Home ARCHIVE Lastest News “สื่อสร้างสรรค์ป้องกันการค้ามนุษย์ในเด็ก” ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมระดับดีมาก โดยทีมนักวิจัยสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

“สื่อสร้างสรรค์ป้องกันการค้ามนุษย์ในเด็ก” ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมระดับดีมาก โดยทีมนักวิจัยสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

Print PDF