Home ARCHIVE Lastest News เสวนาวิชาการเรื่อง “การสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแบบไหนที่เป็นที่ยอมรับ”

เสวนาวิชาการเรื่อง “การสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแบบไหนที่เป็นที่ยอมรับ”

Print PDF