มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

การศึกษาของส่วนงาน

Education

6. การศึกษาของส่วนงาน

 ลำดับ  education จำนวน

1.

 

 

 

 

รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

 -  สอน เรื่องการจัดการความขัดแย้งด้านทรัพยากร ในรายวิชาเลือกเสรี ระดับปริญญาตรี PBPS 101 การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 

 -  อบรมเรื่องความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ ในโครงการอบรมการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ให้แก่บุคลากร นักศึกษา (ทั่วไป) และบุคคลทั่วไป

2 วิชา

 

 2.

 

 

- งานวิจัยความขัดแย้งทรัพยากร ได้ แก่ โครงการวิจัยการจัดความขัดแย้งในพื้นที่ ลุ่มน้ำ 9 แห่ง /วิจัยความขัดแย้งด้านทรัพยกรลุ่มน้ำสายบุรี /วิจัยความขัดแย้งด้านทรัพยากรคลองดำเนินสะดวก

 

3โครงการ 

 

- จำนวนการจัดแสดงนิทรรศการ 

5 ครั้ง

  - จัดกิจกรรมประชุมสาธารณะเรื่องการจัดการลุ่มน้ำสายบุรี  ในมหกรรมสันติวิธีครั้งที่ 3 จังหวัดยะลา และที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัย 2  ครั้ง
  - จัดพิมพ์หนังสือ ลุ่มน้ำสายบุรี /แผ่นดินร่ำไห้ที่ลุ่มน้ำสายบุรี/นาร้าง

3 เล่ม

  - จัดกิจกรรมศึกษาดูงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม 7 ครั้ง

3.

 

 

    สร้างชุมชนวิจัย ที่เชื่อมเครือข่ายของชาวบ้านในพื้นที่ ลุ่มน้ำสายบุรี 3 จังหวัด   คือจังหวัด ปัตตานี ยะลาและนาราธิวาส และ คลองดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี   ซึ่งจะช่วยให้ชาวบ้านมีจิตสำนึก  รักสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของตนและรู้จักวิธีการต่อสู้ด้วยข้อมูลวิจัย

 

2 ชุมชน

 

 

4.

 

 เว็ปไซต์ด้านสิ่งแวดล้อม  url : www.ihrp.mahidol.ac.th

 

1 เว็บไซต์
 

จำนวนชมรมหรือองค์กรของนักศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

 

ไม่มี

 

Joomla Templates - by Joomlage.com