกระบวนการเรียนรู้รูปแบบเก่าที่เน้นท่องจำและอยู่ภายในระบบคิดแบบอำนาจนิยม เพื่อให้สามารถออกแบบกระบวนการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงสังคมโดยไม่ใช้ความรุนแรงได้ ในขั้นที่สอง ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจถึงพัฒนาการของกระบวนการกลุ่ม สามารถเอื้ออำนวยการเรียนรู้ของกลุ่มโดยให้ความสำคัญแก่การสร้างความรู้จากประสบการณ์ของกลุ่ม และการประยุกต์ใช้การไม่ใช้ความรุนแรงเข้ากับกระบวนการเรียนรู้และชีวิตประจำวัน และขั้นที่สาม ผู้เข้าร่วมจะเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมผ่านประสบการณ์ และการวิเคราะห์ปัญหา ต้นทุนและพลังกลุ่ม รวมไปถึงการสอดแทรกแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชน และสันติวิธี การจัดการความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรงตลอดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และผู้เข้าร่วมสามารถออกแบบกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมได้

การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง จะพาผู้เรียนทำความเข้าใจถึงธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคคล ที่ต้องผ่านการท้าทายกรอบแนวคิดเดิม คุณค่าเดิม ด้วยการตรวจสอบ ติดตาม จากข้อมูลใหม่ ความรู้ใหม่ เพื่อเผยให้เห็นแง่มุมใหม่ๆของการเรียนรู้ พร้อมแสวงหาแนวทางในการออกแบบการเรียนรู้ในการพัฒนาความเป็นมนุษย์อย่างเป็นองค์รวม มีชีวิตชีวา และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ซึ่งจะไม่ทอดทิ้ง หรือผลักผู้ที่เห็นต่างให้ออกไป แต่จะรับฟังและดึงเข้ามาเป็นมวลชนในการร่วมกันขับเคลื่อนสังคมแห่งสันติวัฒนธรรมไปด้วยกัน โดยให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและการปฏิบัติซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้ทำการทดลองปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง ในตลอดช่วงของการดำเนินกิจกรรม โดยจะมีทั้งแบบเดี่ยว แบบคู่ และกลุ่มย่อย โดยมีเนื้อหาการฝึกทักษะ และการเรียนรู้ในด้านต่างๆ 

การจัดกระบวนการกลุ่มเพื่อร่วมหาทางออกอย่างสร้างสรรค์

ในสถานการณ์ที่กลุ่มมีปัญหา ไม่สามารถหาทางออกหรือตัดสินใจร่วมกันได้ นอกจากความคิดเห็นและความต้องการที่แตกต่างกันแล้ว มักเกิดจากความสัมพันธ์ที่ไม่ลงตัวหรืออาจมีความระแวงและไม่ไว้วางใจกัน ผู้คนที่อยู่ในสถานการณ์เช่นนี้มักเชื่อว่า ปัญหาที่ตนเผชิญอยู่นั้นแตกต่างจากปัญหาอื่นๆ และมีทางเลือกอันจำกัดยิ่งที่จะทำให้สถานการณ์เปลี่ยนไปในทางสร้างสรรค์ บางครั้งคนในกลุ่มอาจจะถึงขั้นรู้สึกว่า ไม่รู้ว่าจะอยู่ร่วมกันต่อไปได้อย่างไร การใช้กระบวนการกลุ่มจะช่วยให้คนที่อยู่ในปัญหาเรียนรู้วิธีการสื่อสารระหว่างกันในประเด็นความขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์และแตกต่างไปจากเดิม นั่นหมายความว่า กระบวนการกลุ่ม ไม่ได้มีเป้าหมายหลักเพื่อที่จะแก้ปัญหาหรือยุติข้อพิพาท แต่เป้าหมายหลักคือ เพื่อสร้างวิธีการสิ่อสารในกลุ่มที่ประกอบด้วยผู้คนที่มีจุดยืนและความต้องการที่หลากหลาย 

กระบวนกร

ในสถานการณ์ความขัดแย้ง เมื่อถึงจุดที่คู่กรณีไม่อาจหาทางออกร่วมกันได้ เรามักนึกถึงบทบาทหน้าที่ของฝ่ายที่สาม ในรูปของผู้ไกล่เกลี่ย คนกลาง กรรมการผู้ตัดสิน แต่ในบริบทความขัดแย้งที่มีผู้เกี่ยวข้องและจุดยืนหลากหลายนั้น บทบาทหนึ่งที่ฝ่ายที่สามซึ่งรวมทั้งคู่กรณีก็อาจทำหน้าที่นี้ได้ ก็คือการเป็นกระบวนกรหรือผู้อำนวยการพูดคุย (Facilitator) โดยนำทักษะด้านการจัดกระบวนการกลุ่ม มาสร้างความไว้วางใจและทำให้กลุ่มคน องค์กรหรือชุมชนสามารถทำงานร่วมกันเพื่อตัดสินใจและหาทางออกให้กับปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

