โครงการปั่นจักรยานสานสัมพันธ์ชุมชนสามจังหวัดชายแดนใต้

Print


ความสำคัญและที่มา:

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ได้ร่วมมือกับสำนักพิพิธภัณฑ์ มอ.ปัตตานี และองค์กรชุมชนสามจังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำสายบุรีในสามจังหวัดชายแดนใต้ ช่วงปี 2551 ถึง 2557   หลังจบงานวิจัย องค์กรชุมชนและเครือข่ายได้ยกระดับการทำงานขึ้นเป็นสมาคมลุ่มน้ำสายบุรี  และได้นำผลการศึกษาวิจัยและข้อเสนอทางนโยบายมาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่  เช่นปัญหาการบริหารจัดการที่ดิน ป่าไม้ แหล่งน้ำ การกัดเซาะชายฝั่ง การประมง นาร้าง และโรงงานแปรรูปยางพารา  ตลอดจนประสานความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยังได้พัฒนารูปแบบการทำงานใหม่ๆ เพื่อเชื่อมและสานสัมพันธ์ระหว่างชุมชนสมาชิกสมาคมลุ่มน้ำสายบุรีและระหว่างสมาคมกับองค์กรภายนอกเพื่อให้การขับเคลื่อนงานวิจัยจากภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่องและได้ผลเป็นรูปธรรม

ในเดือนพฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา นักวิจัยจากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และเครือข่ายฯ ดังกล่าวข้างต้นได้จัดกิจกรรมการปั่นจักรยานเยี่ยมเยียนชุมชนที่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์นำร่อง ผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวพบว่า ในแต่ละชุมชนที่เครือข่ายฯ ได้ปั่นจักรยานผ่าน และมีกิจกรรมติดตามการนำผลวิจัยไปทดลองปฏิบัติในพื้นที่และมีการแวะเยี่ยมเยียนชุมชนในระหว่างเส้นทางที่ขบวนได้เคลื่อนผ่าน ทำให้เกิดความรู้สึกใกล้ชิดและสร้างสัมพันธ์เชิงบวกได้มาก  นอกจากนั้น ผลพวงที่เกิดขึ้นตามมาคือ มีชมรมจักรยานในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งมาสมาชิกประกอบด้วยข้าราชการ นักธุรกิจ นักการเมืองและประชาชนในท้องถิ่นมาร่วมให้การต้อนรับพูดคุยและร่วมปั่นจักรยานเป็นช่วงๆ  เมื่อจบงานจึงสรุปได้ว่าการปั่นจักรยานไปหาชุมชนดังกล่าวนี้ นอกจากจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้นักวิจัยชุมชนแล้ว ยังช่วยสร้างสานสัมพันธ์คนในชุมชนเดียวกัน ระหว่างชุมชนกับชุมชน และความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับคนภายนอกได้เป็นอย่างดี  การปั่นจักรยานเยี่ยมเยียนชุมชนในหลายๆ พื้นที่กลายเป็นนวัตกรรมการติดตามผลการวิจัยและการประยุกต์ใช้ผลการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนในทางที่ดี  สมาชิกในเครือข่ายสมาคมฯ จึงเห็นชอบร่วมกันที่จะให้มีการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานต่อเนื่องทุกปี และให้ขยายผลไปในพื้นที่อื่นๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานให้มากขึ้น โดยในปี 2559 กำหนดจัดกิจกรรมใน “โครงการปั่นจักรยานสานสัมพันธ์ชุมชนสามจังหวัดชายแดนใต้” ขึ้นในช่วงเดือนมกราคม

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและแลกเปลี่ยนกับเพื่อนนักวิจัยและชุมชนเครือข่ายวิจัยลุ่มน้ำสายบุรี ในการขับเคลื่อนความร่วมมือแบบประชารัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรในสามจังหวัดชายแดนใต้

2. เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกชุมชน หน่วยงาน และประชาชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ให้สนใจ ริเริ่ม และมีส่วนร่วมร่วมในกิจการการปกป้องดูแลและบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

3. เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของสมาชิกสมาคมลุ่มน้ำสายบุรีและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม

คลิกที่นี่>>ดาวน์โหลดเส้นทางทางการปั่นจักรยานและจุดแวะพัก