มี 3 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน

Setting and Infructure

1. การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  พื้นที่รวมของส่วนงาน : 1,316.41 ตารางเมตร

1.2 ขนาดพื้นที่ของชั้นล่างสุดของอาคารทุกอาคารของส่วนงานรวมกันทั้งหมด : 780 ตารางเมตร

1.3 จำนวนนักศึกษาในทุกระดับชั้นทั้งหมดในปีการศึกษา 2556

      : นักศึกษาระดับปริญญาโท (ไทย) จำนวน 14 คน 

        นักศึกษาระดับปริญญาโท (นานาชาติ) จำนวน 59 คน

        นักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 20 คน

1.4 จำนวนบุคลากรทั้งหมด

      : อาจารย์จำนวน 16 คน

        เจ้าหน้าที่วิจัยจำนวน 1 คน 

        นักปฏิบัติการวิจัยจำนวน 1 คน

       เจ้าหน้าที่สนับสนุนจำนวน 11 คน

1.5 ขนาดพื้นที่ของส่วนงานที่ยังคงเป็นป่า : - ตารางเมตร

1.6 ขนาดพื้นที่ของส่วนงานที่ใช้ปลูกต้นไม้ สวน สนามหญ้า รวมถึงพื้นที่ใช้ปลูกหญ้า ระแนงไม้ ต้นไม้ภายในอาคาร และหนองน้ำที่ขุดขึ้น

      : - ตารางเมตร

1.7.1 ขนาดพื้นที่บริเวณที่เป็นดิน/หญ้าของส่วนงาน : - ตารางเมตร

1.7.2 ขนาดพื้นที่บริเวณที่เป็นถนนคอนกรีต ลาดยางมะตอย อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง  : - ตารางเมตร

1.8 งบประมาณปี 2556

     - งบประมาณที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน : 208,650.00 บาท

     - งบประมาณ ทั้งหมดของส่วนงานในปี 2556 :  10,000.00  บาท

1.9 ขนาดพื้นที่บริเวณที่เป็นดิน/หญ้าของส่วนงาน : 2,240 ตารางเมตร

 

 

Joomla Templates - by Joomlage.com