มี 2 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

Energy and Climate Change

2.การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

  2.1 มีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในการช่วยประหยัดพลังงาน

    - มีการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหม่ทดแทนบางส่วน

  2.2 แหล่งพลังงานทดแทน

    - ไม่มี

  2.3 มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งปี 2555 จำนวน....-... กิโลวัตต์ชั่วโมง

  2.4 2.4 มีโครงการส่งเสริมหรือลดการใช้พลังงาน

    - อยู่ในขั้นตอนการเตรียมโครงการ

  2.5 มีองค์ประกอบอาคารสีเขียวในส่วนงาน

    - ไม่มี

  2.6 มีโครงการหรือกิจกรรมลดโลกร้อนในส่วนงาน

    - ไม่มี

  2.7 นโยบายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนไดออกไซด์ และมีเทน)

    - ไม่มี

Joomla Templates - by Joomlage.com