ทักษะการจัดกระบวนการกลุ่ม

การทำหน้าที่กระบวนกรที่มีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทักษะในการดำเนินการประชุม การสื่อสารและการรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้าต่างๆ ที่ไม่คาดคิด เพื่อให้กลุ่มสามารถทำงานหรือพูดคุยกันต่อไปได้อย่างราบรื่น ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับภาษาและการสื่อสาร การเขียนฟลิปชาร์ต การแทรกแทรงพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมที่ไม่เกื้อกูลต่อกลุ่ม ซึ่งทักษะพื้นฐานเหล่านี้จะส่งผลต่อพัฒนาการการเรียนรู้และความสัมพันธ์ของกลุ่ม

แนวคิดและวงจรการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม

แนวคิดและวงจรการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม - บุคลิกและลักษณะของคนทำงานทางสังคม บุคลิกและลักษณะของคนในองค์กร ประเภทของนักเคลื่อนไหว 

พลวัตรกลุ่ม / การอ่านกลุ่ม

กระบวนการกลุ่มเป็นกิจกรรมที่มีสมาชิกกลุ่มเป็นผู้กำหนดเนื้อหาของการทำงานในกลุ่มนั้น การเคลื่อนไหวต่างๆ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะของกลุ่มไม่ให้อยู่ในสถานะที่ตายตัว มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตลอดเวลาซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท่างผลต่อสภาวะของกลุ่ม ยิ่งเป็นการพูดคุยในเรื่องที่มีความขัดแย้งจะมีอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องรวมทั้งความขัดแย้งเป็นระยะๆ อีกด้วย ในหัวข้อนี้ผู้เข้าร่วมจะได้ฝึกฝนทักษะการดูพลวัตของกลุ่ม / การอ่านกลุ่มรวมไปถึงอำนาจกับการทำงานกลุ่ม

เครื่องมือสำหรับการสะท้อนและกระบวนการตรวจสอบเพื่อการประเมินกลุ่ม (Reflection,  After Action Review - AAR , 4P , NVC Feedback, Exit Survey, SWOT, Mind mapping, Best Practice,etc.)

การถอยออกมาเพื่อมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นและประเมินอย่างซื่อตรงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในกระบวนการที่ผ่านมาของคนในกลุ่ม จะช่วยให้เราสะท้อนผลลัพท์ที่ออกมาจากหัวใจและจากเจตนาของเราเพื่อนำไปสู่การกระทำ ทั้งยังเป็นความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ของการทำงานร่วมกัน ในหัวข้อนี้จะเป็นการนำเสนอเครื่องมือที่สามารถนำไปปรับใช้ในการประเมินและกระบวนการตรวจสอบรวมไปถึงการสะท้อนสำหรับการประเมินกลุ่ม เพื่อพิจารณาว่าเราจะเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างไร จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันได้อย่างไร และจะให้คุณค่ากับมิติทางจิตวิญญาณของกลุ่มได้อย่างไร

การวิเคราะห์ปัญหาเชิงโครงสร้างทางสังคมอย่างเป็นระบบ

ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาเชิงโครงสร้างทางสังคม (หรืออาจจะเป็นปัญหาในองค์กรหรือชมรมที่กำลังเผชิญอยู่) ผ่านเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาเจาะไปจนถึงรากเหง้า ก่อนวางแผนงานหรือทำโครงการที่เน้นการมีส่วนร่วม

การกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) , พันธกิจ (Mission) , การวิเคราะห์ต้นทุนในการทำกิจกรรมทางสังคมและการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อน-จังหวะก้าวของตัวเองหรือของกลุ่ม

การกำหนดวิสัยทัศน์ วางเป้าหมาย วิเคราะห์ต้นทุนในการทำกิจกรรมทางสังคม,การทำกิจกรรมชมรม กำหนดทิศทางการขับเคลื่อน ออกแบบจังหวะก้าวที่จะพาเราไปสู่เป้าหมาย

สุนทรียสนทนาและการฟังอย่างลึกซึ้ง

ฝึกทักษะเรื่องการเรียนรู้ที่จะ “ฟัง” และ “วาง” ผ่านกระบวนการที่หลากหลายเพื่อเปิดใจที่จะเรียนรู้ซึ่งความแตกต่างต่างในหลายๆมิติของชีวิต อีกทั้งการเคารพและเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ของซึ่งกันและกัน การใคร่ครวญ ไตร่ตรอง ในการเตรียมประเด็นของตนเองที่จะสื่อสารให้เพื่อนได้เข้าใจอย่างชัดเจน ตรงประเด็นและมีพลัง รวมถึงทักษะการซักถามในประเด็นที่เราสนใจด้วย

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนที่เคยผ่านการอบรม/ค่ายจากสถาบันฯ หรือนักศึกษาที่ทำงานเพื่อสังคม–เคลื่อนไหวในประเด็นทางสังคม จำนวน 25 - 30  คน

การรับสมัคร

ดาวน์โหลด>> ใบสมัครค่ายเยาวชนLLTd4 

ส่งเอกสารใบสมัครมาที่ E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 20 กันยายน 2561

โครงการ Designing for the future IV