การจัดการน้ำ

  • พิมพ์

Water

4. การจัดการน้ำ

4.1 มีนโยบาย/กิจกรรมการอนุรักษ์การใช้น้ำในส่วนงาน

     - ไม่มีนโยบาย

4.2 มีปริมาณการใช้น้ำประปาและปริมาณการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (เช่นน้ำบาดาล)

     - 941 ลบ.ม.