มี 2 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

การสัญจร

Transportation 

5. การสัญจร

5.1 มีจำนวนยานพาหนะที่เป็นทรัพย์สินของส่วนงาน

ประเภท จำนวน (คัน)
รถจักรยานยนต์ -
รถยนต์ -
รถตู้ -
รถบัส -
รถประเภทอื่น ๆ -

5.2 มีจำนวนรถยนต์ทุกประเภทที่เข้ามาในวิทยาเขต : -

5.3 มีจักรยานที่ใช้ภายในส่วนงานต่อวัน : จักรยานที่เป็นทรัพย์สินของส่วนงาน จำนวน 1 คัน 

5.4 นโยบายในการจำกัดการใช้รถยนต์และจักรยานยนต์ในส่วนงาน

       - ไม่มีนโยบาย

5.5 นโยบายในการจำกัด หรือลดพื้นที่จอดรถในส่วนงาน

       - ไม่มีนโยบาย

5.6 รถโดยสารสาธารณะของส่วนงาน

       - ไม่มีนโยบาย

5.7 นโยบายในการใช้ทางเท้าและขี่จักรยาน

       - ส่วนงานมีทางจักรยาน

 

 

 

 

Joomla Templates - by Joomlage.com