Home ARCHIVE Lastest News Article in Thai language only.

Article in Thai language only.

Print PDF

แถลงการณ์

ศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทยต่อวิกฤตการณ์บ้านเมือง

ในห้วงเวลาที่สังคมไทยกำลังเผชิญวิกฤติความขัดแย้งทางการเมืองในระดับที่รุนแรงสั่งสมมาเกือบทศวรรษและยังไม่ปรากฏซึ่งแนวโน้มที่ขั้วขัดแย้งหลักทางการเมืองสามารถประนีประนอมเพื่อบรรลุข้อตกลงในการคลี่คลายวิกฤติและการปฏิรูปการเมืองได้นั้น

ศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความเปราะบางของสถานการณ์ที่ส่อเค้าว่าจะเกิดความรุนแรงในระดับที่มีการนองเลือด จึงขอเสนอแนะแนวทางการคลี่คลายวิกฤติการเมือง ดังนี้

  1. ศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย   ขอชื่นชมและสนับสนุนทุกแนวทางที่ปฏิบัติโดยขันติและสันติ และขอคัดค้านทุกการกระทำที่เป็นการบิดเบือนความจริง โกหกใส่ร้าย ตลอดจนการปลุกปั่นยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังและการใช้ความรุนแรงระหว่างกลุ่มที่เห็นต่างในสังคม
  2. ศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย   ขอยืนยันว่าทุกศาสนามีจุดยืนเหมือนกันคือ หลีกเลี่ยงการกำหนดจุดยืนแบบสุดโต่ง ปฏิเสธความรุนแรง และขอเน้นย้ำหลักการที่ว่าผู้ที่เข้มแข็งที่แท้จริงนั้น คือผู้ที่สามารถจะระงับยับยั้งความโกรธที่มีต่อผู้อื่น จึงขอเรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการยึดติดในอุดมการณ์หรือพรรคพวกของตนอย่างสุดโต่ง อันจะนำไปสู่การไม่เปิดรับความคิดเห็นของฝ่ายอื่น รวมทั้งสร้างความแตกแยกเสียหายต่อประเทศชาติ
  3. ศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย   เห็นว่า การรัฐประหารคือ  การแก้ไขปัญหาโดยการใช้กำลัง ซึ่งถือเป็นตัวบ่งชี้ถึงความตีบตันทางปัญญาและความล้าหลังของสังคม ความอ่อนแอของผู้นำ  และรังแต่จะซ้ำเติมความแตกแยกของชนในชาติ
  4. ท่ามกลางความขัดแย้งที่ไม่ควรมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผูกขาดความถูกต้อง  และยังมองไม่เห็นถึงแนวโน้มที่จะบรรลุซึ่งทางออกได้นั้น  ศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย  ขอเรียกร้องพี่น้องชาวไทยทุกคน โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ ให้ใช้สติและหัวใจที่บริสุทธิ์ในการกลับสู่หลักธรรมของแต่ละศาสนาเพื่อสร้างความสงบสันติอย่างยั่งยืนในสังคม
  5. ศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย  เห็นว่าขั้วขัดแย้งหลักทั้งสองฝ่ายเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหา จึงขอเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายคลี่คลายปัญหาโดยการถอยคนละก้าวและเสียสละจุดยืนบางประการของตน   เพื่อให้ประเทศสามารถหลุดพ้นจากภาวะชะงักงันและสามารถเดินไปข้างหน้าได้
  6. ศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ขอสนับสนุนความพยายามของทุกกลุ่มที่มีเจตจำนงอันบริสุทธิ์ในการแก้ปัญหาเพื่อประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเสนอที่จะนำไปสู่การเปิดพื้นที่กลางในการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี
  7. ในฐานะที่ประเทศไทย  มีศาสนาเป็นหนึ่งในสถาบันหลักที่สำคัญของชาติ สภาศาสนสัมพันธ์ขอเรียกร้องให้ผู้นำและสถาบันศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทย ได้ออกมาทำหน้าที่เตือนสติและให้ปัญญาแก่สังคม เพื่อให้พลังคุณธรรมแห่งศาสนาสามารถเป็นแสงสว่างในการกอบกู้วิกฤติของประเทศ
  8. ศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย  เล็งเห็นว่ากระบวนการปฏิรูปประเทศเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งยวดสำหรับสังคมไทย   จึงขอเสนอให้กระบวนการดังกล่าวนำหลักคำสอนของศาสนามาเป็นสาระสำคัญในการปฏิรูป  เพื่อให้มีคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน


ผศ. ดร. อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา                                                                     พระราชวราจารย์

ประธานร่วมศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

12 มกราคม 2557


Note:

ศาสนาเพื่อสันติภาพ  สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (Religions for Peace, Interreligious Council of Thailand) เป็นองค์กรเครือข่ายของ Religions for Peace International, กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทของทุกศาสนา  ในการสร้างสันติภาพ  มีสมาชิกจากตัวแทนของศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย  โดยมี สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นสำนักเลขานุการ โทร 02 441 0813 – 5 โทรสาร 02 441 0872-3

เว็บไซต์  http://www.thairfpirc.org